De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 841]

815 Aen den H. Caspar Barlaeus.

1 Mijn Heere,

 

2 De dingen ujt een ander oogh te doen zien, dan zij hebben in der2 3 daedt, is niet nieuws bij lujden van U.E. neering. Ende wat handt de3 4 pöeeten hebben van de menschen door aerdighe stoffeering te4 5 brillen, en geringe zaeken te vergrooten, weet ik van heden oft5 6 gister niet: moet eevenwel belijden, dat U.E. gelaet van min-6 7 zuchtighejt mij een' veer door de neuz geboort heeft, ende jok7 8 voor ernst aengesmeert. Lustigh heeft U.E. mij gehadt. Doch8 9 kleene swaerighejt:

10 AEnéae magni dextra cado.10

11 Daerentussen wenscht' ik wel, dat U.E. mij in dien droom gelaeten, 12 ende den eersten persoonaedje hadde blijven ujtbeelden. Wat lejdt12 13 'er den toekijkren aen, oft het deunen oft meenen zij, als de rol 14 slechts wel gespeelt wort? Ten minsten zoud' het de Joffren aen 15 geen onderhoudt gemangelt hebben. Ende wie weet waer 't spel op 16 hadde moghen ujtkoomen?

 
saepe17
 
factus amor verus, qui modò fictus erat.

19+ Nu zit Tesselschaede (bij verspelding) Sachtesedeles, oft zij driaekel te19 20 koop had. Fraej beschejdt (averechtsover) van den H. Overbeek,20 21 die U.E. van het liefkoozen tot het hajrklooven van koopmans 22 krakkeel verlejdt heeft. Hejllooze twist, die ons met het spit slaet,22 23 zonder hoop om van 't gebraên te eeten. Aen den H. Mostaert zelf 24 heb ik mede geschreeven: maer zijn' E. laet ons ook in de pekel24 25 steeken. 'k Verneem' 'er tael nocht teken af. Zoo 't U.E. noch25 26 gelieft, oft geleghen valt, in deze week eens ujt te breeken;

Non equidem omnino vidua, aut deserta viderer,27

28 zoude zij moghen zeggen, die noch zoo lang met ons denkt hujs te28 29 houden. Niettemin, mits d'onzekerheit der koomste van U.E. die 30 ik noode in woordbreuk vervallen zaegh, gaen hiernevens eenighe 31 prujmen om haer ontfangen vonnis te voldoen. De zelfste mondt,31 32 die 't gesprooken heeft, dient het ujt te voeren. De vejrsen zullen32 33 haere rejsbroeders zijn. Maer 't is wel tegens hunnen dank, dat zij 34 van hier schejden, ende niet dan op hoope, dat UE hen zal doen 35 naemaelen door eenen bequaemen schrijver te mijnen koste, ten35 36 behoeve van dien Brusselschen lekkertandt. Ik verbejde dan het36 37 dubbelt daer af: ende zoo de dichter brenger wort, gelukkigh,37

38 Mijn' Heere,

[p. 842]

39 U.E.

40 Onderdaenste, toegedaenste

41 dienaer

42 P C Hóóft.

40 Van den H.t. Mujden,

41 12en van Oestmaent

42 1636.

 

Vervolg van 813.