[fol. B4r] origineel

Gezang der Liefde

 
Zoet wichtje, 'k zie u bloozen,
 
Terwyl het byetje vliegt,
 
En zuigt het zoet uit roozen,
 
Als u de liefde wiegt;
 
Haar drift is niet te teugelen,
 
De kindermin heeft vleugelen,
 
Geen moeders hart bedriegt.
 
 
 
Ik zie den tyd genaaken,
 
(Men hebbe wat geduld)
 
Dat zy de vreugd zal smaaken
 
Die haaren wensch vervult,
 
Als gy met halve woordekens,
 
Die zachte minnekoordekens,
 
Haar hartje streelen zult.
 
 
 
Gy zult in Haarlems dreeven
 
Door uwe deugd vermaard,
 
Een nieuwe Lente geeven
 
Als u de hemel spaart.
 
Slaap op 't geruisch van 't windeken,
 
ô Welgezend Kindeken!
 
Door de ouders zorg bewaard.
 
 
 
Haar goedheid zal u queeken
 
Met melk als ambrozyn
 
By Haarlems duinvalbeeken,
 
Vol leevend kristallyn.
 
Blyf, lieve nimfje, bloeijende,
 
En als een bloempje groeijende,
 
Bevryd van druk en pyn.
 
 
[fol. B4v] origineel
 
Als gy een nimf zult weezen,
 
ô zoete lente spruit!
 
Wat minnaar, hoe geprezen
 
Verdient zo lieve een bruid?
 
Uw Lent vol groene Loveren,
 
Zal menig' hart betoveren,
 
Eer gy tot min besluit.
 
 
 
Wat vreugd zou 't harte ontvonken,
 
Als gy verheugd van geest,
 
Met minnelyke lonken
 
Verscheent op 't goude feest!
 
Dan zou de harp der engelen
 
Zich met de zangkunst mengelen,
 
Die goude nooten leest.
 
 
 
Na dat de liefde dus Maria heeft gezegend,
 
En 't zilverfeest bejegend
 
Met gulle vrolykheid,
 
Ontvonkt zy 't heilryk paar tot waare dankbaarheid,
 
 
 
Aan Godt, der vad'ren Godt, van wien den dierb'ren zegen
 
Uit goedheid wordt verkregen.
 
Zy zien hun eenig kind
 
Aan 't deftig huis van Kops verknocht en teêr bemind;
 
 
 
Zy zien heer Willems zoon, Philip in handel bloeijen,
 
In eer en aanzien groeijen,
 
Door schranderheid en vlyt,
 
Meer om zyn deugd bemind dan om zyn schat benyd.
 
 
[fol. C1r] origineel
 
Zo volgt die braave zoon den vader in zyn handel,
 
En onbesproken wandel,
 
De waereld door bekend,
 
Zo ver 's lands koopvaardy haar' vluggen schepen zendt.
 
 
 
Bloeij, rykgezegend Paar, met zulke lieve maagen,
 
Ontheft van alle plaagen;
 
Opdat g' uw feest van goud
 
Met uwe kind'ren en kinds kind'ren vrolyk houdt,
 
 
 
Waarna gy afgeleefd op 't feest der Serafynen
 
In Salem moet verschynen,
 
Verçierd met eene kroon
 
Van eeuwig diamant, bestraalt uit 's hemels troon!
 
 
 
Pieter Langendyk.