Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998)


auteur: [tijdschrift] Voortgang


bron: Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998). Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 1997


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998)

bron

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998). Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 1997

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr _voo004199701_01
logboek

- 2011-11-16 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998) uit 1997.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

p. 31-32, 90-92, 111-115, 136, 163-164, 186-190, 204, 226-227: de eindnoten op deze pagina's zijn in de lopende tekst geplaatst. Betreffende pagina's zijn daardoor komen te vervallen.

p. 126: het woord ‘philosophy’ is in het origineel doorgestreept. Omdat dit niet is weer te geven, is in deze digitale versie het woord onderstreept en is er een opmerking van de redactie bijgeplaatst.

Advertenties zijn niet opgenomen. Pagina 230-231 zijn hierdoor komen te vervallen.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 2, 6, 36, 116, 140, 168, 228, 232) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.


[pagina voorplat]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

XVII, 1997 en 1998

Stichting Neerlandistiek VU

Nodus Publikationen


[pagina 1]

VOORTGANG

 

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK


[pagina 3]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

XVII

Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam

Nodus Publikationen Münster

1998


[pagina 4]

Colofon

 

VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek XVII, 1997 en 1998

 

Redactie:

prof. dr. C. van Bree (UL)
prof. dr. G.R.W. Dibbets (KUN)
dr. E.F.A.J. Ensink (RUG)
prof. dr. Anja de Feijter (KUN)
prof. dr. J.D.F. van Halsema (VUA)
prof. dr. Th.A.J.M. Janssen (VUA)
dr. J. Noordegraaf (VUA)
prof. dr. Gisela Redeker (RUG)
prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld (VUA)
prof. dr. Marijke Spies (VUA)
prof. dr. Johanna Stouten (Sorbonne)
prof. dr. A. Verhagen (UL)
prof. dr. H.T.M. van Vliet (Huygens-Instituut, VUA)

 

Redactiesecretariaat:

p/a Opleiding Nederlands
Faculteit der Letteren
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
NL-1081 HV Amsterdam

 

Abonnement op aanvraag mogelijk.

 

Tekstverzorging:

Douwe van der Meulen

 

ISSN 0922-7865

ISBN 3-89323-431-4 (Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Münster)

ISBN 90-72365-57-7 (Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam)

 

© Voortgang 1998

 

Auteursrechten voorbehouden. Overnemen van artikelen of van (een) gedeelte(n) daaruit mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie, met inachtneming van de bepalingen uit de Auteurswet.


[pagina 5]

Inhoud


Etienne Britz, Inskripsies in 'n ‘gaapsing’. 'n Interpretasie van die pentekening op die omslag van Breyten Breytenbach se digbundel Soos die so (1990) 7
 
Petra Beij-Sutmuller, G.C. Mulder, een schrijvende onderwijzer 17
 
G.R.W. Dibbets, Het Redelijk Gezelschap van Joannes Vollenhove 37
 
G.J. Johannes, ‘Elk weet wat dichtkunst, wat welsprekendheid is’. Retorica en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1780-1830 65
 
Suzanne Kooij, Enargeia - het beeld in de taal in de retorische traditie van de klassieke oudheid en de Renaissance 97
 
Wouter de Leeuw, Het postmoderne van Gerrit Krols beschouwend werk. Een voetnoot bij ‘De abstracte roman’ 117
 
Jaconelle Schuffel, ‘Comt alle menschen, schept consten’. De Zeven Vrije Kunsten in de spelen van de Olijftack en de Goubloeme op het Landjuweel van 1561 141
 
Frits Smulders, Gorter als vissertje; de geschiedenis van een gedicht en het gedicht van een geschiedenis 169
 
Dick Wortel, Het woordenboekcitaat in de oudste WNT-delen 191
 
Lida Zutt, J.H. Halbertsma en de taalkundige opvattingen van Willem Bilderdijk en Jacob Grimm 207

 


[pagina 231]

VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek I (1980) - XVII (1998)

 

Besteladres:

Stichting Neerlandistiek VU

Opleiding Nederlands

Faculteit der Letteren

Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105

NL-1081 HV Amsterdam

Nodus Publikationen

Postfach 5725

D-48031 Münster


[pagina binnenkant achterplat]

ISBN 3-89323-431-4

ISBN 90-72365-57-7