De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 45]

914 Aen den Heere Caspar Barlaeus, Voorlezer der Philosophije.

1Mijn' Heere,

 

2'T geen wij genieten, is geen perpetuum ver; maar wel triplex.2 3 T' Amsterdam hebben wij der een gehadt, ende 't gezight en de 4 reuk van 't bloejsel sint het opgaen tot het afvallen. Hier bewel-45koomt ons een' tweede Lente, in haer' frischte jeughd: dank heb de 6 ongujrighejt der Zujder Zee, die 't ujtbroeden der knoppen zoo6 7 lang vertraeght heeft. De derde smaeken wij ujt het bloeijen van7 8+ U.E. geest, wiens geur, herwaerts gevoert op de wieken van Wek-89leeven, onze Doorn en Monthout met eenen aedem van Lauwer en9 10 Myrt beschaemt; ende mij met dat overvloedigh lof, gesprooten10 11 ujt de twee onujtputtelijke bronnen van U.E. vernuft ende Heushejt. 12 Zeker U.E. maelt mij af, eeven oft de schilderij nae Vrankrijk moest12 13 gaen; alwaer men altijds afslaet van de schoonhejt eener gemaelde13 14 troonije, die van bujten komt, nae gelang van de toegift, die daer te14 15 lande, aen de fraeije vrouwen, door 't vlaeijen van de konstenaers,15 16 doorgaends te baete komt. Waerover Mr Michiel van Miereveldt16 17 nemmer een aenschijn, om derwaerts gezonden te worden, afschil-18dert, dan met de overmaet van goelijkhejt, waer toe men daer18 19 gewent is. Zoo groot een' gunst zoud' ik liever met werken, dan19 20 met woorden erkennen: ende dewijl U.E. althans wat ledighen 21 tijds heeft, bid ik haer mij daer toe geleghenhejt te verleenen; ende 22 met brengster dezes over te koomen, op een gerecht voor de ooren.22 23 De Naerder Nachtegael zal schaffer zijn, ouwde kennis van de23 24 Musen, die alle neghen gëeert worden in den geest van U.E.24

25Mijn' Heere, door

 

26U.E.

27Onderdaenen, toegedaenen

28dienaer,

29P.C. Hóóft.

28Vanden H. te Mujde, 21er

29in Bloejmaent, 1638.

[p. 46]

Dank voor de vleiende brief 912. De overvloedige lof wordt door Hooft met de geflatteerde portretten van Franse vrouwen vergeleken. - Uitnodiging.