Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt


auteur: Salomon de Bray


bron: Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (ed. E. Taverne). Davaco Publishers, Soest 1971 (facsimile van uitgave 1631)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 10]

Kort begrijp deses Boeckx.

WY sullen dese onse Architectura Moderna, ofte Bouwinghe onses tijds, onderscheyen in twee deelen. Waer van her eerste deel inhoudende de wercken ghedaen by Mr. Hendrick de Keyser, weder by ons verdeelt sal werden in twee Boecken, 't eerste Boeck sal bevatten de wercken by hem gedaen binnen Amsterdam, dan het tweede de wercken welcke elders in verscheyde plaetsen van hem sijn te wege ghebracht: weder sullen dese Boecken verdeelt werden in twee stucken, houdende 't eerste de ghemeyne, en het anderde de bysonder Ghebouwen. Door welcke orden yder op zijn eygen plaets sal komen en te vinden zijn, en in deser schickinge den Beschouweren werden voorgedragen. Voor het tweede Deel nemen wy het by-voeghsel van verscheyde andere Meesters deses teghenwoordighen tijds, het welcke wy also het noch gantsch weynige in sich bevat onverdeelt hebben gelaten: Dan bevindende dat desen onsen Arbeyt den Liefhebberen behagelijcken zy, en vruchtbaer afloopt: wy sullen de gelegentheydt vinden om dit by-voeghsel alsoo te vermeerderen, dat wy oorsaecke sullen hebben om 't selve, gelijckerwijs 't ander in minder deelen en leden te verspreyjen. Nu op dat de schickinge en 't vervolgh die wy in de beschryvinghe van onse tijdts Bouwe meenen te houden, ten eersten klaerlijcken mach werden verstaen: als oock mede om deur by-gestellede ghetal de plaetse van yder Bouw-form en Plaet aen te wysen: Wy hebben goet geacht onse schickinge en orden Tafels-gewyse verspreyt hier onder te vertoonen:illustratie