De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 869]

837 Aen den H. Professor Caspar Barlaeus.

1 Mijn' Heere,

 

2 Bij dezen zejnd' ik eenen kermisgast, die, zoo men hem goede siere2 3 doet met spekken en droopen, mijns bedunkens niet onaengenaem3 4 in vroolijk gezelschap zal gevonden worden: 't en zij U.E. 5 misschien eenighen van Moises wet genoodight heeft. Doch acht'5 6 ik, dat de zaek des geenen last lijdt, alzoo ik, over acht daeghen,6 7 ujt de H.H. vander Mijle, Hoonaert, en Rejghersbergh verstaen 8 heb, hoe zujr de kost gesaust van U.E. nae den mondt van Ben8 9 Manasses, Uwer E is opgebroken. Mijn' ooghen, tot nocht toe,9 10 hebben 'er niet aen geslikt, nocht aen 't bitter kooket, dat men10 11 Uwer E, daertegen, heeft opgedischt: hoewel hun zeer verlangt nae 12 een proefken van 't een en 't ander. Maer de Haegsche heeren12 13 hebben hunne bekoomst, zonder raedzaem te vinden dat U E. zich 14 wijder vernedere om te boven te staen in zoo eenen strijdt: ubi14 15 vincere inglorium, atteri sordidum est. De dingtaelen van 't plejt15 16 tussen U.E. en den H. van Zujlekom zijn mij behandight. Voor 17 't afschrijven blijv' ik hooghlijk gehouden in U.E. zoon, die17 18 danklijk gegroet zij, nevens U.E. ende bevolen in de zorghe Gods, 19 gelijk in haere gunste,

20 Mijn' Heere,

21 U.E.

22 Onderdaenste toegedaenste

23 dienaer

24 P C Hóóft.

22 In haeste van

23 den H.t. Mujden,

24 21 Sep. 1636.

 

Hooft stuurt een haas en springt van dat onderwerp onverwachts over op een theologische strijd tussen Barlaeus en een Deventers hoogleraar. - De verzenwisseling tussen Huygens en hem over zijn watervrees.