Voortgang. Jaargang 19


auteur: [tijdschrift] Voortgang


bron: Voortgang. Jaargang 19. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 2000


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Voortgang. Jaargang 19

bron

Voortgang. Jaargang 19. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 2000

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr _voo004200001_01
logboek

- 2011-11-16 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Voortgang. Jaargang 19 uit 2000.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

p. 38-39, 72-75, 131-136, 168, 219: de eindnoten op deze pagina's zijn in de lopende tekst geplaatst. Betreffende pagina's zijn daardoor komen te vervallen.

Advertenties zijn niet opgenomen. Pagina 236-237 zijn hierdoor komen te vervallen.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 2, 6, 86, 94, 172, 210, 219) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.


[pagina voorplat]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR NEERLANDISTIEK

XIX

Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam

Nodus Publikationen Münster

2000


[pagina 1]

VOORTGANG

 

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK


[pagina 3]

OORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

XIX

Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam

Nodus Publikationen Münster

2000


[pagina 4]

Colofon

 

VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek XIX, 2000

 

Redactie:

prof. dr. C. van Bree (UL)
prof. dr. G.R.W. Dibbets (KUN)
dr. E.F.A.J. Ensink (RUG)
prof. dr. Anja de Feijter (KUN)
prof. dr. J.D.F. van Halsema (VUA)
prof. dr. Th.A.J.M. Janssen (VUA)
dr. J. Noordegraaf (VUA)
prof. dr. Gisela Redeker (RUG)
prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld (VUA)
prof. dr. Marijke Spies (VUA)
prof. dr. Johanna Stouten (Sorbonne)
prof. dr. A. Verhagen (UL)
prof. dr. H.T.M. van Vliet (Huygens-Instituut, VUA)

 

Redactiesecretariaat:

p/a Opleiding Nederlands
Faculteit der Letteren
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
NL-1081 HV Amsterdam

 

Abonnement op aanvraag mogelijk.

 

Tekstverzorging:

Douwe van der Meulen

 

ISSN 0922-7865

ISBN 3-89323-440-3 (Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Münster)

ISBN 90-72365-65-8 (Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam)

 

© Voortgang 2000

 

Auteursrechten voorbehouden. Overnemen van artikelen of van (een) gedeelte(n) daaruit mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie, met inachtneming van de bepalingen uit de Auteurswet.


[pagina 5]

Inhoud


Lida Zutt, ‘Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven’. Martinus Nijhoff tussen décadence en Modernisme 7
 
Lo van Driel, Jezus en de overspelige vrouw. Een 16e-eeuws processiespel van de Middelburgse chirurgijns 43
 
J.A. van Leuvensteijn, Over Uw Edele, Uwé en Juffrouw. Zijdelingse aanspreking in de Sara Burgerhart 87
 
Igor van de Bilt, Adriaan Kluit (1735-1807) en de spelling van het Nederlands 95
 
Henk de Groot, The publications of the ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’ in Japan 143
 
A. Feitsma, Het Reisplan van Joast Halbertsma 173
 
Gerrold van der Stroom, Wie was Gerrit Kouwenaars drs van schaffelaar? 211
 
Debby Overeem, Het perfectum in bijzinnen ingeleid door toen 223

 


[pagina 238]

VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek I-XIX (1980-2000)

 

Besteladres:

 

Stichting Neerlandistiek VU

Opleiding Nederlands

Faculteit der Letteren

Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105

NL-1081 HV Amsterdam

 

Nodus Publikationen

Postfach 5725

D-48031 Münster