De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 482]

610 (P.C. Hooft aan C. Huygens)

1 Mijn Heere,

 

2 Dezen ingeslooten zeindt mij Tesseltjen, met het bijgevoeght2 3 lapjen papiers: eeven oft ick mij beter op de plechticheden en3 4 geheimenissen van 't hof verstonde; die daer nae ben gewoon te4 5 slaen, als de blinde nae 't eij, gelijk men zeidt; en mij te troosten5 6 met de hoop van eenen gunstighen Rechter over den misslagh te6 7 vinden. Maer aldus met eere aen gelegentheit geraekt zijnde, om7 8 u Ed.gestr. in hare bezigheden te steuren, dunkt mij dat het met8 9 eene berningh door den oven zal gaen, zoo ick haer teffens ijet9 10 verghe, dat mij zelven raekt. Als u E.gestr: mij, in de voorlede10 11 lente, 't stuk mijner Historien wederzondt, had ick geen beleefder,11 12 maer wel wat ronder oordeel daer over verwacht. Want mijn12 13 voorneemste wit was, aenwijzing en berichting op de ongerijmt-13 14 heden, die ick niet en twijfele in 't handelen van verscheide stoffen,14 15 maer boven al in 't geen d'oorloghe aenkleeft, begaen te hebben. 16 Mijn vertrouwen is, dat niet de goede genegenheit van u Ed: gestr:16 17 maer haere onleedigheit mij de weldaedt zulker berispinge17 18 schuldigh gebleven is. Zeker 't waer mij groote gunste, eer die18 19 dochter begint de werelt te hanteeren, dat zij wat geschiktheits 20 leerde van heeren bet afgericht op wereldsche zaeken, dan haer 21 eighen Vaeder is. Men kan 'er mij, soo lange zij als een opgesloote21 22 Maeghdt leeft, niet lichtelijk te veel op schrollen: maer van 't zelve22 23 gelijkmoedelijk te verdraeghen, na dat zij voor den gemeenen dagh 24 moght gekoomen zijn, des zoud' ick niet kunnen verzekeren.

25 - - - - Neque enim mihi cornea fibra est.25

26 Derhalven, indien 't 'er uijtvallen magh, dat u Ed:Gestr. mij zoo26 27 verre gelieve te verplichten, zij zal den aenvank mogen vinden 28 onder den Heere Staekmans Raedsman van staete, weghe28 29 Vrieslandt aldaer, en 't vervolgh onder den Heere vanden 30 Hoonert eersten Raedt in den Hoogen Raede, welke Heeren, nae 31 mijn' gissing, nu een wijl daer aen gekieskaeuwt, en hunne 32 bekoomst van zoo laf een spijze zullen hebben: alhoewel ze den 33 kok vrij wat moeijte van zouten en schuijmen gekost heeft. Is 't dat33 34 ick dit verwerve op u Ed.gestr. zoo bidde dat haer gelieve met34 35 eenen hunne Edn aftevorderen mijne dwaelinghen bij haer gae- 36 geslaegen, en de zelve, nevens uwer ed.gestr. goeddunken daer op 37 toe te schicken, met verklaeringe voorts van altgeene bij u Ed.gestr. 38 en mijnen Heere Wijtz, dien ik onlanx daer af geschreven heb,

[p. 483]

39 strafwaerdigh gevonden zal werden. Ick gebiede mij op 't nedrigh-39 40 ste aen de gemelde Heeren, en u Ed. gestrengheit, zamt Mevrouw 41 haere gemaelinne, in verlangen nae eenigh bevel, dat mij machtigh41 42 maeke te bewijsen, dat eeuwlijk blijven wil,

43 Mijn Heere

44 uwer Ed. gestr.

45 Zoo toegeneghe, als verplichte

46 dienaer

47 P.C. Hooft.

46 ujt Amsterdam.

47 IX van Louwmaendt. 1634.

 

Hooft stuurt Huygens een brief van Tesselschade, met een bijgevoegd papier waarop waarschijnlijk een hofetiketteprobleem, of wat Hooft zo misschien schertsend noemt, stond. Huygens heeft de brieven van Tesselschade evenmin bewaard als die van Hooft. - Over het oordeel van de Prins over de Nederlandsche Historiën; Hooft krijgt aanmerkingen liever voor dan na de uitgave. Hij verzoekt Huygens kritiek op de gedeelten die onder Staekmans en Van den Honert berusten.