Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt


auteur: Salomon de Bray


bron: Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (ed. E. Taverne). Davaco Publishers, Soest 1971 (facsimile van uitgave 1631)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 22]

Graf van den Doorluchtigen Prince, Willem van Nassav,
Prince van Orangien, &c. binnen Delf.

Verthoont in 2 Platen.
Op-stal van voren XXXIX. Van ter zijen XL.

EEuwigh-durigh moeten zijn de gedenckenisse van so een Doorluchtighen Vorst, en te waerden Vader des Vader-lands, de welcke de eerste hitte der Burgher-kryghen en Op-roeren verduurt, ghestilt, en onsen verdruckten Staet tot eenen Vryen stant herstelt heeft; die in 't verdedigen van de selve tegens der Vyt-landscher Heerschingh zynes Doorluchtighen Huyses goed en bloedt by gheset heeft, en eyntlijck in 't betrachten van dien, zijn dierbaerste leven selve (door Moordersche handen wegh-gheruckt) den Vader-lande en Vryheyd ten offer heeft op-ghedragen: En niet en konnen dese soo weynighe Eeren-beelden in 't minste eenighe wedergeldingh doen, voor soo onwaerdeerlijcke ontfangene weldaden, maer de diepe letteren die yder Burger in sijn binnenste draeght, zijn waerachtige en waerdiger belooninge van soo hooge Helden-daden, volgens 't welcke dit so kostelijcke Graf is maer het minstea merck van soo vele Danck-offeren, als wel werden ghewilt en ghemeent: Dit tegenwoordige Graf, van soo konstighen en vercierlijcken wercke, en van so velerleye kostelijcke Steen, en Marbre van alle coleuren gebouwt, en met schoone Eeren-beelden, (daer onder oock des Vorstelijcken beeldenisse, selve in zijn volle rustinge) al van Bronze ghegoten, gheciert; en voorts voltrocken met alle kostelheydt, den wercke aenklevigh zijnde, sulcx dat onse een voudige Voor-eeuw dierghelijcke niet en heeft gesien: Is by de Hoogmogende Heeren Staten, inde eere des over-leden Vorsts Willem, Hooghloff: gedachtenisse Prince van Orangien, gedaen bouwen, en gestelt binnen Delfinde groote oft nieuwe Kerck, al waer het Lichaem des Hoogh-gedachten Vorsts rustende was. In dit selve Graf is oock naderhandt inden jare 1625, met alle Feestelicke eere gebracht geweest, 't Lichaem van den Prince Maurits, Hoogloff: gedachtenisse Prince van Orangien, Sone van dẽ voor-gedachten Prince Willem: De makinge van dit Graf is by de H.M. Heeren Staten by der hant genomen, ontrent 32 jaer naer 't over-lyden van den Hoog-gedachten Vorst Willem Prince van Orangien, en is inden jare 1616, onsen Bou-meester by de H. gemelde H. Staten aenbesteet geweest: En is by onsen Bou-meester onderhanden geweest tot den jare 1621, in de welcke het oock in de geseyde Kerck binnen Delf is op-gerecht geweest. Wat voorts bysonderlijcks meer van desen wercke te segghen is, kan den vlytighen Beschouwer uyt de twee tegen woordighe Bouw-formen van dien, 't selve naer speurende, licht begrypen en verstaen, waer mede wy deses Grafs een eynde maken.

Besluyt.

Tot hier toe Gunstigen Leser en Beschouwer, is onsen arbeyd t'uwer vermaeck gedaen en volstreckt, voor so vele aengaet de Wercken en Gebouwen, ghedaen by onsen Amsterdamschen Bou-meester Hendrick de Keyser so binnen onse Vaderlijcke Stad Amsterdam als elders: Nu ist by en aldien dat wy onsen vlijt u en allen Liefhebberẽ behaeglick te sijn, en tot uwen vermake gedient te hebben, sulcx dat de weder-vruchten daer van ons ter handẽ komen: Zijt versekert dat wy eerlang sullẽ vinden gelegentheyd, omme by dese te vervoegen alle wercken, den welcken ghy bemerckt al hier van onsen Bou-meester te ontbrekẽ; en soo voorts gaende, sullen ons verplicht houden onsen Landts-lieden, Konstenaren en allen Liefhebberen, den Vader-lande te nutte, metter tijd noch grooter en meerder sake te wege te brengen, waer mede wy een eynde makẽ van dit Eerste Deel der Bouwinge onses Tijds.