Beschryving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America

Jan Jacob Hartsinck

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.


Inhoudsopgave

Aan zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem den Vyfden, prince van Orange en Nassau, erf-stadhouder, capitein en admiraal generaal, benevens opperbewindhebber der Oost- en West-Indische maatschappyen, der Vereenigde Nederlanden. enz. enz. enz. Doorluchtigste vorst!

Voorreden.

Beschryving van Guiana of de Wilde Kust in Zuid-America. Eerste hoofdstuk. Beschryving van Guiana of de Wilde Kust .

Tweede hoofdstuk. Beschryving der Indiaanen .

Derde hoofdstuk. Beschryving van hunne Wapenen .

Vierde hoofdstuk. Beschryving van de Wooningen, Zeeden, Bezigheden en Huishouding der Indiaanen .

Vyfde hoofdstuk. Beschryving van hunne Levensmiddelen .

Zesde hoofdstuk. Van hunne Godsdienst, Huwelyken, Kraambevalling der Vrouwen, opvoeding hunner Kinderen, de Ziektes, Medicynen en Lykplegtigheden .

Zevende hoofdstuk. Beschryvinge van hunne Taal, Reizen, Oorlogen, Vreede, en van hun Muzyk .

Agtste hoofdstuk. Beschryving der tamme Boomen, Heesters en Planten .

Negende hoofdstuk. Beschryving der wilde Boomen, Heesters en Planten .

Tiende hoofdstuk. Beschryving van de viervoetige Dieren .

Elfde hoofdstuk. Beschryving van de Kruipende Dieren, gekurven Diertjes, Wurmen enz .

Twaalfde hooftstuk. Beschryving van de Vogelen .

Dertiende hoofdstuk. Beschryving van de Visschen en Schulpgewassen .

Veertiende hooftstuk. Beschryving van de Ontdekking der Spanjaarden .

Vyftiende hoofdstuk. Beschryving van de Ontdekkingen der Engelschen .

Zestiende Hoofdstuk. Verdeeling van Guiana .

Zeventiende hoofdstuk. Beschryving der Rivier de Oronoque, en Bezittingen der Spanjaarden langs dezelve .

Achttiende hoofdstuk. Beschryving van het Fransche Guiana .

Negentiende hoofdstuk. Beschryving van de Rivier de Amazoone of Marannon .

Twintigste hoofdstuk. Beschryving van de Ontdekkingen en Bezittingen der Portugeezen.

Eenentwintigste hoofdstuk. Ontdekkingen en Bezittingen der Nederlanders .

Tweeentwintigste hoofdstuk. Verdeeling van Nederlandsch Guiana, en Beschryving der Colonien van Poumeron, Essequebo en Demerary .

Drie en twintigste hoofdstuk. Beschryving van de Volkplanting van Berbice, met de aanhoorige Landen .

Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America. Vier en twintigste hoofdstuk. Beschryving van Suriname .

Vyf en twintigste hoofdstuk. Beschryving der Slaaven .

Byvoegsel.

Bladwyzer.

Privilegie.