Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt


auteur: Salomon de Bray


bron: Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (ed. E. Taverne). Davaco Publishers, Soest 1971 (facsimile van uitgave 1631)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 21]

Tweede Boeck des Eersten deels,
Der Bouwinghe onses Tijdts.
Voordragende de Wercken en Gebouwen gedaen by Mr. Hendrick de Keyser, in verscheyde plaetsen.

't Stadt-Huys tot Delf in Hollandt XXXVII.

HET oude Spreeck-woort seydt, dat brant noyt en verarmde, 't welck door dese tegenwoordige Bouwe heel waerachtigh schijnt, want als nu eenige Iaren gheleden, de brant het Oude Stadt - Huys van Delf hadt aenghetast en 't selve in sijn gheheel gheschonden, en by naer tot eenen Ashoop ghemaeckt: So heeft de nootwendigheydt sulcx vereysschende, en inde gelede schade, de beterende yver gewassen zijnde, weder oorsake gegeven om de waerdige Raets-plaetse van soo een voortreffelijcke Stadt als is Delf, naer 't betamen van dien te hermaken, en als van nieuws weder op te bouwen, 't welck wy teghenwoordelijck sien uyt de assche van 't oude er-resen, 't hooft op-steecken rechts als eenen nieuwen Phoenix, den welcken zyne eerste gewosse vederen uytspreyt, en sich met een nieuwelingh herboren glantse en uytstekentheyd vertoont: En waerlijck dit voortreffelijcke gebouw, komende te staen ten eynde op een soo schoonen vierkantighen en ruymen marckt, als in geenige der Steden in Holland te vinden is, en hebbende boven dien een Faciatte of Voorsicht, welcke rechts tegens over de voorneemste en groote Kercke aensiet, gantsch çierlijck en in zijn gheheel al van witte Hertsteen, met Pilasteren en heure opper-çieraden, houdende twee stadie in de hoogde, Dorica en Ionica, en in 't midden noch tot ver-rijckingh met een derde der Ordine Corinthia op-geset, waer dicht bezyden eenige middelbarea Naelden op de naeste pilaren komen te staen, alles kostelijcken ghewrocht en met verheven en uyt-gehouwen wercken, tot de welcke noch de rijckelijckheyd van 't overgouden gedaen is, geçiert: sulckx dat dit werck in sijn gheheel, is van grooter kostelheydt, en van soo behagelijcken aensien, alsnoch geenige Raets-Huysen in eenighe der buur-steden te sien is: Alles 't welck uyt de tegenwoordige Bou-form, de welcke verthoont de Faciatte of 't Voorsicht des gemelden Stads-Huys, en neffens dien der selver zy-op-stal, klaerlijcken te mercken is, welcken wy sonder voorder prysinghe den vlytighen Beschouwer tot zynen vryen oordeele overgeven, wat de grootte van 't geheel ende der deelen aengaet, de selve is door middel van de by ghestelde Voet-maete te bekomen. Dit Stadt-Huys is naer den brandt, welcke is geweest in 't jaer 1618, inden jare 1619 begonnen, en is in zijn geheel voltrocken en gemaeckt geweest in 't jaer 1620.

Eenige Op-stallen mette gront des Stadt-Huys van Delf XXXVIII.

HET gene getekent met A. is het Op-stal des voorgaenden Stads-Huys van Delf, en B. de gront des selven Stadt-Huys: en C. den Op-stal van 't Poortjen, getekent met XXXI, sorterende onder de ghemeene Wercken: en D. is d'Opstal van het Poortjen van 't groot School, getekent met XXX. en E. is van 't Zeeghbooghjen, zijnde d'alderleste plaet van de Inventie van Mr. Thomas de Keyser