Brusselschen Blom-hof van Cupido


auteur: Guilelmus van der Borcht


bron: Guilelmus van der Borcht, Brusselschen Blom-hof van Cupido. Guilliam Scheybels, Brussel 1641


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Brusselschen Blom-hof van Cupido

Guilelmus van der Borcht


Inhoudsopgave

Waer-schouwinghe aen den Boeck-binder.

Aen den Edelen, Geleerden, ende seer Konst-Lievenden Heere, Ir Ferdinandvs Van Spoelberch, Heere van Kleyn Loven, &c.

Naem-Schrift, aen den Heere van Kleyn Loven.

Aen-merckinghe tot verklaringhe van dit Naem-schrift.

Schrift op de schoonte van het conterfeytsel van de uyt-muntende, Mona Liza, gheconterfeyt van Leonardo Da Vinci, nu zijnde ten huyse van den Heere van kleyn Loven.

Schrift op het verschil van Groot ende Kleyn Loven.

Tydt-Ghedicht, Aen den Edelen Heer ende Ioncker Ferdinandvs van Spoelberch, Heere van Kleyn Loven, &c.

Ioannis A Castro, Brvsselsche Blyschap Over het verbreyden van den Blom-Hof, Ende de Rancken van Cvpido, Versiert door G. A Castro sijnen Broeder.

Erudito ac ingenioso admodum Domino, D. Gvilielmo a Castro, Hortvm Cvpidinis Edenti. Elegia.

Gvnst-Sporte, aen den Blom-Hof van Cvpido, Neven andere tuyn-palen des-selfs: In-gheheydt, tot uyt-sluytinghe, der door-dringhende fenijn-wormen, om de Borcht, van G. A Castro, &c.

Sonet, Ter eeren den konst-vloeyenden ende sin-rijcken Poët Gvilielmvs van-der Borcht, Op het uyt-gheven van dit teghenwoordigh Boeck.

Sonet, Ter eeren den gheest-rijcken ende soet-vloeyende Poët Gvilielmvs van-der Borcht, Op sijnen nieuw' geopenden Blom-Hof: die daer schrijft voor sijn divise: Castra, qui se, vincit.

Aen de reden-loose prijsers ende lasteraers.

Aen den Setter.

Den Drucker tot den konst-lievenden Leser.

Voor-Reden, Aen de VVel-be-ooghde Lesers, ende iverige Leserinnekens van Brabant, ende deser onse konst-beminnende Neder-landen.

Het Eerste Deel van den Brvsselschen Blom-Hof van Cvpido, in-houdende Vele Minnaers-klaghten, vryens-stoffen, ende behoorelijcke Klinck-dichten.

Minnaers-Klaght, tot in-leydinghe van 't Eerste Deel.

Klink-Dicht. Den Minnaer seydt sijn ghesteltenisse.

Hy verhaelt 's liefdens aen-komste.

Hy prijst sijn Lief.

Hy in-beldt sich-selven de bekomen liefde, ende bedanckt haer.

Klinck-dicht. Tot sijn Lief.

Hy klaeght sijn Lief.

Hy neemt voor altijdt te minnen.

Hy versoeckt vernieuwinghe der verkilde liefde.

Klinck-dicht. Tot de Liefde.

Klaghende lockt haer tot liefde.

Aen-spraeck tot de Liefde, die boven hem is vlieghende.

Klagh-Liedt.

Klinck-dicht. Van de ghestadigheydt van sijn liefde.

Hy straft de quade tonghen.

Hy singht sijn in-beeldinghe, ende verweckt haer tot toe-luysteringhe.

Hy in-beeldt sich-selven de sotheydt der liefde, ende waent sijne vryigheydt.

Klinck-dicht. Hy neemt ander-mael voor ghestadigh te beminnen.

Hy waent van de goedtheydt der Liefde, ende voor-seydt hare onghestadigheydt.

Hy boodtschapt de Morghen-sterre.

Hy wenscht hem ghelijck te zijn met de Liefde.

Klinck-dicht. Hy seydt al den luyster van sijn Lief te hebben.

Het Tvveede Deel van den Brvsselschen Blom-Hof van Cvpido, in-houdende Vele T’samen-gesanghen des Herders ende Herderinnen, met Klinck-dichten, ende meer andere Liedekens.

T'samen-praet tvsschen Favnvs, Daphne, ende Tyter, tot In-leydinghe van 't Tvveede Deel.

Herders-Liedt.

T' Samen-Ghesangh, Tusschen Iolas ende Amarillis.

Herders t'Samen-Praet, Tusschen Coridon ende Sylvia.

Klinck-dicht. VVaer mede hy hem voor-stelt hoe hy hem in bekome liefde moet draghen.

Lof des Boeren ende Herders leven.

Klaghte aen een vluchtighe Herderinne.

Herders-VVensch.

Klinck-dicht. Hy beklaeght hare onghestadigheydt.

Verhael van de aen-komste der Liefde.

Versoeck aen de Liefde.

Herders-Liedt.

Klinck-dicht. Hy seydt een deel te hebben met hare droefheydt.

Belachelijcke trotsheydt van een naer-bedroghen Maeght.

Klagh-Liedt. Van een Dochter die haer Susters Vryer beminde.

Klach-Liedt. Van eene Herderinne over de onghetrouwigheydt van haren Herder.

Klinck-dicht. Hy twijffelt van de Liefde.

Herders-Liedt.

Mey-Liedt.

't'Samen-Ghesangh, Tusschen Licidas ende Gallathea.

Klinck-dicht. Hy beklaeght weder sijns Liefs killigheydt.

Een Herderinne beklaeght de af-wesentheydt van haren Herder.

Herders-Vley-Ghesangh.

Klagh-Liedt, Van Pan, als Syringa in een riet verandert was.

Klinck-dicht. Voor-segghende versekerheydt van bekomen gunst.

Het Derde Deel van het Brvsselschen Blom-Hof van Cvpido, in-houdende Vele boertighe Ghesangen, Brouwers Klucht-lietjens, ende Klinck-dichten.

Vrevghden-Rym, over de Bekomen Liefde, Toe-ghepast op den Voor-somer, tot In-leydinghe van 't Derde Deel.

Polyphemus sittende aen den oever van de Zee, klaeght aen Gallathea, haer verweckende tot liefde.

Klvchtigh Ghesangh, Om de Liefde te dempen.

't Verhael van Midas tot de mis-vonnissers.

Klinck-dicht. VVaer in de versekerheydt van de weder-liefde is.

Vryagie, Tusschen eenen ouden Man ende een jonghe Dochter.

Koddighe Vryagie, Tusschen eenen Koppelaer ende een Koppelersse.

Grillighe Vryagie.

Klinck-dicht. VVaer mede hy bethoont de ware vreught over de ghenoten weder-gunst.

Leer-samen mis-gangh van eenen Dronckaert.

Ghenuchelijck Vasten-avondt-liedt.

Droom-Liedt.

Klinck-dicht. Bethoonende hoe kort den tijdt in vreughden is.

Liedt gheraedtsel-wijs van de Toeback-pijp.

Kluchtighe Gheschiedenisse van Koeckel-bergh.

Drolligh ghewensch van eenen Dronckaert.

Klinck-dicht. Als een offerande tot danck-segghinghe aen de Liefde.

Ad Amatorem Epigramma in venerem et Cupidinem.

Het tweede Boeck, de Rancken van Cvpido, met verscheyden rymen, Alles uyt-beldende eenighe laghen ofte verholentheden van de Liefde, ende andere.

In-leydinghe van de Rancken van Cvpido.

Naer-Gheschiedenisse.

Cupido Quack-salvers Ionghen.

In-leydinghe van de Herders Nacht-klaghte.

Herders Nacht-klaghte.

Lof-Liedt.

Minnens-gril, verhaelt van Thirsis een' Herders-Soon.

Cupido Toeback-ghever.

Lof van den Toeback.

Echo Koppel-dicht.

Eenen Droom.

Schrift van eenen ouden Man die de Liefde socht.

Nieuwen Dichters-iver.

Cupido Roosen-dief.

Schriften van 't vrolijck leven.

Een ander.

Een ander.

Een ander tot Vulcanum.

Lof der Roosen.

Versoeck aen eenen Schilder.

Eenen Deun.

Amarillis singht de ghevaren van den maeghdelijcken staet.

Van den ghedooden Adonis.

Van de liefde die Venus kreegh tot Ascanium, als sy hem slapende op Cytharam ghebraght hadde.

Sotte-wijsheydt op 't verlies ende vindinghe mijns-selfs.

Den gheboeyden Cupido.

Den bedroghen Cupido.

Schriften van de Doodt, begrepen onder den Dooden-dans, toe-ghepast op de seven Hooft-sonden. Noteert dat elck Cijfer-letter een verscheyde Schrift aen-wijst.

Register Van allen de Lietjens, Rijmen ende Klinck-dichten van onse Boecken. Noteert dat dit * beteeckent de Klinck-dichten. Van 't eerste Deel.

Van 't tweede Deel.

Van 't derde Deel.

Register van de Rancken van Cupido, met ieder op-schrift aen-ghewesen.