Agon, sulthan van Bantam


auteur: Onno Zwier van Haren


bron: Onno Zwier van Haren, Agon, sulthan van Bantam (ed. G.C. de Waard). Martinus Nijhoff, Den Haag 1979 (2de druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Agon, sulthan van Bantam

Onno Zwier van Haren

editie G.C. de Waard

bron

Onno Zwier van Haren, Agon, sulthan van Bantam (ed. G.C. de Waard). Martinus Nijhoff, Den Haag 1979 (2de druk)

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr hare003agon01_01
logboek

- 2007-03-09 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: G 639

 

algemene opmerkingen

Dit bestand is, met een aantal hierna te noemen aanpassingen, een diplomatische weergave van Agon, sulthan van Bantam van Onno Zwier van Haren, in de tweede druk van een editie van G.C. de Waard uit 1979. Het oorspronkelijk werk dateert uit 1769, de eerste druk van deze editie uit 1968.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 58 en 136) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)]

Klassieken

Nederlandse Letterkunde

 

[pagina ongenummerd (p. 2)]

Klassieken

Nederlandse Letterkunde

 

Redactieraad:

 

Dr. P.J. Buijnsters

Dr. A. van Elslander

Dr. W.P. Gerritsen

Dr. A. Keersmaekers

Dr. J.P. Naeff

Dr. M.H. Schenkeveld

Dr. J.G. Sterck

 

Uitgegeven in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

 

[pagina ongenummerd (p. 3)]

Onno Zwier van Haren Agon, Sulthan van Bantam

Treurspel in vijf bedrijven

Ingeleid en geannoteerd door Dr. G.C. de Waard

tweede herziene druk

[vignet]

Martinus Nijhoff / Den Haag

Tjeenk Willink / Noorduijn

 

[pagina ongenummerd (p. 4)]

Bij het omslag

Uit: Drie seer Aenmercklijcke Reysen Nae en door veelerley Gewesten in Oost-Indien; Gedaen van Christophorus Frikius, Chirurgijn: Elias Hesse, Bergh-Schrijver: Christophorus Schweitzer, Boekhouder; Yeder bysonder, van 't Jaer 1675. tot 1686 ... Vertaeld door S. de Vries (Utrecht 1694).

 

© 1979 Uitgeverij Martinus Nijhoff b.v., Lange Voorhout 9, Den Haag

ISBN 90 247 2229 2

 

First published: 1968 by N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

 

[pagina ongenummerd (p. 5)]

Inhoud


Blz.
Woord vooraf 7
   
Inleiding  
   
De Auteur  
Leven 9
Werk 12
   
Agon, Sulthan van Bantam  
Stof en bronnen 14
Inhoud en karakters 20
Verhouding van het drama tot de historie 25
Structuur en vorm 28
Strekking 33
Franse invloed 41
Bibliografie 49
Waardering 50
   
Tekst  
Voorbericht 59
Persoonen 60
Eerste Bedryf 61
Tweede Bedryf 76
Derde Bedryf 91
Vierde Bedryf 106
Vyfde Bedryf 121
Naricht 134