Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 43]

Waar het meeste wordt geleden.

 
Het knaapje sluimert! maar de moeder aan zijn sponde
 
Bespiedt de onvaste rust van 't krank en lijdend kind;
 
Ach, hoe dat hoofdje gloeit! 't Is alles stil in 't ronde,
 
Doch in heur ziele niet, die vreest, zooveel zij mint.
 
 
 
O God, waar hier op aard wel 't innigst wordt gestreden?....
 
Aan 't kinderziekbed, Heer! Daar buigt ook 't twijflend hoofd
 
Des fieren mans zich neêr met staamlende gebeden; -
 
Geen moeder die niet bidt en in haar God gelooft!
 
 
 
Aan 't kinderziekbed, Heer! dáár worstlen in de harten
 
Gedachten, waar het hart voor week wordt, of voor breekt;
[p. 44]
 
Daar lijdt een liefde, die, bij 't foltren van haar smarten,
 
Uw liefde zoeken moet en vurigst tot Haar smeekt.
 
 
 
Ook nergens, stil geloof, is deze Liefde u nader,
 
Dan waar uw lijden klimt, bij 't klimmen der gebeên....
 
Van 't krankbed van ons kroost trekt gij ons hart, o Vader,
 
Ten Hemel uwer kindren heen.

1857.