Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Peter Goeyvaerts]

Goeyvaerts (Peter), te Antwerpen geb., omstreeks 1491 en aldaar overleden op 14 Nov. 1558, trad op zijn zeventiende jaar in het Beggaarderklooster zijner geboorstad en klom tot hooge geestelijke waardigheid.

Hij schreef onder zijnen verlatijnsten naam Godefride: Die Woestyne des Heeren: leerende hoe een goet kersten mensche, Christum, dlicht der waerheyt sal na-volghen in dese duyster Woestyne des bedroefder werelts, in alle deuchden der volmaectheyt, door Pater Petro Godefridi, Generael Minister van den Broeders ende Susters des derde Regels Sinte Francisci van het capittel Zepperen ende overste vant convent van Antwerpen. Gheprent Tantwerpen bi mi Hans van Liesveldt op die Camerpoort brugghe, in den Schilt van Artoys, 1551; Sermoon van der Verryssenisse Christi, Antw. 1551; Thantboexken der Christenen menschen, leerende den cortsten wech alder deuchden om te komen tot der liefden Gods, ende alle volmaectheyt des levens, Leuven 1552; Panis Angelorum, leerende van de grooter liefden die ons die Heere bewesen heeft, hem selven ons gevende ende latende in den weerdighen heylighen Sacramente, Leuven 1552; 't Bruygoms Mantelken van den inwendighen navolghen des levens ende des cruyces ons liefs Heeren Jhesus Christi, den mensch leerende ende cortelyck brengende tot alder volcomenheyt, door Petrum Godefridi, Generael Minister van de Beggaerden t'Antwerpen, Antw. 1554 en 1646.