Repertorium van rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden 1400-1650


auteur: Arjan van Dixhoorn


bron: Het Repertorium van rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden 1400-1650 werd speciaal opgezet voor digitale publicatie en verscheen niet eerder in druk.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Sint Hieronymus

basisgegevens
gestandaardiseerde naam kamer:
  Sint Hieronymus
spelwijze in bron(nen):
  Broederschap van sint Hieronymus [1501]
varianten:
 
zinspreuk:

Uyt 't wilt bloeyende [1501]
gebruikte code:
  AMER
patroonheilige:
  H. Hieronymus [1501]
vroegste bronvermelding:
  30-12-1501
gedoopt:
 


geografisch-politieke situering van de kamer
plaats:
  Amersfoort     
(stad/dorp/vrijheid):
 
district:
 
gewest:
  Utrecht


korte geschiedenis
1501 op 30 december 1501 kreeg deze kamer een reglement. Nadien heeft de kamer een ruimte op het stadhuis en een altaar in de St.Joriskerk
1562 vanaf dit jaar mogen de rederijkers niet meer vergaderen op het stadhuis (niet in resoluties)
1565, 7 mei, 'op 't versoek, gedaan by Gerrit van Schayck, Johan Swart en Harman Botter, als kerkmeesters in der tyd van onser L.V. Capel by requeste, hebben schout, borgemeesteren, schepenen en raden der stad Amersfoort by provisie ende tot wederseggen de retrosyns der voorsz stede toegelaten en geconsenteert, toelaaten en consenteren haarlieden mits desen omme te mogen speelen, mits dat die selve retrosynen haare speelen sullen laaten visiteren naar ouder gewoonte'
1567, verbod aan de retrosijnen om vergaderingen te houden, 4 october (Resoluties)
1579 de kamer ontvangt het orgeltje van de Minderbroederskerk, 8 april (Resoluties)
1579 in dit jaar zou, blijkens een getuigenverhoor, een zekere Thymen Jansz. in het openbaar tegen Gijsbert Berents huisvrouw gezegd hebben 'dat in de predicatie van reformeerden nyet en gingen dan hieronimus en geen degelicke luden' (Van Rootselaar, Amersfoort II, 464)
1580, 30 december, 'Aan die van Retorycke te weeten Evert Jans en Jan huysman en Joost Hermens hoemaecker' werd geordonneert, 'die bryeven behoeren tot Jeronimus broederschap te leveren in handen van Jan maesz. binnen xxiiij uren nae insinuatie, die voorts geordonneert alsdan syn reeckeninge te doen op peene van een Keyser gulden' zie Van Rootselaar, II, 511.
1594 Raadsdagelijks- resolutieboek (GAA 1, inv.no. 35, 1523-1672): 15 july: 'Aan de rhethorsyn een ton biers van 6 gulden'
1640 de Raad eist van de kamer de boeken en fundatiebrieven naar het stadhuis te brengen. Deze zijn niet bewaard gebleven. (Van Bemmel 448, niet in resoluties)
Tussen 1579? en 1640 zou de kamer vergaderd hebben op de Camperbinnenpoort, waar in 1750 nog boven de namen van enkele leden te lezen stond: 'Wy verwachten na der schrifturen eysch, een salige verrysenis des vleysch' (Van Bemmel 447).
NB, resolutieboek, 1641: '27 april, een blijvend tooneel te maken ten behoeve der scholieren'. Het afschaffen van de rederijkerskamer was dus niet ingegeven door een poging toneel in zijn geheel te weren.


documenten
reglementen:

GA Amersfoort, Privilegebrief van 30 december 1501.

ledenlijsten:

Zie voor leden van de kamer Van Bemmel, Beschrijving van Amersfoort, 447.
Datering lijst onbekend. Maar voor 1640.
Mr. Ariaan Vynck
Mr. Philippus Mol
Jan Aertsz. Mom
Dirk Versteech
Jan de Smit
Peter Ariaensz
Marcus Jansen
Vincent Lambertsen
Jan van Westrenen, factor
Cornelis Man, prins
Gerrit van Westreenen
Willem Evertsen
Cornelis Vranken
Aert Petersen

rekeningen:


inventarissen:


processtukken:


rekwesten:


rentetitels:


correspondentie:


literaire productie:


historische nota's:


andere nota's:

GAA 1, inv.no. 35, Raadsdagelijks- resolutieboek (1523-1672).

verantwoording
broncitaten:


literatuur:

Van Rootselaer 1885.
Schotel 1872, 229.
Van Elslander 1968, 24.
Van Bemmel 1760, I, 447/48.
Van Rootselaar 1878, II, 464 en 511.

naar bibliografie