Uiteensetting van die godsdiens


auteur: Abu Bakr Effendi


bron: Abu Bakr Effendi, Uiteensetting van die godsdiens (ed. A. van Selms). North-Holland Publishing Company, Amsterdam / Oxford / New York, 1979 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 220]

Register afrikaans - arabiese afrikaans

Aangesien hierdie register, soos trouens hierdie hele publikasie, in die eerste plek bedoel is as 'n hulp vir die beoefenaars van die Afrikaanse taalgeskiedenis, is daarin nie die talryke woorde uit die Arabies, die minder talryke woorde uit die Maleis, en die paar Persiese woorde in opgeneem nie. 'n Uitsondering is natuurlik gemaak vir dié Maleise woorde wat in die standaard-Afrikaans oorgegaan het, woorde soos ‘baie’ ens.

Van elke woord en woordvorm word daar ten hoogste drie vindplekke opgegee; is daar meer dan volg agter die laasgenoemde vindplek die aanduiding ‘ens.’. ‘bis’ beteken dat die vermelde vorm tweemaal op die genoemde bladsy voorkom, ‘ter’ dat dit daar driemaal gevind word. Enkele ander afkortings, soos ‘ww.’ (werkwoord), ‘subst.’ (substantivum), ens. sal vir die taalkundige geen moeilikhede bring nie.

Die woorde is opgegee onder dié standaard-Afrikaanse woorde wat daarmee die duidelikste ooreenkom en nie altyd onder die standaard-Afrikaanse trefwoorde wat die betekenis die beste weergee nie. In ons deurlopende vertaling op die regterbladsye het ons, om 'n voorbeeld te gee, Abu Bakr se ‘bifoearbijal’ altyd met ‘want’ weergegee; dit is inderdaad die bedoeling wat Abu Bakr met daardie woord gehad het. In die register daarenteen sal die leser die woord ‘want’ nie aantref nie, en hy sal moet kyk onder ‘byvoorbeeld’.

[p. 221]

A

aand
awent 164 ter
ant 214 bis
aanhou
an hou 32, 34 bis, ens.
aanneem
niem an 38, 74, 144 ens.
anniem 192
anghaniem 4, 104, 138 ens.
aanteel
an tijal 142
aantrek
teriek an 120, 128 bis ens.
tarik an 194
an terek 194 bis, 196 ens.
an tarek 196
ghaterek an 88
an ghaterek 194 bis, 196
an ghatarak 26, 28, 30 ens.
aas
aas 184 ter ens.
af
af 8, 8, 10 ens.
afbreek
afghabariek 178
afbring
berieng aaf 134
berieng af 134
af berieng 134
afghebreng 206
afdroog
af doeroegh 196
afdrup
derap af 40 bis
affêre
affirie 12, 32, 34 ens.
afferie 52 bis, 54 ens.
affierie 114
affiries 70, 122
affronteer
af foeran (p. 29 nt. 1)
afhaal
af haal 182
afhang
af hang 60 bis
afklim
af kelem 94
afkom
koeam af 10
qoeam af 122
afghakoeam 10 bis
afmeet
af miet 152
afneem
afghaniem 88
afsit
af siet 96
afskeer
af sekier 210
afslag
selaagh af 180
afsny
afsenai 126, 178 bis ens.
afsanai 178 ter ens.
afsinai 178 ter ens.
afsenie 178
senai af 106 bis
sanai af 208
afghasenai 36, 178 bis
afghasanai 178 ter ens.
af ghasinai 208, 216 bis
afghasienai 146
af ghasienie 200
afghasenai 216
afghasnai 88
oeaf ghasenai 178
oeaf sanai 180
afstoot
af seṭoeat 180
seoet af 180
afteken
toekan af 90
afval
faal af 30 bis, 34 ens.
afvee
affie 4, 36
af wie 196 bis
agt
agh 92 bis
agste
aghstie 6, 54, 110
agtiende
aghtiendie 58
agter
aghter 4 ter ens.
aghtar 28, 34
agterkant
aghter kaant 134 bis
[p. 222]
agtermiddag
aghtermieraagh 170 bis
agterste
aghtestie 100
agteruit
aghter oeait 86
akkedissie
akedesie 184
akerdesie 18
al
al 2, 216 bis ens.
aal 2, 4, 28 ens.
algar
alghar 10, 16 bis ens.
algher 10, 18
aalghaarie 44
alleen
alien 12 bis, 28 ens.
almanak
almanaak 164
al te
atie 14, 38 bis ens.
aatie 4, 170, 172 ens.
aaltie 8
altwee
albai 6 bis, 10 ens.
altewie 62 bis
altiwie 214
aal tewie 182 bis
aaltiwie 202
altyd
altait 12 bis, 90
ambag
ambagh 192 bis
amper
amper 178
ander
ander 2, 4 bis ens.
andir 180, 210, 218
andar 24, 192
anderkant
anderkaant 86
antwoord
an woear 84 bis
arm (subst.)
arm 60
ariem 24
aarem 210
aremie 86
arm (adj.)
ariem 138 bis, 140 ens.
aarem 138
aarem (‘verarm’) 192
arimie 192 ter ens.
armie 192
armoedig
aariemoedagh 210
as (subst.)
as 38
as (conj.)
aas 2, 4 bis ens.
asem
aasem 218
assegaai
asghaai 120 bis
asyn
asain 36, 214 bis ens.
aas sain 14

B

baadjie baatjie 86
baard
baard 2 ter ens.
baarat 2 bis
baas
baas 116 ter ens.
baases 158
babatjie
baabetjie 130, 132 bis ens.
baie
bajaang 2, 4 bis ens.
baiang 152 bis
baiaan 84 bis
baken
baakent 60, 86 bis, ens.
baklei
baklie 136
bakelai 134, 136
baakelai 124
baksteen
baksetien 36, 134 bis
baksetein 36, 134
baksitien 216
baaksetien 216 bis
bal
baal 50
[p. 223]
bamboes
banboes 36
baamboes 152
band
band 128
baandie 30 bis
bandiet
bandiet 118
bang
baang 22 ter ens.
bankrot
bankoearoeat 138
bars (ww)
ghabars 18 ter ens.
ghabaras 18
barsie
barsie 30
beating
bieting 204
bedek
bediek 166 bis
bedel
biedel 158, 192 bis ens.
baidel 178
bedelaar
biedel laar 192
biedelaar 204 bis
bederf
bedierief 16, 76, 92 ens.
bidierief 82 bis 84 ens.
bedieref 44, 76
bedra
bedaraght 118
been
bien 42, 90
bain 190
pienie 16 ter
bees
bies 142 ter
bieses 142 ter ens.
begin (ww)
beghent 2, 24, 28 ens.
baghent 8, 82
beghant 214
baghint 38
bigint 4
bighent 92, 94
ghabeghent 96 bis, 98 ens.
ghabaghent 46
baghinent 24
begin (subst.)
beghent 44, 46, 64 ens.
beghint 44
beghensel 2, 2, 24 ens.
beghensal 72, 112
bighensel 182, 216
begrawe
begheraawie 124, 134
beghiraawie 210
ghabegheraawie 138 bis
ghabegherawie 138
begrip
begheriep 72
behou
behau 166
bek
biek 20, 184
bekeer
bekier 204
beken
biekent 138, 148
belet
beliet 14, 118, 174 ens.
biliet 122, 136
ghabeliet 44, 180, 182 ens.
ghabiliet 46 ter ens.
belofte
beloeaftie 66
beloning
boeloening 188 ter ens.
beloening 64, 156, 210
beloeaning 132
belowe
ghabeloef 162
ghabeloeftie 64
ghabiloeftie 64
ghabeloeatie 64
ghabeloeaftie 64
belt
bilt 146
bielt 196
bêre
bierie 106, 112, 210
ghabierie 150, 152 bis ens.
berg
bieragh 112 bis, 182 ens.
beregh 152 bis
beragh 154
beroerte
beroetie 6, 80, 174 ens.
[p. 224]
berou
ghaberau 166
berusting
beroeasten 138
beseël
basijal 88
besit
besit 154
beskerm
beskieriem 114 bis
beste
bestie 192 ter ens.
biestie 120
bestiering
bestijoering 64, 66
betaal
biaal 18, 32 bis ens.
beaal 46 ter ens.
peaal 52
ghabataal 202
ghabetaal 202
beter
bieter 10, 28, 40 ens.
bietar 50, 58, 92
bietir 92
bewaar
bewaar 188, 206 (207 nt. 8)
bawaar 88, 194
biwaar 208
bewys
bewais 148
bier
bier 204 bis, 212 ens.
bijar 208
bietjie
bietjie 4 ter ens.
binne
benie 8 ter ens.
banie 4, 88 bis ens.
binie 10 bis
binnekant
beniekaant 24, 58, 60
biniekaant 24
blare
bilaarie 14
belarie 126
blinde
belendie 74
beliendie 118
bloed
beloet 6 ter ens.
boeloet 32 bis 34 ens.
biloet 6, 16, 38
baloet 6
beloed 136
beloei 78
bloei
beloei 6
ghaboeloei 216 bis
blom
boeloem 88
bloot
beloetie 8
bly
belaif 12 bis 20 ens.
balaif 24, 54, 180 ens.
bilaif 6, 8, 12 ens.
beleif 66, 188
ghabelaif 8, 10, 100
ghabalaif 4, 28 bis ens.
ghabilaif 4 bis, 212 ens.
bo
boe 28 bis, 30 ens.
boei
boei 198
bok
boeak 18, 142 bis ens.
boeakes 142
boeaks 142
bolla
boel 88
boom
boem 36 bis, 88 ens.
boemie 212
boontjies
boentjies 14
boentjie 86
boosheid
boeasaghait 206
bord
boeart 190
borrel
boearel 20
bors
boears 106, 128, 130 ens.
boers 194 bis
boearstie 128
borsbeen
boers bien 180 ter
[p. 225]
botter
boeṭir 170
boeaar 190
bou
bau 106 bis, 108 ens.
ghabau 66, 202
boud
boea 62, 68
boet 50
boeats 62
boeatie 68
boetie 66
boeadie 64
braai
ghaberaai 8, 184
brand
berant 88
beraant 126, 128
ghabirant 38
branders
beranders 186
breed
beriet 44, 196
breedte
berietie 2, 50
breek
beriek 4 ter ens.
bariek 4, 78
biriek 98
beraik 122
ber'iek 26
ghaberiek 30, 168 bis ens.
ghabariek 80, 166
ghebariek 80
ghabiriek 80
ghabireik 218
brei
ghaberai 196 (197 nt. 4)
bring
bering 8 ter ens.
berieng 10, 14 bis ens.
biring 214
birieng 96
barieng 24
bereng 8
beraing 50
ghabererring 58
ghaberink 184
broer
biroer 202
brood
boeroet 190 ter ens.
boeroet 188
buik
boeaik 62, 126, 188 ens.
boeik 40 ter ens.
boeiak 50
boek 218
buite
boeiten 6 bis, 8 ens.
boeitein 42, 52, 94 ens.
boeitien 50, 62, 92
boeitan 4, 22
boeitie 2, 8
boeaiten 4, 12, 16
boeaitien 100 ter
boeaitein 96
bijoeiten 52
buitekant
boeitakaant 24 ter
boeitakaan 22
boetie kaant 60
boeite kaant 106
boeaite kaant 136
boeaitan kaant 12
boeait kaant 80 bis, 148 ens.
buk
bek 54
bulletjie
boeltjie 142 ter ens.
buur
biertie 154
by (subst.)
bai 152
by (praep.)
bai 2, 14 bis ens.
byeenkoms
bi'an koems 178
byvoorbeeld
bifoearbijal 12, 14, 16 ens.
befoearbeil 32

C

collect
koeliek 156
collector
koeliekter 144, 156

D

daar
daar 58, 96
[p. 226]
daarom
daarem 162 ter
daariem 164
fer det 54
daarso
daaroe 114
dadels
daadils 212 ter ens.
daadels 20, 22, 152 ens.
daadals 22 bis
dag
dagh 12 bis, 18 ens.
daghs 114 ter ens.
daaghs 162 ter
daagie 194, 206, 210
dagbreek
dagh beriek 44 bis, 46 ens.
dagh berik 44
dagh bariek 44
daaghberiek 162
dak
dak 36 bis
dam
dam 14 ter ens.
dam(spel)
daamp 208
damp (vogtig)
damp 8
dan
daan 2, 4 bis ens.
da'an 216
dank
dang 12
dans
daans 204
das-adder
dasa'aader 182
dassie
dasie 184
dat
laat 42, 56 bis ens.
det 2
deeg
diegh 190
derde
dierdie 2, 6, 50 ens.
derm
dierem 180
dijariem 180
dertiende
diertiendie 110
dertig
diertagh 18 bis 140 ens.
deur (praep.)
dijoer 2 bis, 90 ens.
dejoer 2
doejoer 216
deurmekaar
dijoermakaar 10 bis, 126 ens.
dejoermakaar 6 ter ens.
dejoear makaar 14
die
die 2 ter ens.
di 2
dief
dief 90
diegene
die ghienaghie 124
diep
diep 76, 168
diepte
dieptie 14
different
defrent 24, 48 bis ens.
difrent 212
diferent 158
dieferent 122
dafierent 24
digby
dieghtabai 22
dieghtebai 26
dieghtiebai 94
dik
dik 10, 36
dek 2, 6, 12 ens.
dekie 38
diekie 30
ding
ding 6
deng 12 bis, 14 ens.
dang 12 ter ens.
dengie 62
dangie 62, 208
denk 120
dink
denk 80, 108, 130
deng 44 bis, 52 ens.
dang 26, 86, 92 ens.
diengh 128
ghadeng 52, 186
[p. 227]
ghading 74, 94, 218
ghadieng 166
dit
det 2 ter ens.
dobbelstene
setien doeawel 208
doek
doek 12, 124, 126
doen
ghadaan 28 ter ens.
dogter
doeaghter 198
dokter
doeaktar 198
dom
doeam 184
domino (?)
doeameloe kanat kiem 208
donder
doeander 44
donker
doeanker 94 bis, 96 ens.
dood (adj.)
doeat 156, 182
doodgaan
doeat 16, 18 bis, ens.
doet 16 ter ens.
doeoet 186
ghadoeat 18, 182 bis, ens.
ghadoet 182 ter ens.
ghadoeoet 186
doodmaak
doeat maak 102
maak doeat 88
dooie
doeaia 16 bis, 20 ens.
doewaia 10 ter
dop
doeap 8, 146
dorp
doearp 114 bis, 202
doearep 192, 194
dors
doears 188
doeras 22
dra
daraagh 196 bis, 198 ens.
deraagh 194
deragh 208
daragh 14, 134 bis
draad
deraat 196 ter ens.
draai
daraai 24, 80
deraai 48 bis, 52 ens.
ghaderaai 10
draf
deraaf 134
drag
deragh 152
drank
darang 212 bis
drie
derie 2 ter ens.
dierie 84 bis, 94 ens.
darie 74, 180
dirie 212, 216
drink
dering 16 bis, 20 ens.
dereng 80, 158, 162 ens.
derieng 84, 112, 152 ens.
dareng 190 ter
diring 16, 212 (213 nt. 3), 214
dirieng 136
derang 212
daring 152
derink 168
derenk 188
ghadering 190
ghadereng 194
ghadiring 214 bis
drinkbaar
deringbaar 16, 156, 176
dering baars 212 bis
dereng baar 188, 202 bis
daringbaar 16
diring baar 210
dronk
doeroeng 212, 214 bis ens.
doeroeang 212 ter ens.
doeroeuang 48
diroeng 212
daroeng 6, 22, 212
daroenk 212
droog
doeroegh 36 ter ens.
doeroegie 186
doeroegh 8, 126
daroegh 8, 20
[p. 228]
droom
doeroem 10, 80, 82 ens.
doeroem 10
dros
deroeas 118
doeroeas 124
druk
derek 38 ter ens.
derik 64
deriek 88
drup
derep 212 ter
derip 212
deriep 168
dryf
ghaderaif 186 bis
dubbel
dewelt 86 bis
diwelt 86
duidelik
doeaidlek 2, 24, 32 ens.
doeaidelek 52
doeaidalik 44, 48
doeaidalk 150
doeaialek 72
dijoedlek 148
doejoedlek 148
duif
doeaif 18 ter ens.
duik
doeaik 14 bis
duim
doeaim 2, 4, 60 ens.
doeaimie 24, 56, 58 ens.
duiseling
dejoeasleng 6
duisend
doeisan 196
doei sen 196
dun
den 6 ter ens
denie 38
duur
dijoer 190 bis
deir 26
duurder
doeairdir 162
dijoerdie 202
dwang
dewienng 168 (169 nt. 1)
dewieng 138
dwing
dewing 202

E

edelsteen
pieroesetien 152 bis
een
ien 2 ter ens.
ienie 92
eers
iers 72, 76, 190 ens.
ieres 144, 174
eerste
ieriestie 24, 26, 34 ens.
ierstie 2, 8, 8
iereistie 22
iestie 98, 156
aistie 48
eet
'iet 8, 16 bis ens.
gha'iet 166, 168 bis ens.
ghaa'iet 38
eetbaar
ietbaar 86, 120, 170 ens.
'ietbaar 16 bis
itbaar 156
eetmaal
ietmaal 174, 204 bis ens.
eie
aighie 200
iegie 208
eienaar
aigenaar 138 ter ens.
eigendom
aighendoeam 64, 138 bis ens.
eiers
iejars 200
iers 208
aiars 208
einste
ienstie 78
ek
iek 22, 28, 64 ens.
ekspres
aasperes 6, 78, 80 ens.
asperes 54
aasperies 136
aas saperes 166
elf
alf 144
[p. 229]
elfde
alfstie 8, 54, 110
elmboog
almboegh 24
almboeghs 2 bis, 4 ens.
en
an 2 ter ens.
en 2
in 2, 122
end
ant 32, 44, 46 ens.
ent 44, 46 bis ens.
ientie 146
ene
ienie 200
enige
ienaghie 46 bis, 80 ens.
erde
ierdie 214
erdwurm
iert wierem 184
erfporsie
ierf poeasien 140
irf poeaasie 172
ertjies
iertjies 160
esel
iesel 18, 20 bis ens.
isls 144
etter
ieter 6 ter ens.
eweveel
iewie fijal 74 ter ens.

F

familie
familtjie 130 bis
faameltjie 134
faamildjie 140
faamiltjies 158, 192
faamiltjes 124
fiskaal
feskaal 184
flikker
felieker 44
fout
faut 40, 116, 190 ens.
foet 76, 82, 180 ens.
foeat 218
foeart 180
fauoet 214
foets 96
front
foeroent 10
foeroeant 42, 94, 124 ens.

G

gaan
ghaat 12 bis, 28 ens.
ghaghaan 20, 64
gaap
ghaap 58, 88
gaar
ghaarie 134
gaatjie
ghattjies 28 bis
gal
ghal 6
gang
ghaang 210
gans
ghaans 38 bis
gars
ghars 146, 158 bis ens.
gharas 212
gat
ghat 8, 28 bis ens.
gebore word
boerie 16, 34, 132 ens.
ghaboerie 132
ghaboerei 186
ghaboearie 32, 36 bis ens.
gebruik
ghaberiek 52 (53 nt. 4)
gedagte
ghadaghtie 4, 10, 24 ens.
gedierte
ghadiertie 16 ter ens.
geduldig
ghadoealdagh 74
gedurig
ghadieragh 20, 34, 38 ens.
gee
ghief 10, 20, 42 ens.
ghaghief 98 bis, 174 ens.
geel
ghijal 32
ghijalie 196
[p. 230]
geen
gha'ien 10, 14 bis ens.
ghaa'ien 10
gha'in 14
ghain 66
ghien 64
geheim
ghahiem 48, 56 bis ens.
geit
ghiet 142 (143 nt. 5)
ghait 142 bis
gelap
ghalaaptie 96
gek
ghiek 6, 48, 108 ens.
ghaik 80
gekheid
ghiek ghait 174
geld
ghielt 26 bis, 140 ens.
ghieliet 150
gheilt 208
geluid
ghaloeait 58, 64, 80 ens.
ghaloeit 218
ghaloeiat 6 bis
geluk
ghaloek 64 ter ens.
gelyk
ghalaik 2 ter ens.
ghaliek 216 bis
gemak (huisie)
ghamaang 42
gemaklik
ghamaklek 72, 180 bis ens.
gemanierdheid
maniertait 180
genade
ghanadie 68 bis
genoeg
ghanoeagh 10 bis, 192 ens.
ghanoegh 26, 30, 104 ens.
ghanoegh 52 bis
gereed
gharait 124, 174, 186 ens.
ghariet 16 bis
gereedskap
ghoeroeai sekap 136
ghoeroeaiskap 156
gereël
ghariegilt 44 (45 nt. 2)
ghariekelat 54
gesig
ghasiegh 2 ter ens.
gesond
ghasoeant 26, 30 bis ens.
ghasoent 118
ghasoende 30
getal
ghataal 40
getuie
ghatoeaigie 138 bis
ghatoeagie 138, 166
getuienis
ghatoeagie 64 bis, 68 ens.
gewend
ghawient 92, 164 bis ens.
gewer
ghiefer 138, 156
gewese
ghawiesienie 138
ghawiesienie 156
gewig
wiegh 38
giftig
gheftagh 184
ghiftaghie 184
gister
ghester 206
glas
ghalaas 190
glo
ghoeloef 148 ter ens.
ghaloef 64, 186
ghaghoeloef 186
goed
ghoet 10, 20 bis ens.
ghoeat 158
ghaat 48
ghoei 40, 188, 192 ens.
ghoeia 64 ter ens.
ghoejie 162, 166 bis
ghoeaia 50, 66, 166
ghoeie 166
ghoeoei 188
goedere
ghoedring 90, 150 bis ens.
ghoedrieng 136, 138 bis ens.
ghoedrien 160
ghoedreng 196
[p. 231]
goedheid
ghoedie ghait 64 bis, 172 ens.
ghoedghait 208 bis
ghoedghiet 208
goeters
ghoets 38 ter ens.
ghoetes 18 ter
goewerment
ghoewermint 150, 154
ghoewirmint 194
ghoewerment 212 bis
ghoewirment 212
ghoeawirment 202 bis
goewerneur
ghoewernier 116 ter ens.
ghoewernier 122
ghoefernier 116
ghoewirnier 206
ghoeawanier 102
gooi
ghoeai 10, 16, 18 ens.
ghoei 16, 196, 214 ens.
ghaui 18, 64
ghoeai' 18
ghaghoeai 214
gorrel
ghoear gel 178
ghoergil 180 ter
gou
ghau 6, 18 bis, ens.
goud
ghaut 146 ter ens.
ghauoet 146 ter ens.
ghoet 90, 146, 152 ens.
ghoeat 142, 196
ghaaut 12 bis
graaf
gheraawie 134
gras
gheraas 126, 152
groei
ghoeroeai 152 ter
ghoeroei 2
ghagharoei 10
groeiplek
ghoeroei pelek 2
groen
ghoeroen 32, 152
ghoeroenie 134, 214
ghoeroeanie 152
groente
ghoeroentie 36, 208 bis
ghoeroeantie 36
grond
ghoeroeant 14, 22, 24 ens.
ghoeroeoent 216 bis
ghoeroent 58
groot
ghoeroe 14 ter ens.
ghoeroeat 28, 134, 184
gharoe 2
ghoeroet 214
ghoeroea 188
ghoeroeie 14 ter ens.
ghoeroei 14
ghoeroeatie 166
ghoeroes 144 ter
groter
ghoeroeter 142
grootvader
ghoeroeat faader 150
grou
ghoerau 180

H

haal
haal 18 ter ens.
haar (pron. pers. f.)
10 ter ens.
haar (pron. pers. m. pl.)
haar 96 (97 nt. 2)
haastig
haastagh 48, 74
haastaagh 110
hastagh 124, 134, 180
hastaagh 72
hakskeen
haaksekien 62, 74 bis ens.
half
half 30, 34, 86 ens.
haalf 28, 86, 132 ens.
helf 158
hals
haals 172, 200 bis ens.
hand
hand 2, 2, 4 ens.
hant 2, 4, 8 ens.
haant 126
handie 2, 2, 4 ens.
[p. 232]
handelaar
handelaar 148 ter ens.
handelaars 148 ter ens.
handelswaar handelarai 138 bis
handle
handel 216
hang
haang 38, 40, 88 ens.
hang 88, 144
hard
haart 36, 48, 56 ens.
hare
haarie 2, 8 bis ens.
harsings
harsens 168
harslag
haarsalaagh 186 (187 nt. 1)
hart
haart 4, 8, 22 ens.
hartseer
haart sijar 84
hasie
haasie 88, 182

hie 24, 34 bis ens.
heerlik
heirlak 22
heel
jilie 2 ter ens.
jielie 56 bis, 158
helfte
half 216
halwie 216
help
help 84 bis, 156 ens.
helb 52, 128, 198
hemel
haimal 44
hiemels 124
hiemils 166
hiemles 88
het
het 2, 6, 10 ens.
hat 12 ter ens.
ghahet 24
heuning
hining 152 ter ens.
hoeining 212 bis
hening 154
hierdie
diesie 2 ter ens.
hings
hangs 208
henges 142, 144
hoe
hoe 120
hoek
hoek 76
hoender
hoeander 20, 38 bis
hoender 18
hoeanders 20
hoes
hoeas 58
hoeveel
hoefiel 29
hoefal 70
hoefel 106
hoeafel 100
hom
hem 10, 84, 86 ens.
ham 102, 108, 196 ens.
him 6, 156
hoem 102
hoeam 52, 84, 88 ens.
hond
hoeant 16, 18 bis ens.
hoent 20
honderd
hoeander 96, 140 bis ens.
honger
hoeangar 188
hoeanger 190
hoenger 190
hoog
hoegh 16, 60, 63 ens.
hoeagh 192, 204
hoegie 86, 88 bis ens.
hoogheid
hoeghait 178
hoogmoedigheid
hoeagh moedaghait 192 bis, 196 ens.
hoogste
hoeghstie 70, 152
hoeaghstie 152
hoogte
hoeghtie 134
[p. 233]
hoor
hoear 6, 56 bis, ens.
ghahoear 110, 218
ghahoer 194
horing
hoering 216 bis
hoereng 216, 218
hoerings 16
hoearings 16
hou
hau 4, 20, 24 ens.
haau 160
hoe 192
hoea 208
hout
hoeat 134 bis, 218
hauoet 152
hoetie 214
huil
hoeail 84
huis
hoeais 20, 48 bis ens.
hoeis 192 bis, 194
hoeis 90 bis
hoeaises 76
hoeaisies 112
hulle
hoeaile 2, 18 bis ens.
hoeile 194, 210 bis ens.
hoeila 210 bis, 218
hoeaila 156
hoeajel 10
huurgeld
hijoerghielt 194, 202
hy
hai 4 ter ens.
hei 92
hie 218

I

ieder
ieder 12
iedir 94
aider 4 bis
iedereen
ieder ien 28 bis, 34 ens.
ieder'ien 24
iedarien 32, 34
eider ien 90
iets
iets 22, 50, 66
its 44, 64, 84 ens.
ietes 82 bis
ietjs 166 bis
in
ien 2 ter ens.
an 38, 120
inkom
qoeam ien 46
koeam ien 46
is
es 2 ter ens.
as 10, 112, 150

J

ja
jaa 200
jaar
djaar 32 bis, 134 ens.
djaars 114
jag
djagh 216, 218 bis ens.
jammer
djamr 206
jas
djas 196
jong
djoeang 142 bis
djoeange 170
djoeangie 200
djoengie 190 bis
jongetjie
djoeangietjie 78
djoeangtjie 208
djoengtjie 196
djoeangtjies 76 bis
jou
djau 8, 22, 188 ens.
julle
djoeaile 2 ter ens.
djoeaila 2 bis, 6 ens.
djoeaili 14
djoeail 2
jy
djaj 156, 188, 190

K

kaal
kaal 2, 88 bis
kaas
kaas 40
[p. 234]
kaf
kaf 14, 112, 152 ens.
kakebeen
kaakbien 134
kaakebienie 124
kalbas
kalbaas 214
kalf
144 bis
kalfies
kalfis 144
kalk
kaalk 22 bis, 90 ens.
kalkoen
kaalkoen 38
kam
kaam 126
kameel
kamiel 18, 140 bis ens.
kamijal 112, 180, 182
kaamijal 152
kamiels 140 ter ens.
kamieles 140
kamer
kaamer 90
kan (ww.)
kan 4, 6 bis ens.
kaan 56 bis
ken 202
kant
kaant 4, 14 bis ens.
kan 52 bis
kaantie 138
kapater
kapaater 200
kapok
kaboek 152, 196 bis
kapoek 194
kaboeak 136
kapoeak 62
kat
kat 18, 20 bis ens.
katel
kaatiel 124, 126 bis
keel
kijal 168 bis, 170 ens.
kijaal 84
keil 4
keel-derm
kijal dierem 178
keer
kier 2 ter ens.
kennis
kienes 46
kers
kieres 88
kin
kin 2
kind
kint 158, 202 bis ens.
kent 32, 34 bis ens.
kenders 156 ter ens.
kla
kelaa 206
klaar
kelaar 4 bis, 24 ens.
kalaar 44, 48, 190 ens.
kilaar 24
klei
kalai 22, 36, 40 ens.
kelai 12, 22 bis ens.
kelei 168
kelie 88
klein
qelain 2, 158, 168 ens.
qalain 2, 20
qalien 14, 24, 134
qelein 14 bis
qelien 14 bis, 148
kelain 184
kalain 38, 202
kilien 214
qelainie 68, 76 bis ens.
qalainie 8, 28 bis ens.
qalienie 192
qeleinie 158
kelainie 132, 184
kelienie 182, 196, 202
keleinie 38, 208
kilainie 138
kleiner
qelainer 144
kleinkinders
kelain kenders 156
klim
keliem 118
klerasie
kelier raasie 146
[p. 235]
klere
kelierie 10 ter ens.
kilierie 80
kilirie 210
kelirie 80
kalierie 210
kelier 38
kleur
kelier 36 bis, 38 ens.
kelijoer 14
kelijoear 10
kalijoear 10
keloejoer 12
klip
keliep 22 bis, 40 ens
kelep 40 ter ens.
kalip 190
klippies
kalipertjies 64
kelapertjies 86
kelapirtjies 86
klomp
koeloeam 24
kloof
koeloefs 12
klou
koeloe 216
kaloe 216
kiloe 216
kelauoes 16 bis
knapsak
kenaap ak 154
kneukel
koenoekel 60
kanoeakel 66
kanoeekel 66
kanoekels 2 bis
kenoekels 2
koenoekels 58
kenoeakels 24
knie
kanie 50 bis, 58 ens.
kenie 60, 126, 198
knies 64
kenies 66
knip
keniep 182, 206
knoop
koenoep 128
kinoeap 134
knor
kenoear 12 bis
kinoer 204
knyp
kenaip 40
koei
koei 40, 190
koeis 182
koel
koel 172 ter
koeler
koelah 44
koelie
kūli 194 (195 nt. 1)
koggelmander
koeaghelmaantjie 18
koeghamantjie 184
kom
koeam 4 ter ens.
qoeam 6 bis, 10 ens.
qoem 6
ghakoeam 32, 34 bis ens.
ghaqoeam 24, 72, 140 ens.
ghaqoem 10
kombêrs
koeamperas 38
koning
koening 116, 150, 156 ens.
koenieng 134 bis, 146
koenig 20
koenings 192
konyntjie
kanaintjie 184
kaneintjie 184
kooi
koeai 196, 200 bis
kook
ghakoek 14, 126 bis ens.
kool
koeal 200
koop
koep 26 bis, 136 ens.
koep 26
ghakoep 194 bis
ghakoep 154 bis
koopman
koeap man 204
koeap men 192
[p. 236]
kop
koeap 2 ter ens.
koep 8, 216
koper
koeper 150, 190, 196
qoepoer 146
kophare
koeap haarie 50, 128 bis
koppel
koeapel 168 bis, 170
koepel 166 bis
koring
koering 40 ter ens.
koearing 158 bis
korreltjie
koeraltjie 170 ter ens.
koearltjies 146, 184
koerlitjies 212
kort
koeart 54, 70, 108 ens.
koert 158, 162, 180
koeartes 72 bis
koearts 70
kortste
koeartestie 32, 34, 62
koeartastie 30
koeartstie 52, 60
kos
koeas 42, 84, 166 ens.
koes 6, 120, 190 ens.
kou (ww.)
kau 170
kau 170 bis
koeau 170
ghakau 170
kou (subst.)
kau 26, 28
koeeghait 194
kaughait 186
koud
koeat 126, 180
kouse
kausie 30 bis
koesie 30
krab
keraap 184
krabbetjie
karaawietjie 8
keraawietjie 146
kraffie
keraafie 214 bis
krag
karagh 26 ter ens.
keragh 80, 94, 124 ens.
karaagh 188
krap
kerap 40 bis, 84
ghakerap 170
kreef
kerief 184
krom
koeroeam 78
kromheid
koeroeam ghait 200
kry
karai 10 bis, 18 ens.
kerai 6, 12, 14 ens.
kirai 10, 210, 214
kierai 118
karaigh 32
kiraigh 80
ghakarai 34, 84, 182
ghakerai 4
ghakirai 218
kryer (vinder)
keraijar 150, 152 bis
keraijer 150
karaijer 150
kuier
kaioear 114
kussing
kiseng 124
koeseng 196
koeaseng 196
kwaad
koeaat 124 bis, 206
kwaai
koeaai 182, 206
kwart
kewart 2, 142, 146 ens.
kawart 2, 38, 50 ens.
kwiksilwer
koeeik selwer 152
kwyl
koeail 20
kewail 38 bis
kyk
kaik 40 bis, 52 ens.
[p. 237]
kyker
kaiker 44, 88

L

laag
laagh 88, 96, 108 ens.
laër
laager 94, 108
laagste
laaghstie 70 ter
laatste
laastie 34, 54, 56 ens.
laat (adj.)
laat 26, 44 bis ens.
laat (ww.)
laat 8, 10 bis ens.
laadie (laat die) 84
ghalaat 12 bis, 54 ens.
lag
lagh 6 ter ens.
laken
laakin 134, 196
lakseer
lakseir 34
lammetjie
lamatjie 40, 182 bis
lamtjies 144
lamp
lamp 88
land
laant 16 bis, 44 ens.
lang
laang 4 bis, 8 ens.
laank 62
laangie 44
laanges 70
laangis 72
langer
laanger 28, 32, 72 ens.
langs
laanges 86, 148
laangs 88, 182
langste
laangestie 32 ter ens.
laangstie 30
lap
laap 30 ter ens.
lap 8, 26, 128
lawement
lamient 198, 208 bis
lament 168

lie 58, 64, 180 ens.
ghalie 22
leeg
liegie 88
leen
lien 208
ghalien 202
lei
lai 118
lek
lek
lekker
leker 120, 170, 208
lieker 126, 152, 192
lener
liener 138
lienar 202
lengte
laangtie 2
lensie
liensie 160
lepel
liepel 190
lesson
lesan 20, 122
lesen 96, 206
lessen 192
leuen
loeaikens 192
lijoekins 206 bis
leun
liening 108 bis
loeining 82
lieoening 6 bis
lieneg 126
lewe
liewie 166, 188, 218
lewendig
liewendagh 128, 136, 140 ens.
liewandagh 216
liwendagh 10, 142
lewendagh 142
lefendagh 20
lid
lat 66
lets 54
[p. 238]
lieg
liegh 206 ter ens.
lig
loegh 44 bis, 76 ens.
linker
linker 2
linkar 2
lenker 28, 48 bis ens.
lenkar 68
linkerhand
linkerhant 24 ter ens.
lenkerhant 24
linne
lienie 112, 126, 132 ens.
lippe
liepes 126, 210
lood
loeat 150, 200
looi
loeai 16 bis
loei 16
ghaloeai 16 ter
ghaloei 16 bis
ghoeloei 16
loop
loeap 2, 20, 96
loep 4 ter ens.
loeapendie 20
loepant 108
loepnie 14 bis, 16 ens.
ghaloep 86, 100 bis
loper
loeper 86 ter ens.
los
loeas 20, 88, 134
loes 10, 40, 42 ens.
loseerder
loeseioer 188
losmaak
loeas maak 31
lotery
loeat rai 74
lug
loegh 166
lui
loeai 94
luis
loeais 38
luister
loeaister 76, 134, 146
loeioeaster 76
lijoeaster 136
lyf
laif 2 ter ens.

M

maag
maagh 6, 188
maak
maak 2 ter ens.
mak 94
ghamaak 4, 10, 22 ens.
maan
maan 164 ter ens.
maant 96, 192
maand
maant 32 bis, 94 ens.
maand 24
maandie 162
maar
maar 4 ter ens.
maa 130
maat
maat 22, 26 bis ens.
mag
magh 96
mak
maak 182
maakie 184 (185 nt. 3) ter ens.
maker
maaker 36, 50, 72 ens.
maakir 186, 204, 206 ens.
makir 206
maakers 192
makers 74
makou
makau 38 bis
man
man 4, 6 bis ens.
men 118
mans 148
manier
manier 32 bis, 34 ens.
manierie 10, 14, 24 ens.
moenierie 4
master
maaster 150
[p. 239]
matras
matars 62
medisyne
mersainie 30 ter ens.
mirsainie 136, 190
midie sainie 16
madisainie 214
meel
mijal 62
mijoel 202
meen
mining 114 ter
mieng 114
meer
mier 2, 10, 22 ens.
mijar 6 bis, 14 ens.
mair 198
mierder 42
meeste
miestie 192
meet
miet 14
meisie
maisie 200
mekaar
makaander 24, 28 bis ens.
makaandir 2
maakander 14, 122
makaar 24, 46
melk
melk 40 ter
melek 190
melak 40, 198
mielek 166
mening
mienig 4 bis, 10 ens.
mieneg 12, 52 bis ens.
mienag 12
mienek 66
miening 84 bis
mining 114 bis
mieng 116
mense
miesie 2 bis, 6 ens.
maiasie 200, 208, 210 ens.
merk
mierk 150 bis, 208
mierkie 52 bis, 106 ens.
mierks 208
merrie
mierie 208
mieries 142, 144
mes
mies 180 bis, 182 ens.
mes 42, 190
meis 36
messie
miesie 216
met
met 2 ter ens.
mat 44, 66, 68 ens.
middag
mieraagh 170 ter
middel
miedel 26, 38, 44 ens.
meidel 94 bis
middelmatig
miedel maatagh 188, 194
middelste
miedelstie 66 ter ens.
milt
mel 186
minder
mender 6 bis, 30 ens.
mander 80
mandar 12
mendaar 28
mejander 38
minste
menderstie 188
minderiestie 142
mis
mes 18 ter ens.
miskien
maskie 4 ter ens.
maaskie 90
maskih 92
meskien 108, 124
moeder
moeder 34 bis, 132 ens.
moedar 198
moeadar 202
moedswilligheid
moetswellaghiet 114
moeite
moeitie 10, 52 bis ens.
moeaitie 168
moenie
moenie 4 ter ens.
moer
moer 214 ter ens.
[p. 240]
moestas
moestaas 170, 210
moestaasj 210
moet
moet 2 ter ens.
moeat 64
mol
moeal 182
mond
moent 2, 4, 6 ens.
moeant 168 bis, 170 ens.
mondvol
moent foel 6 ter ens.
moeant foel 188
moeant foeal 168, 170
mooi
moei 192
moeia 194
mooiheid
moei ghait 194 bis, 208
môre
moearie 94 bis
moeoerie 188
moerie 166
mors af
moers af 180
mot
moeat 16, 184
mou
mau 12, 128
moeau 58
muis
moeais 16, 20 bis
moeis 38
murg
mergh 180
muscles
moeels 198
moeils 198
moeaels 198
moels 62
musiek
moesiek 208 bis
muur
mijoer 6, 40, 86
moejoer 216
mijaar 134
my (pron. abs.)
main 24, 68 bis ens.
my (pron. poss.)
main 68 ter ens.
myl
mail 22
meil 30
mails 112

N

'n
ien 80, 128 bis ens.
an 118
na
naa 2, 4, 40 ens.
naai
ghasietnaai 30 bis
ghasetnaai 86 bis
naam
naam 4, 8, 12 ens.
naas
naas 6
naby
naabai 74 bis, 86 ens.
naderhand
naadiraant 10, 36, 48 ens.
naaderaant 32, 40, 74 ens.
naadaraant 24
naadirant 8
naels
naagils 38, 182 bis ens.
naagels 8, 126, 208
naeltjie
naagiltjie 50 bis, 198 ens.
naageltjie 60 ter ens.
naagaltjie 8
naagel 198
nag
nagh 28 ter ens.
nag 20
naghs 94
nakend
naakent 6 ter ens.
nat
nat 4, 8, 10 ens.
natie 38, 40
netie 126
nattigheid
nateghait 4 bis, 10 ens.
nataghait 196
natighait 4
[p. 241]
nederig
niedaragh 58
niederagh 88
neem
niem 164, 192, 194 ens.
negen
niegie 122, 134, 144 ens.
niekie 198 bis
negende
niegandie 54
niegendie 110
nieghendie 6
negentiende
niegantiendie 58
negentig
niegentagh 140 bis, 142
nek
niek 4, 54, 80 ens.
niegie 134
nekbeen
nieg bien 180
nes
nies 152
net
net 102
netso
nitoe 8, 44, 120 ens.
netsoos
nitoe 10, 12 bis ens.
nitsoeaal 64
neus
nis 2, 4, 34 ens.
nies 6, 8, 126
neusgat
niesghat 126
nie
nie 2 ter ens.
niet 2, 8, 10 ens.
nies
nies 84 (85 nt. 1)
nis 178 bis
niks
niks 6, 10, 21 ens.
neks 62, 94
naks 90
niekes 58
nodig
noedagh 4, 10, 24 ens.
noem
ghanoemt 4, 54 bis ens.
ghanoeam 208
nog
noegh 18 ter ens.
noeagh 118, 184, 186
nood
noeart 128 bis
nooit
noeait 10, 12, 198 ens.
notice
noeates 138
nou
nau 30, 74, 102 ens.
naau 100
noe 80
numbers
noembars 52
nuwe
niewie 32, 102 bis ens.

O

o
oe 2, 68
of
oeaf 4 bis, 6 ens.
oef 212 ter ens.
officers
oefsars 192
olie
oealie 154, 168, 170 ens.
oeali 36
oelie 154
olifant
aulifaan 16 bis
oelifaan 38
oealifaan 182 bis
om
oeam 2, 4 bis ens.
omtrent
oeamterent 2, 14 bis ens.
oeamtarant 206, 212
oeamtarient 6
oeamterenta 138
oem terent 218
omdat
oeam det 178
omdraai
oeam ghaderaai 204
[p. 242]
omkeer
kier oeam 86 bis
omwoelsel
oeam woealsels 196
onder
oeander 2 ter ens.
oendir 210 bis
ondergaan
gaat oeander 44 ter ens.
onduidelik
oean doeaidlek 20 ter ens.
on-egalig
oean inghaal 40
oeanie ghaal 60, 128
aanie ghaal 126 (127 nt. 3)
ongehoorsaam
oean ghie hoearsaam 114
ongeluk
oeanghelek 84, 172
oean ghaloek 90
oean ghoelek 96 bis
oeanghoeloeak 106
onkoste
oean koeastie 134, 152
oeankoestie 202
onnuttig
oean noetagh 64
onreg
oean riegh 136 bis, 138 ens.
ons
oeans 6, 20, 24 ens.
oens 4
wai 64, 70
onse
oeansain 148, 150, 152
oeansein 148 bis
onthou
oeantau 84 bis
ontstry
oeanseterai 12 bis, 102 ens.
oeansatarai 188, 212
oensterai 138
onverseker
oeanfersiker 166
oog
oegh 44, 108, 168 ens.
oeagh 118, 198
oeghie 124
oegie 198
oog (fontein)
oegh 154 ter ens.
oeagh 12, 154 bis
ook
oek 16, 26, 36 ens.
oeak 2, 4, 6 ens.
auk 208
ookso
oek oe 40 ter ens.
oeksoe 12
oom
oeam 202
oomblik
oemlek 80
oomblikkie
oemlekie 60
oop
oepie 50, 128 bis ens.
oeapie 24, 204
oeap 26
oopmaak
oeapmaak 204
oor (subst.)
oear 2 ter ens.
oearie 2, 4 bis ens.
oerie 182
oor (praep.)
oeawer 32, 88, 140 ens.
oear 8
oewar 50, 52, 58
oewer 48 bis, 50 ens.
oewir 206
oefir 180
aufer 140
oorblaas
oeu̯ar ghabelaas 196
oordwars
oeardewars 196 bis
ooreens
oearhiens 72, 164, 170 ens.
oewerhins 164
oorgat
oearghat 48
oorgee
oearghie 6 bis, 78 ens.
oorlangs
oearlaangs 196
oerlaangs 196
oorlog
oearliegh 136, 192, 204
[p. 243]
oearlegh 136 bis, 206
oearlagh 114, 196
oeoerlegh 196
oorskiet
oearsekiet 20 ter ens.
oorslaan
salaan oear 112
oortreksel
oeartareksel 196
oorwin
'oerwien 188, 206
op
oeap 2 bis, 4 ens.
oep 216 ter ens.
openbaar
oepanbaar 34, 88
oepenbaar 194, 210
oepoenbaar 152, 174
oeboen baar 90
oepoean baar 80 bis
oepoean baar 62
oeapanbaar 34
ophou
hau oeap 34
hoe oeap 192
oeap ghahau 28 bis
ophys
ghahais oeap 168
opkom
oeap koeam 44
koeam oeap 44
oppas
oeapas 118
pas oeap 54, 136, 184 ens.
paas oeap 8, 42, 202 ens.
oeppaas 102
oprol
roeal oeap 38, 128 bis ens.
opsieners
oep siers 192
opsluit
soeloeait oeap 90
seloeait oeap 90
opstaan
oeapsetaan 58, 60 bis ens.
oeapstaan 2, 6
oeap ghasetaan 100
opswel
oeap ghasoeiel 20
optel
oeap tiel 106, 108, 180
tiel oeap 24, 56, 60 ens.
oeap ghatiel 58 bis, 108 ens.
ghatiel oeap 90
optrek
oeap terek 180
terek oeap 180
order
oearder 2, 22, 72 ens.
oerder 72, 118
oerdie 70 bis
oedir 36
oeader 124
gha'oearder 20 bis, 36
gha'oeader 184
gha'oeder 196
os
oeas 38, 180, 182
oes 180
oud
oeat 76 bis, 102 ens.
oeait 64
au 4, 76, 190
ouderdom
audoedam 32
audiedoeam 142
ouer
oeader 74 bis
oeawir

P

paar
paar 106 bis
pad
paat 44 ter ens.
padda
parak 16
padak 184
paksak
paksak 22, 24
papier
paampier 156
part
paart 4 bis, 8 ens.
paarat 8
peraat 100 (101 nt. 1)
paarts 44, 94, 126 ens.
paartes 34 bis, 54 ens.
partie 2
paartie 4
baartie 86
[p. 244]
party
paatai 142 bis
passeer
pasier 98
perd
piert 142 ter ens.
pierat 20, 38
peirie 142 ter ens.
pêrels
peirils 152
permissie
permesie 38 ter ens.
permesi 10, 192, 196
permiesie 150, 152, 204
parmiesie 194
parmesi 186, 188 bis
permiesien 116
permesien 134
permessien 130 bis
bermesie 38
pêrs
piers 32
peper
pieper 190
pik
pek
pilaar
pilaar 86
pinkie
penkie 60, 66 bis
pankie 2
plaas
pelaas 26 bis, 210
plaat
pelaat 216
plank
peleng 62
plant
pelaant 154 bis
plat
pelaat 58, 64, 66 ens.
pilaat 216 ter
pleister
palaister 40
piliester 214 bis
ghapelaister 40
plek
pelek 2 bis, 4 ens.
pelak 6, 28, 56 ens.
palek 64
piliek 108
pelekie 8 bis, 26 ens.
peliekes 28, 198
paleks 70, 116 bis ens.
pluis
pelejoes 10
pols
poels 24
pond
poeant 144 ter ens.
pop
poeap 88 ter ens.
poep 150, 208
poeaps 88, 204 bis ens.
pot
poeat 190
potjie
poeatjie 190
praat
peraat 2, 10, 12 ens.
pieraat 6, 30, 34 ens.
pieraat 78 ter
ghaperaat 166
present
persent 192, 194
parsent 192
persient 140, 184
proe
poeroe 170
prys (ww.)
perais 12, 64
parais 204
ghapereist 64
prys (subst.)
perais 26 bis, 66 ens.
peraais 144 ter ens.
parais 202 ter
pereis 72
peraaises 144
puisie
paioesie 190
punt
pent 2 bis, 40 ens.
pant 180
pint 210
pien 126
pentie 56, 58 bis ens.
pentes 38, 40, 66
pents 62
pure
pierie 6, 48, 74 ens.
[p. 245]
put
piet 12, 14, 16 ens.
pet 16 ter ens.
pit 154
peit 16
pyl
poejoel 216 ter

Q

quarry
koeaarie 150 ter ens.
keaarie 150 ter
quits
kiettjs 136, 140

R

raak
raak 6 bis, 30 ens.
gharaak 216 bis
rede
riedie 6 ter ens.
riedies 4
reën
rient 12, 96 bis ens.
reg
riegh 2, 4, 12 ens.
regte
rieghtie 2, 12
regter
rieghtar 2, 68 bis ens.
rieghter 2 bis, 4 ens.
regterhand
rieghterhant 24 ter ens.
reguit
rieghoeait 28, 62, 66 ens.
reken
rieken 28 ter ens
riekan 32, 142, 144
riekin 32
gharieken 22
reuk
roeaik 14 ter ens.
ribbebene
rips 62
reps 62
ring
ring 50, 196 bis
rieng 136, 146
reng 196
rivier
rafier 4, 116, 152 ens.
rafiers 154
robber
roeaber 136
roebers 136
roep
roep 174
roeap 118
gharoep 204 ter
gharoeap 204 bis
roer
roer 14 ter ens.
gharoer 186
rol
roeal 172
gharoel 30
rond
roeant 42, 136
rondom
roeant oeam 88, 126, 154 ens.
roeaand oeam 114 bis
rondte
roeantie 48
rooi
roeai 44, 150, 184 ens.
roewija 32
rook
roek 170 bis
roos
roeas 36
roeaas 14
rosyntjies
rasaintjies 212 bis, 214 ens.
raseintjie 158
rou
rau 16, 134
rug
roegh 6, 42, 50 ens.
roeagh 124, 126, 128 ens.
rugbeen
roeagh bien 200
ruik
roeaik 170, 190
fraik 22 (23 nt. 2)
ruil
roeail 12, 14 bis ens.
roeaile 104, 124
gharoeail 178
[p. 246]
rus
res 112
ry
rai 94 bis, 124 ens.
ryer
rair 94 ter ens.
ryk
raik 138, 156
riek 156
raikie 156
riekie 158
rys
raais 202
rytuig
raitioegh 188

S

saaklik
saakelik 12
saam
saam 2 ter ens.
saam met
saamat 54
saamet 112, 120
sabel
saawel 36, 136, 196 ens.
saawil 216
sawel 88
safraan
afaraang 12
sag
sagh 22
agh 62
saghtie 212
sak (ww.)
ak 112, 120
sak (subst.)
sak 12, 126
saak 28, 126
ak 12 ter ens.
sakdoek
sakdoek 196 bis, 198
sake (Eng.)
saik 138
sal
saal 22, 30, 44 ens.
sand
sant 24
saant 22
se
sain 2 ter ens.
sein 2 bis, 70 ens.
sen 10

siegh 24, 30, 32 ens.
sie 4, 52, 72, ens.
sei 2, 52
ghasiegh 20 bis, 22 ens.
ghasie 4, 12, 54 ens.
ghisie 62
see
sie 12, 112, 138 ens.
seën
sieghent 64 bis
seep
siep 126
iep 12
seer
sier 8 bis, 26 ens.
sijar 26 ter ens.
self
salf 50, 56, 60 ens.
self 66, 134, 148 ens.
silf 154
selwer 4 bis, 6
selwir 6
silwars 214
sening
ienie 16 bis
servant
serwent 64, 66
sierwent 140
serwents 66
serwentes 64
ses
sies 32 bis, 92 ens.
sesde
siestie 6, 54 bis ens.
saistie 106
sestiende
siestiendie 58
sestig
siestagh 86, 140, 152
sewe
siewie 20, 38 bis ens.
sewende
siewendie 6, 54, 72 ens.
sewentiende
sieientiendie 58
[p. 247]
sewentig
siewentagh 140, 194 bis
siewanetagh 140
siewintagh 140
shilling
sjiling 208 bis
siek
siek 52, 78, 84 ens.
siekie 190
siekte
siektie 22 bis, 30 ens.
siktie 34
siel
siel 88 (89 nt. 5), 180
sien
sien 10 bis, 164 ens.
sain 80 (81 nt. 3)
sin 36
ghasien 28, 134 bis ens.
ghasin 204
silwer
selwer 12 bis, 146 ens.
salwer 190
sing
sieng 204 (205 nt. 3)
seng 204
single
senkel 12, 188
sinnigheid
senaghiet 76
sit
siet 6 bis, 14 ens.
set 200 bis
sit 22, 48
ghasiet 30, 60
ghaset 212
sit (ondergaan)
siet 46 ter ens.
ghasiet 168 bis
skaal
seqaal 146
skaam
sakaam 188, 204
skaap
sekaap 18 bis, 140 ens.
sakaap 178 ter ens.
sekaaps 140 bis, 142 ens.
skaars
sakaar 202
sakaars 192, 210
sekaars 96
sakaarie 188
skaduwee
sekaadwiegh 44
skeen
sekien 28, 50, 60 ens.
sakien 198
skeer
sikier 210
skep
sekiep 14
skerm
sekerm 76
sekeram 76
skerp
sekierep 178, 180 bis ens.
sekerep 182
sekeirp 216
sekierpie 182 ter
sekarpie 216 ter ens.
sakirpie 216
sakarpie 216
sekairpie 216 bis
skerpioen
sekirpejoen 16
sekipoeioen 88
skeur
sekijoer 182
skiet
sekiet 90, 182 bis ens.
sikiet 216 ter ens.
ghasekiet 216, 218
ghasikiet 216
ghasakiet 216
ghaskiet 216
skilpad
sekelpaat 184
skim
sekem 44 bis
skinder
sekender 206 ens.
sekiener 166 bis, 168 ens.
skoon
soekoen 2 ter ens.
soekoean 14, 20
sekoen 8
sekoean 20
soekoenie 8, 12 bis
soekoeanie 14
skoon(maak)
soekoen 2
[p. 248]
skouer
soekoer 8 bis
soekoers 196
soekoears 54, 58, 90 ens.
sekoears 126
soekoeoers 94
skrop
soekoeroeap 38 bis
skryf
sekariewie 48, 208
sekeriewie 206
sakerwie 84
ghasekeriewie 70
ghasikeriwie 72, 142
ghasekerewie 74
ghasekeraiwie 52
ghasiekeriewie 128, 184
ghaskireiwie 4
ghaskirewie 6, 168
ghaskariewie 12
ghaskeriwie 156, 164
ghasekriewie 4, 8, 60 ens.
skud
soekoet 24
soekoetel 14 bis, 86 ens.
seketal 134
skuit
skiet 108 bis
skuld
soekoelt 102, 108, 138 ens.
sekoelt 138
soekoealt 202
soekoealts 192
skuldenaar
soekoel dienaar 138
soekoel denaar 156, 158
soekoeldinaar 202
sekoel dienaar 138
sekoealdenaar 138
skuur
sekijoer 36
sekejoer 170
sekier 120
sekijoear 2
soekjoer 2
skyn
sekain 192
skynsel
sekainsel 44 bis
slaaf
selaaf 50, 70, 74 ens.
silaaf 116
slaan
selaat 204
slaap
selaap 6 bis, 8 ens.
silaap 6, 10 bis ens.
ghaselaap 168 bis
slag (ww.)
selaagh 184
salaagh 196
slag (subst. plur.)
selaa 218
slag-are
selaagh aarie 178
salaagh aarie 180
slagplaas
salaagh pelaas 180 bis
slagtande
salaagh taandie 182 ter ens.
salaagh aandie 182 ter
slang
salaang 16, 20, 190
selaang 20
laang 88
sleep
seliep 126, 128
sleg
seliegh 96, 166, 204 ens.
saliegh 194
sliegh 146
selieghtie 96
salieghtie 206
silieghtie 114
sloop
seloep 196
sloot
seloet 152
seloetes 154
sluk
selek 84, 86 bis ens.
selik 170
ghaselek 168 bis, 170 ens.
sluk-plek
seloek pelek 180 ter
siloek pelek 180
slym
selaim 6, 10
salaim 84
smaak
simaak 12, 14 bis ens.
semaak 36 bis, 38
[p. 249]
smeer
samier 168 bis
semijar 170 bis
smelt
ghasemelt 200
ghasemielt 170
sneeu
senau 170 bis
snot
senoeat 196
snou
senau 180
sny
senai 30
ghasenai 36
so
oe 8, 36, 52 ens.
soek
soek 26, 40, 164 ens.
soen
soen 32, 168, 170 ens.
ghasoen 8
soet
soet 22, 86
soetjies
soetjies 70 bis, 126 ens.
soetjis 68
soldaat
soealdaarie 114
ṣoealdaarie 116
somer
soemer 40, 44
sommige
soemaghie 8, 16, 34 ens.
soemeghie 10, 12 bis
soemoeghie 32
soemghie 4
son
soeant 44 ter ens.
soeand 120
soent 34 bis
sonde
soeandie 12, 50, 86 ens.
ṣoeandie 192, 200 bis ens.
soendie 10, 112
oendie 12, 54, 204 ens.
ṣoeandes 192
ṣoeandies 204
sonder
soeander 30, 34, 48 ens.
soender 200, 208 bis ens.
soog
soei 198
saint 174
soort
soear 22, 32 bis ens.
oert 118, 126, 136 ens.
ṣoeartie 2
oertie 190, 192, 198
soos
soes 90
oes 44
sop
ṣoeap 14 bis
sous
sauoes 202
saus 202 bis
sout
saut 38 bis, 154 ens.
soeat 154
soutpan
saut pen 38 bis
soveel
soefijal 30, 102, 112 ens.
oefijal 100, 104, 130 ens.
soefijal 14
ṣoefijal 14
oefiel 34
sovoort
ṣoefoeart 16 bis, 18 ens.
ṣoefoear 62
spalk
sepalk 30 ter ens.
span
sepaan 134
sepan 196
spat
separat 38
ghaspart 28
speed
sepiet 118
speel
sepijoel 86, 206 bis ens.
sepijoeal 10
speenbulletjie
sepien boeltjie 142
sepien beltjie 144 ter
[p. 250]
speletjies
sepijoeltjies 206, 208 bis
spoel
sepoel 2, 4, 8 ens.
spot
sepoeat 206
sepoet 206
spreeu
sepirijoe 184
spring
sepering 186, 208
sprinkaan
sepierenkaan 186 bis
spuit
sepait 10
sepeit 10
sipeit 10
ghasepoeait 186
spuug
spiegh 6 ter ens.
spyker
sepaikers 196
staan
setaan 8, 26, 34 ens.
sitaan 6, 10, 180
sataan 74 ter ens.
setaat 48, 50, 60 ens.
sataat 206
ghasetaan 74
ghasataan 54
ghasataat 202
stad
setaat 22, 48 bis ens.
sataat 194
stadigies
setaaraghies 44, 112
setaaraghais 44
setaarghies 112 bis
setaarghis 48
stal
setaal 144
stamp (Eng.)
satemp 196 ter ens.
satamp 196 bis
setamp 150 bis
setemp 152
steek
stiek 20, 48 bis ens.
setiek 86, 182
ghasitiek 86
steel
setiel 90
steen
setien 196
steen-esel
setien iesel 18, 20 bis ens.
setein iesel 20, 38
setien isls 144
ster
sitieries 96
sterf
setierif 102
sterk
seterak 20, 62, 108 ens.
setark 12, 212 bis ens.
seterk 58 bis, 62
seterik 96
seteriek 16
seterek 188
satarak 212
saterak 212
seterk 112
satirk 22
saterk 212
seteirk 212
sterrekyker
setierkaiker 164 ter
stert
stiert 216
steun
satien 84 bis
setien 84
stil
setel 54, 58, 62 ens.
setiel 48
setal 90, 120
stink
seting 12
stink-heid
seting ghiet 210
stoep
soetoep 86, 88 (89 nt. 2)
stof
soetoeaf 22
setoeaf 170
stok
setoek 86 ter ens.
setoeaak 86 ter
soetoek 86
[p. 251]
stoot
setoeat 29, 166
setoet 86
ghasitoeat 218
stop
setoeap 10 bis
soetoeap 32 bis
soetoep 32 bis
ghasetoeap 136
ghasoetoeap 36 bis
straf
sataraf 12, 212
sataraaf 188
setaraf 212
setaraaf 116, 166 (167 nt. 2)
streep
satirieb 86
strepies
setriepis 28
strooi (ww.)
setoeroeai 126 bis
strooi (subst.)
seteroeai 112
stroop
soetoeroep 14
stuk
setiek 126, 128 bis ens.
setek 150
setoek 150
setik 152 bis
stek 8, 40
setiekie 126, 128 bis ens.
setekie 132, 134
setoekie 202 bis
stuur
setier 158 bis
seteir 158
setijoer 194 (195 nt. 3)
ghastier 156
ghasetijoer 194 bis
suiker
saiker 202, 212
swaar
soeaar 38, 108
seaar 96, 108
ṣoeaar 180 bis
swaarkry
seaar kerai 84
swak
soeaak 14, 22 bis ens.
seaak 62, 72, 76 ens.
soeaakie 206
siaakie 216
swart
soeat 32, 44, 184 ens.
soeaatie 196
sweer
soeeir 148
sweet
siwiet 20 ter ens.
sewiet 210
seiet 196
sy (subst.)
sai 6, 32 bis ens.
saies 88
sy (pron. abs.)
sai 46 bis, 94 ens.
sei 174
sy (pron. poss.)
sain 4 ter ens.
sein 2, 70 bis ens.
sy-snit
ghier 128 bis

T

taal
taal 2, 22, 44
aal 138
tafel
taafel 190 bis
tagtig
taghentagh 142
tagheintaagh 144
tak
tak 112
takie 152
tamaai
tamaai 28 bis
tande
aandie 2 bis, 84 ens.
taandie 182 bis
tapyt
tapait 38, 86 bis
tapat 88
te
te 2 bis 4 ens.
ta 4, 44, 46 ens.
ti 24, 36, 50 ens.
tie 142
[p. 252]
teen
tieghin 2
tieghen 66, 68
teghin 24
tien 200
tie 62 bis
ti 52
teenmekaar
tieghen makander 116
teghenmakaander 174
teenspoed
tighensepoet 208
teenstrydig
tigeinsetaraidagh 72 (73 nt. 3)
teer
tijar 154 bis, 214
teken
tiekint 208
tel
tiel 88 bis
telbaar
tielbaar 34
tent
tant 206
tentie 114
terug
teregh 102 ter ens.
terugbring
bering teregh 158
teruggaan
ghaat teroegh 148
terugkom
qoeam teregh 104 bis, 106 ens.
terugstoot
setoeat teriegh 166
soetoet teragh 206
tevore
tefoear 18, 185
tefoer 4
tevrede
taferaidie 200
tafiriedie 206
tefiraidie 206
tien
tien 14 ter ens.
tier
tieger 218
tin
tan 190
tjalie
tjaalie 196 bis
toe
toe 50, 134
toemaak
maak toe 78, 88 (89 nt. 2), 134
toeghamaak 126
tong
oeng 8, 52, 58 ens.
ṭoeang 206
toontjie
toeantjie 2 bis
toeantjies 2, 28 bis ens.
toentjies 64
toentjis 8
top
oeps 146
top off
toeap af
tot
toet 2 ter ens.
toeat 58
toutjie
tautjie 198
trakteer
teraak tijar 204
terak tier 204
trap
tarap 40
terap 112
teraap 134
travel
terewel 28
traveller
tarewlaar 22, 26, 48 ens.
tarawlaar 28, 116 bis
terewlaar 114
terawlaar 118, 172
tarawelaar 28 bis
terawelaar 114 ter
terawielaar 156
teraawelaar 162
terewielar 70 bis
trek
terek 2 ter ens.
teriek 24
terik 80
tarek 78 bis
tarak 8, 88
teraak 82
ghaterek 78
[p. 253]
trou (ww.)
toerau 140
trou (subst.)
terau 80 bis, 198 ens.
tarau 198
tuin
toeain 154 ter
tijoen 138
tussen
toesien 2, 24 bis ens.
toesen 2, 170, 194 ens.
toesein 2, 8, 44
toesin 4 bis
toesain 40, 48
toeasen 178 bis, 180
twaalfde
toeaalfstie 56, 110
twee
tewie 2 ter ens.
tawie 26
tiwie 20
tweede
tewiedie 4, 26, 44 ens.
tawiedie 2, 44, 114 ens.
tiwiedie 218 bis
twiedie 6
tweelinge
tewie lengie 34 bis
twintig
toeantagh 18 bis, 94 ens.
tawentagh 198
twintigste
toeantaghstie 58 bis
tefentaghstie 164, 166
tyd
tait 4 bis, 10 ens.
taits 46, 50
taites 78

U

u
oeai 2, 22, 30 ens.
oei 64
au 82
uit
oeait 4 bis, 6 ens.
uitbetaal
oeait beaal
uitbreek
oeait beriek 152
uitbring
berieng oeait 106
bereng oeait 36
uitdruk
oeait derek 4, 38 bis ens.
oeait ghadaroeak 200
uitgaan
ghaat oeait 38, 82, 180
uitganer
oeait ghaater 178
uithaal
oeait haal 182
oeait ghahaal 200
uithol
hoeal oeait 134
uitkom
koeam oeait 34 bis, 38 ens.
oeait koeam 186, 202
uitmaak
oeait ghamaak 170
uitrek
riek oeait 88
uitsoek
oeait oek 70
uittrek
oeait terek 28
trek oeait 210
tarak oeait 28
uitvind
oeait fendie 40, 52, 106 ens.
oeait fandie 150
oeait ghafendie 150
uitwas
waas oeait 40 bis
uur
oeair 110

V

vaal
faal 32
vader
faader 130 ter ens.
val
fal 8 bis, 138 ens.
faal 16, 18 bis ens.
ghafal 14 ter ens.
ghafaal 18 ter ens.
van
fan 2 ter ens.
[p. 254]
vang
fang 98 bis, 100 ens.
faang 186
ghafang 182
ghafaang 216
vanmekaar
faamakaander 28, 56, 60 ens.
van mening
famiening 110
vark
fark 20
fars
fars 212
farsie 2 bis, 4 ens.
fersie 34, 78
vas
faas 30, 40, 98 ens.
faast 86 ter
fas 124
vashou
faas hau 196 (197 nt. 8)
vasmaak
faas maak 196, 198
vasnaai
ghasetnaai 86 bis
ghasietnaai 30 bis
vat
fat 8, 12 bis ens.
faat 8
oeat 200
wat 200 ter ens.
veel
fijal 30, 64 bis ens.
veertien
fiertien 110 bis
veertiende
fiertiendie 110
veertig
fiertagh 34 ter ens.
vel
fiel 8, 10, 16 ens.
fiejl 2
fijal 180
fel 10
veldrot
fielt roeat 182
venster
fienster 48 bis
ver
fier 22, 30, 50 ens.
verbly
ferbelait 72 (73 nt. 4)
verbouereer
ferboeroer riet 82
verbruik
ferberaik 4, 4, 22 ens.
ferberiek 14 bis, 16 ens.
ferbereik 16, 192
ferberoeik 210
ferbireik 22 ter ens.
ferbiraik 190
ferbiraaik 8
ferberoeaik 136, 194
ferboeroeaik 140, 144, 146 ens.
ferber'aik 14
ferber'iek 16 ter
firbaraik 210
firboeroeik 214
ghaferberiek 14
ghaferbaroeik 210
verder
fierder 66
fierdar 152
fierders 106
fierdars 80 bis
verdien
firdien 210
vergeet
ferghiet 24, 40, 78 ens.
ferghait 178
ghafirghiet 4
vergifnis
ferghefnes 130
verguldsel
ferghalt 90
verhuis
ferhoeais 116
ghaferhoeais 22
verhuur
ferhijoer 202
firhijoer 202
firhoeair 202 bis
ghaferhijoer 192
verkeerd
ferkiert 52 bis
verkla
ferkelaa 166
verkleur-mannetjie
ghakelejoer mantjie 184
[p. 255]
verkoop
ferkoep 136, 194, 202 ens.
ferkoep 26, 118, 140
ferkoeap 192, 200, 202 ens.
firkoep 194 bis, 200 ens.
firkoeap 202 ter ens.
ghaferkoep 158
ghaferkoeuap 202
ghawerkoep 154
verkoper
firkoeper 202, 208 bis
firkoeapirs 204
verleë
ferlie 72, 96, 158
ferliegie 206
fer liekie 196
fir liekie 198 bis
verloop
ferloep 24 bis, 46 ens.
ferloeap 24 bis
ghaferloep 32, 70, 100
verloor
ferloear 100, 106, 138 ens.
ferloears 144 ter ens.
ghaferloear 106
vermeerder
fermeirder 138 bis
fermierder 138
fermijarder 158
vermoor
fermoeuart 136 ter
fermoertes 136
vers (uit die Qor'an)
ferse 72
fersie 78
verseker
fersiekar 12
fersiker 166 ter ens.
fersieker 26
versie (koei)
fiersie 142 bis
verslyt
fersalait 162
versoek
firsoek 208
versprei
ferseparai 10, 16, 74 ens.
ferseperai 186
fersaparai 200
fiersepirie 14
ghaferseperai 186
ghaferseprai 216
gheferseper 14
vertel
ghafertiel 160
vervuil
ferfielt 152
verwoes
feroeastie 152
feroestie 138
foerausit 74
vet
feit 208
vettigheid
fataghiet 210
vier
fier 2, 74, 84 ens.
vierde
fierdie 2, 6
firdei 54, 58
wierdie 48
vierkantig
fierkaan tagh 134
vinger
fenger 40 bis, 66 ens.
fingar 198
fengers 24 bis, 28 ens.
fingars 2 ter ens.
fingirs 24
vineyard
fienigart 138
vir
fer 2 bis, 4 ens.
far 34, 126, 190 ens.
fir 192 ter ens.
vis
fes 186 ens.
fis 16, 186
fas 38
visit
fesiet 206
vlak
felak 206
felaak 120
vlakte
falaaktie 86
fielaktie 112
vleg
ghafeliegh 10
[p. 256]
vlegsel
felieghsels 128 bis
vleis
felais 8 bis, 14 ens.
falais 178 bis, 180 ens.
vlieg
feliegh 16, 170 bis
filiegh 38
vloer
foeloer 36 ter ens.
vlooi
foeloei 38
foeloeai 88
voel
foel 170
voël
foel 184 ter ens.
foels 38 bis, 182
foeals 20 bis, 182 ens.
voëltjie
foeltjie 18 ter
voer
foer 202
foear 202
voering
foeroen 86
wiesen 196 (197 nt. 2)
voet
foet 2 bis, 28 ens.
foetie 2 ter ens.
vol
foel 6, 188
foeal 188 bis
foelie 192
foeailie 52
volg
foelgh 52, 74, 76 ens.
foealgh 122, 186
volkome
foelkoem 6, 8 bis ens.
foelkoeam 44
vomeer
foemijar 168
vomeersel
foemijarsel 6 ter ens.
voor
foer 28, 134, 200 ens.
foear 4 ter ens.
vooraan
foearan 74
voordeel
foeardijal 140 ter ens.
voorkant
foear kaant 134 ter
voorkop
foearkoeap 54, 62 bis ens.
voorkophare
foearkoeap haarie 2
voormaak
foearghamaak 20
voormiddag
foearmieraagh 170
vooroor
foear oear 78
voorpart
foearpaart 2
voorste
foearstie 100 ter ens.
voorvinger
foearfenger 66 bis, 68
foearfingar 4
foearfangar 2
vra
feraagh 26 bis, 50 ens.
faraagh 84 bis, 212
firaagh 22, 208
ghaferaagh 162, 200
ghafaraagh 188, 192, 200
ghafiraagh 20
vrede
feriedie 140
vreemde
feriemdie 200 bis
fariemdie 200 bis, 204
vrek (ww.)
ghaferektie 178 ter ens.
ghaferaktie 178
ghafarektie 178
ghafiraktie 178, 182
vriend
feriendie 124
fer indie 206
vriendelik
fernlek (59 nt. 4)
vroedvrou
foet foerau 198
[p. 257]
vroeg
foeroegh 44 bis
foeroegh 172
vrou
foerau 4, 6, 10 ens.
foerau 166
ferau 184
firau 82
foeroe 32, 46
foeroe 34
feroe 154
foerauns 44, 96, 148 ens.
foeroeans 24, 32 bis ens.
foeroens 200, 208 bis
vrug
foeroeghtie 166, 190
foeroeaghtie 212
fereghtie 152
vry
ferai 70, 138 bis ens.
farai 50
farei 34
fierai 118
vryf
farai 2 bis, 4 ens.
ferai 2 ter ens.
firai 4
ghafirai 4 ter ens.
ghaferai 2
ghafarai 28
vrywillig
ferai wielagh 45, 50, 54 ens.
farai wielagh 80
vuil
foeioel 2, 6, 190 ens.
fejoel 6, 20 bis ens.
fijoel 14, 16, 36 ens.
fajoel 12
fajoeal 6 ter ens.
fejoeal 36
fijoeal 16
fijoela 80, 194
vuiligheid
foejoelah ghait 36
fejoele ghait 28
fejoel ghiet 132
fijoelah ghait 36 ter ens.
fijoeleghait 4 bis, 8 ens.
fijoeli ghait 40
fijoeale ghait 14
fijoealaghait 4, 14 bis
fijoeal ghait 36
fijoelaghaites 28
fijoelah ghaits 50
vulletjie
falintjies 144
faltjies 144
vuur
fier 8, 184 bis ens.
vyand
faiaandie 22, 52, 96 ens.
faijandie 192
vye
feijie 212
vyf
faif 10, 58, 72 ens.
faaif 54
vyfde
faiftie 6, 50, 54 ens.
fiftie 140
vyftien
faif tien 32, 114 bis ens.
vyftig
faiftagh 18, 70, 76 ens.

W

waai (ww.)
waai 22, 84, 96 ens.
waai (subst.)
waai 24
waar
waar 90
waarlik
waarlek 14, 20, 64 ens.
waarlak 164
waarilak 10
wag
wagh 32, 44, 58 ens.
wakker
waker 44 bis
wakker 10
wal
waal 4
wang
wang 68 (69 nt. 1)
waang 200
wangs 6
wanneer
wanier 2, 8, 10 ens.
waneir 34
wanijar 4, 12
[p. 258]
warm
warm 190, 194
waariem 126 bis
warmte
warm ghait 186
was
waas 2 ter ens.
waasien 2 ter ens.
ghawaas 4 ter ens.
ghawaasien 130
wat
wat 2 ter ens.
wet 2, 88
water
aaar 2 ter ens.
aaer 152 bis, 154 ens.
aar 186 ter
watter
watie 18 bis, 52 ens.
fatie 156
weeg
wiegh 146 ter
week
iek 120
wiekie 210 ter ens.
weëluis
wiegie lais 38
wiegeis 16
weer (ww.)
wijar 206
weer (subst.)
wier 96
weer (adv.)
wier 10, 30, 44 ens.
wijar 2, 6 bis ens.
wejar 110
weerskant
wier se kaant 112
wiersekaandie 146
wees
wies 22 ter
waas 4, 6 bis ens.
aas 76
ghawies 72, 138, 204 ens.
weet
wiet 22, 30, 32 ens.
wet 102
ghawiet 18, 204
weg (subst.)
wiegh 120 bis, 122 ens.
wieghie 166
weg (adv.)
wiegh 40 bis, 118 ens.
wagh 100
wegbêre
wiegh bierie 202
bierie wiegh 202 bis
wiegh ghabierie 202
wegbring
wiegh bereng 204
wiegh beriek 40 (41 nt. 2)
berieng wiegh 14
berieng wegh 14
barieng wiegh 24
wegdros
wiegh ghadoeroeas 158
ghadoeroes wiegh 182
weggaan
weghaan 22
ghaat wiegh 34 bis, 36 ens.
wiegh ghaghaat 180, 204
weggooi
ghoei wiegh 210 bis, 212
wiegh ghaghoei 204
wegneem
wiegh niem 204 (205 nt. 2)
neim wiegh 96
wegsit
set wiegh 202
wegtrek
wiegh terak 6
wei
wai 140 ter ens.
wie 142
weier
waijar 26
wen
wien 168
werk (ww.)
werk 192 ter
ghawerk 192
werk (subst.)
werk 54, 188, 192 ens.
wierk 54, 82, 84 ens.
wirk 178, 192
werek 180
wierak 22, 88
wierek 122
wieriek 4, 80, 82
wierik 4
wejerk 80
werks 192, 196
[p. 259]
werkes 178, 188, 206
wierks 84, 96
wierkie 64, 88
wirks 188, 206
wirkes 188
wet
wietie 152, 178 bis
wete
wietie 90 bis
wetenskap
wieten sekep 80
wie
wie 82, 100 bis ens.
oewie 6
wil
wel 2, 24, 30 ens.
wil 208
wilde
wildie 182, 216 bis ens.
weldie 182, 216 bis ens.
waldie 216
wieldie 50, 182
welie 20 bis, 122
wielie 16 bis, 20
wilie 22
wind
went 4, 34, 40 ens.
wient 22, 112
woent 214
wingerd
wengert 212
winkbroue
wais baraam 8, 86
wais beraam 206
wies beraam 108
wins
wienges 150 bis
winter
wintar 40
wanter 44
wit
wiet 10 bis, 32 ens.
wietie 128, 196
wol
woeal 196
wolke
woelkie 164, 166 bis
woon
woean 16
woen 186
woonagtig
woean aaghtaagh 114 ter ens.
woenar aghtagh 26
woonplek
woean pelek 156 (157 nt. 3)
woen pelak 210
woord
woeard 54, 60, 166 ens.
woear 194
woeardie 46 (47 nt. 2) 48 bis ens.
woeardi 166
woerdie 68 bis
word
woear 10 bis, 34 ens.
woer 2, 6 bis ens.
ghawoear 2, 36 bis ens.
ghawoer 8 bis, 10 ens.
wortel
woetiel 126
wurm
wieriem 8
wierem 184 (185 nt. 2)
wirem 4
wyn
wain 202 ter ens.
wynmaker
wain maaker 202 (203 nt. 3)
wys (ww.)
wais 50, 66 bis ens.
wies 206
ghawies 212
wyser
waiser 192

Y

yster
aister 146, 150, 196
eister 150
iester 168