Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 18]

Jonge Roeping.

Aan ....
 
Niet te droomen, niet te zuchten,
 
Niet te klagen, naar ik meen
 
Niet te schuwen noch te vluchten
 
's Levens reine lieflijkheên;
 
 
 
Maar te midden van den zegen,
 
Die u toestroomt van uw God,
 
Bloemen strooiende op uw wegen
 
Liefde wevende in uw lot;
 
 
 
Maar met vrome, vroolijke oogen,
 
Frisch en jeugdig en gezond,
 
Dankende op te zien ten Hoogen
 
En vertrouwende in het rond;
[p. 19]
 
Maar ootmoedig en bescheiden
 
En bemínlijk en bemind,
 
Vrede en vreugde te verspreiden
 
Als eens rijken vaders kind!
 
 
 
Dat is leven God ter eere,
 
Naar de roeping uwer jeugd,
 
Naar de trouwe liefdeleere,
 
Die verzoent, vertroost, verheugt:
 
 
 
Want de kindren Gods zijn blijde,
 
Blijde ook onder strijd of plicht,
 
't Leven heeft zijn donkre zijde,
 
Maar hun ziele heeft het licht.
 
 
 
't Sterft wat bloeit in de aardsche dreven,
 
Maar voor 't hart in God gerust,
 
Uit den grond van 't hooger leven
 
Bloeit steeds frissche levenslust.

1856.