De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

[p. 688]

728 Aen Mijnen Heere, Mijnen Heere D. Caspar Barlaeus, voorlezer der Philosophie, op d'ouwdezijds achterburgwal bij 't ouwde mannenhujs, tot Amsterdam.

1 Mijn Heere,

 

2 Van twee oft drie maelen, dat ik UE t'haeren hujze gezocht heb, is2-4 3 mijn geluk niet eens zoo goedt geweest, als om haer aen te treffen.3 4 Nu heeft de schrikvalligheit mijner hujsvrouwe, niet zoo zeer voor 5 de sterfte als voor de ziekte, daer in swank gaende, ons herwaerts5 6 gedreeven, om 'er den herfst over te brengen met groot verdriet 7 van, midlerwijle, te derven de voedzaeme lekkernijen van dien 8 geest, die ujt UE mondt spreekt. Maer een letterken misschien, 9 gezult in de geur vandien, zal deze brief herwaerts overlokken:9 10 die tot gelejde dient van een' arme handt vol onzer Goejsche vruch-10 11 ten. Ik belij, 't zijn lichter dieren, en niet zoo wel gebekt, als swae-11 12 nen: maer zangherighe voghels aen den Vorst der Poëeten te 13 zeinden, waere met waeter de zee beschenken. UE vergulde deze 14 geringheit met een' strael haerder heusheit en jonste, in de welke 15 zich van heelen heeten harte gebiedt,

16 Mijn' Heere,

17 uwer E

18 Toegedaenste, onderdaenste

19 dienaer

20 P C Hóóft.

18 Van den hujze te Mujden,

19 den 14en in Slaght-

20 maent. 1635.

 

De Hoofts zijn vanwege Leonora's angst voor ‘de pest’ die in Amsterdam heerst, op een ongewone tijd naar Muiden vertrokken. Er stierven volgens Wagenaar in 1635 8177 personen te Amsterdam aan de pest; voor 1636 geeft hij de getallen 17193 en 17502. - Hooft vraagt om een brief en stuurt gevogelte.