De puinhopen van acht jaar Paars


auteur: Pim Fortuyn


bron: Pim Fortuyn, De puinhopen van acht jaar Paars. Karakter, Uithoorn / Speakers Academy, Rotterdam 2002  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De puinhopen van acht jaar Paars

Pim Fortuyn

bron

Pim Fortuyn, De puinhopen van acht jaar Paars. Karakter, Uithoorn / Speakers Academy, Rotterdam 2002

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr fort010puin01_01
logboek

- 2009-03-17 DH colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 8778 C 21

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de vijfde druk van De puinhopen van acht jaar Paars van Pim Fortuyn uit 2002. De eerste druk verscheen ook in 2002.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 16, 50, 102, 112, 132, 152, 168 en 182) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina 1]

De puinhopen van acht jaar Paars

 

[pagina 2]

Van dezelfde auteur:

De islamisering van onze cultuur

Voor boekingen van een lezing van Prof. Dr. Pim Fortuyn:

0900-sprekers

Bezoek ook de internetsite www.speakersacademy.nl

Bezoek de internetsite www.karakteruitgevers.nl voor informatie over alle boeken en softwareproducten van Karakter Uitgevers B.V.

 

[pagina 3]

Pim Fortuyn

De puinhopen van acht jaar Paars

De wachtlijsten in de gezondheidszorg

De zorgwekkende staat van het onderwijs

De problemen met betrekking tot de veiligheid

De ongeloofwaardigheid van het Openbaar Bestuur

Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma

[vignet]

Karakter Uitgevers B.V.

Speakers Academy Uitgeverij B.V.

 

[pagina 4]

© Prof. Dr. W.S.P. Fortuyn

© 2002 Deze uitgave Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn & Speakers

Academy Uitgeverij B.V., Rotterdam

Ontwerp omslag: Select Interface

ISBN 90 6112 911 7

NUR 740

Vijfde druk, maart 2002

Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

[pagina 5]

Inhoud


I Politiek 7
   
II Zorg 17
  - Politiek 17
  - Dekker en Simons 19
  - Scatistieken 26
  - Beleving van de zorg 35
  - Het (academisch) ziekenhuis 35
  - Het verzorgingstehuis 39
  - Conclusies en aanbevelingen 44
   
III Onderwijs 51
  - Lager, middelbaar en beroepsonderwijs 51
  - Terug naar de menselijke maat 63
  - Statistieken 65
  - Conclusies en aanbevelingen 67
   
IV Veiligheid 71
  - Politie en Justitie (om en fiod) 71
  - Rechters 85
  - Statistieken 90
  - Conclusies en aanbevelingen 98
   
V Restyling van de verzorgingsstaat 103
  - Een monster gebaard 103
  - Werk 105
  - Aanbevelingen 109

 

 

[pagina 6]


VI Landbouw, ruimtelijke ordening, nutsbedrijven en infrastructuur 113
  - Landbouw 113
  - Ruimtelijke ordening 119
  - Nutsbedrijven 123
  - Nederland: stadsstaat 127
   
VII Openbaar bestuur: het rijk en plaatselijk 133
  - Politiek 133
  - Rijk 139
  - Gemeente en provincie 145
  - Arbeidsverhoudingen overheid 149
  - Conclusie 151
   
VIII Vreemdelingenbeleid 153
  - Algemeen perspectief 153
  - Asiel- en gezinsherenigingsbeleid 160
  - Aanbevelingen 166
   
IX Buitenlandse politiek, defensie en eu 169
  - Buitenlandse politiek 169
  - Defensie 174
  - Algemene dienstplicht 176
  - Nederland en de eu 177
   
X Epiloog 183