Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt


auteur: Salomon de Bray


bron: Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (ed. E. Taverne). Davaco Publishers, Soest 1971 (facsimile van uitgave 1631)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt

Salomon de Bray

editie E. Taverne


Inhoudsopgave

Salomon De Bray's Architectura Moderna: Biography and Manifesto

[Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tijt] Aen de E.E. Hooghe-Achtbare, Wyse ende seer Voorsienige Heeren, De Regeerende Heeren Borgemeesteren Dirck de Vlaming, Abraham Boom, Iacob de Graef, ende Geurt Dirckz Beuning. Mitsgaders de Eerentfeste Thesavrieren Anthoni Oetjens, out Burgemeester, Pieter Bas, out Schepen, Der VVijt-beroemde Koop-Stadt Amstelredam.

Aen den Leser.

't Leven van Mr. Hendrick de Keyser, in zijn leven Bouw-Meester der wijtvermaerde Koop-Stadt Amsterdam.

't Leven van Cornelis Danckertsen, Overste Metselaer der voorgheseyde Stadt Amstelredam.

Kort begrijp deses Boeckx.

Eerste Deel, Der Architectvra Moderna. Ofte Bouwinghe onses Tijdts.

Eerste Boeck des Eersten Deel, Der Bouwinghe onses Tijdts. Voordragende de Wercken en Gebouwen gedaen by Mr. Hendrick de Keyser, binnen AMSTERDAM.Gemeyne gestichten: Eerste stvck.

Bysondere Ghestichten, Tweede stvck.

Tweede Boeck des Eersten deels, Der Bouwinghe onses Tijdts. Voordragende de Wercken en Gebouwen gedaen by Mr. Hendrick de Keyser, in verscheyde plaetsen.

Graf van den Doorluchtigen Prince, Willem van Nassav, Prince van Orangien, &c. binnen Delf.

By-voeghsel, Ofte tweede deel, Der Architectvra Moderna: Ofte Bouwinghe onses Tijds. Inhoudende eenige wercken en Gestichten van verscheyde andere Meesters deses teghenwoordighen Tijdts.

[Afbeeldingen] [I]

[II]

[III]

[IIII]

[V]

[VI]

[VII]

[VIII]

[IX]

[X]

[XI]

[XII]

[XIII]

[XIIII]

[XV]

[XVI]

[XVII]

[XVIII]

[XIX]

[XX]

[XXI]

[XXII]

[XXIII]

[XXIIII]

[XXV]

[XXVI]

[XXVII]

[XXVIII]

[XXVIIII]

[XXX]

[XXXI]

[XXXII]

[XXXIII]

[XXXIIII]

[XXXV]

[XXXVI]

[XXXVII]

[XXXVIII]

[XXXIX]

[XL]

[XLI]

[XLII]

[XLIII]

[XLIIII]