Bavianen en slijkgeuzen


auteur: A.Th. van Deursen


bron: A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. Van Wijnen, Franeker 1998 (derde druk)  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Bavianen en slijkgeuzen

Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt

A.Th. van Deursen


Inhoudsopgave

Woord vooraf

Woord vooraf bij de tweede druk

I Algemeen karakter en organisatie van de hervormde kerk

II. De hervormde kerk als publiek lichaam

III. Predikant en prediking

IV. Predikant en gemeente

V. De kerkeraden

VI. De diaconie Wereldlijke en kerkelijke armenzorg

VII. Gemeentevorming I De groei van de hervormde kerk

VIII. Gemeentevorming II Catechese en geloofskennis

IX. Gemeentevorming III Christelijke zede en levenstucht

X. De kerk en de regenten

XI. Remonstranten tegen calvinisten De confessie in de kerkelijke strijd

XII. Het verloop van de kerkelijke strijd

XIII. De kerk en het conflict: voorlichting

XIV. De overheid en de kerkelijke partijen

XV. Sociale tegenstellingen?

XVI. Bavianen en slijkgeuzen Het volk in de kerkelijke strijd

XVII. De remonstranten na Dordrecht De wederoprichting van het rijk Israëls

Bijlagen I. Tekstkeuze bij classicale proposities, 1594-1622.

II. Declaration de l'excommunication de Jan Pennequin et Henry du Meloy, prononcee a l'eglise le dimanche XXe d'octobre 1596.

III. Seeckere articulen, vervattende een kerckenraetsorden, met gemeen advijs der broederen des kerckenraets geconcipiëert door Samuelem Bartholdi, ende bij allen ingewillicht, 9 januari 1600.

IV. Avertissement faict a l'eglise de la repentance de Pierre Gontier, 30 september 1601.

V. Onderwerpen, vastgesteld voor de bij toerbeurt gehouden verplichte proposities in de classis Haarlem, 16 juli 1603-28 februari 1617.

V. Verslag van de visitatie te Helvoet, 16 november 1605.

VII. Lettre de l'eglise flamende aux eglises du Palatinat touchant les banqueroutiers, 11 december 1606.

VIII. Besluit van de classis Edam tot afzetting van Petrus Aemilii, 29 januari 1608.

IX. Antwoord van Trijn Quirijnendr. op de eis van de schout te Hoorn, 24 augustus 1609.

X. Predikantstraktementen in de plattelands-gemeenten van de classes Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Edam, 1609.

XI. Brief van Adriaen Dircxsen aan zijn ouders, 1 mei 1610.

XII. Brief van Gerrit Jansen aan zijn echtgenote, 1 mei 1610.

XIII. Verklaring van de kerkeraad van Hillegersberg op de leergeschillen, 25 juli 1610.

XIV. Afsnijding van een lidmaat te Krommenie, 1610-1612.

XV. Verklaring van Dierinc Adriaensz. Outshoorn, Coornwinder en Adriaen Heynrickszz. Tol betreffende het examen van Cornelis van Thetrode, 10 oktober 1610.

XVI. Brief van Jan Huyge aan Pieter Claesz. Backer, 4 juli 1611.

XVII. Extract uit de notulen van de kerkeraad van Stolwijk betreffende het knielen op de graven tijdens de eredienst, 10 maart 1613.

XVIII. Brief van het Hof van Holland aan de magistraat van Rotterdam ten gunste van Abraham Vijven, 19 april 1613.

XIX. Eis van de baljuw van Schoonhoven tegen Daniël Cray, 21 april 1613.

XX. Eis van de baljuw van Schoonhoven tegen Thomas Cray, 21 april 1613.

XXI. Een nieu liet, op de wijse van den tweeden psalm, 1615.

XXII. Een troost liet voor alle bedructe ende ware gereformeerde kercken, op de wijse: van onse Vader in hemelrijck, 1615.

XXIII. Verklaring van de kerkeraad van Naaldwijk op de leergeschillen, 22 januari 1617.

XXIV. Besluit tot ontpoortering van Cornelis Bartholtsz. te Oudewater, 30 januari 1617.

XXV. Kennisgeving van de kerkeraad van Assendelft aan de gemeente over een aangevangen tuchthandeling, 11 december 1618.

XXVI. Schuldbelijdenis van Livinus de Raedt, 8 april 1619.

XXVII. Brief van het Hof van Holland aan de schout van Leiden, 13 juli 1619.

XXVIII. Brief van het Hof van Holland aan de magistraat van Woerden, 9 augustus 1619.

XXIX. Acte van schuldbelijdenis voor Nicolaes Tijckmaecers, 3 augustus 1619.

XXX. Schuldbelijdenis van Isbrandus Willemsz., 18 oktober 1619.

XXXI. Brief van J. Tijckmaker aan Arien Gerritsz. Sas, 28 juli 1620.

XXXII. Schuldbelijdenis van Pieter Dircksz. te Assendelft, 1 augustus 1620.

XXXIII. Brief van de Gecommitteerde Raden van Holland aan Maurits, 25 augustus 1621.

XXXIV. Acte van wederkeer voor Adriaen Simonsz., 6 november 1622.

XXXV. Off sodanighe vrouwen, die lidtmaten der ghemeynte zijn, maer hare mannen niet, van de diaconen sullen bedient werden ofte niet, maer van de schale.

XXXVI. Concept-rekest van Adriaen van Dijck aan Maurits, 1623.

XXXVII. Brief van Henricus Slatius aan zijn vrouw, 1623.

XXXVIII. Poincten beraemt omme te letten ende dienende tot verseeckeringe van de staet van den lande, 1623.

XXXIX. Rekest van Caspar Selcart aan de Staten-Generaal, 1623.

XL. Acte van wederopneming voor Jan Dircksen Vermeer te Zevenhuizen, 14 april 1623.

XLI. Acte van schuldbelijdenis voor Aelbert Snijer en Arien Gerritsz. te Charlois, 21 mei 1623.

XLII. Tekstkeuze van Hermannus Schevenhusius, Predikant te Hoornaar, 1 oktober 1623-28 september 1631.

XLIII. Psalmen gezongen in de gewone kerkdiensten te Hoornaar, 1 oktober 1623-28 september 1631.

XLIV. Acte van schuldbelijdenis voor Josua de la Cave, 5 februari 1624.

XLV. Acte van wederopneming voor Claes Claesz. te Zevenhuizen, 29 januari 1625.

Bronnen en litteratuur

Indices Samengesteld door Mej. J. Roelevink