De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 149]

964 (C. Barlaeus aan P.C. Hooft.)

1Erysipelam tuam jam deferbuisse prorsus spero, celeberrime Hoofdi,1 2 ut purgato jam à biliosis succis corpore, valetudinem posthac Tibi 3 solidam, et omnis noxae nesciam polliceri audeam. Nec expedit 4 profecto alium te esse, ut qui totum amicorum officiis indesinenter 5 impendis, qui uno ore omnes Te, ut alterum Romanorum Laelium, 6 vel Atticum, viros χαριεντας, hoc est, gratiosos, amant et venerantur.6 7 Haesit diu inter Typographorum, mox Bibliopolae manus versio 8 Mediceae Vondeliana, ad quam etiam suffragium tuum, et Praeto-9rias voces sermonis Belgici Dictator contulisti. Volebam exemplar 10 hoc ipse tradere magnificae tuae heroinae, cum hic esset, sed morae 11 operariorum impedivere, ne facerem, quod intenderam. Iam per 12 nautam submitto munusculum chartaceum, quod ut benevolae suae 13 manus contactu dignetur excellens matrona, supplex rogo. Non 14 peto ut legat, ne nugis terat tempus, quod penatum sibi vendicat 15 propior cura. Farre litant, mi Hoofdi, qui thura non habent. Quae 16 me valetudinarium et convalescentem, et pristinae valetudini per 17 Dei gratiam redditum invisit saepius, fovit, et veluti mater sollicita 18 nutrivit, sermonibus suavissimis, bellariîs in gratiam delicatioris 19 palati, imo aulicae culinae invidiam condiîs, totâ Pandorâ honorari19 20 meruit. Verum cum haec Deorum munus sit, non hominum, do 21 malè natum et inter febres scriptum libellum, quo festivitates 22 Mediceae describuntur. Has κτησει [possessione] sibi habeat 23 Leonora tua. Χρησιν [usum] filiabus suis, Susannae et Constantiae, 24 lectissimis virginibus indulgeat. Abundant illae otio, et dum haec 25 legent, ferias sibi indicent ab amasiorum attentâ cogitatione. 26 Hesdinum in potestatem Regis Christianissimi cessit 29 Iunii. 27 reperta in urbe tormenta bellica 54, dimissi praesidiariorum mille et 28 quingenti. Rex ipse urbem tenet futuram belli sedem. 29 Quae inter Anglum et Scotum viguit sacra lis, composita est, maxi-29 30 mi optimique Regis stupendâ facilitate. Actae in tempus Deo pu-31blicae gratiae. Vale, Vir clarissime et cordatissime, et me favore tuo 32 et blandissimae uxoris porrò involve.

339 Iul. 1639.

[p. 150]

vertaling

 

Dat die roze van u nUEindelijk tot bedaren is gekomen, hoop ik vurig, vermaarde Hooft, opdat, wanneer het lichaam dan voortaan gezuiverd is van gallige sappen, ik u nadezen een duurzame gezondheid, van alle schade onbewust, durve beloven. Het is voorzeker niet profijtelijk, dat gij een ander mens zijt, gij die onverpoosd u volledig ervoor inzet, uw vrienden van dienst te zijn, die eenstemmig allen u, als een anderen echt Romeinsen Laelius of Atticus, mannen vol χαρις d.i. ‘charme’, liefhebben en vereren. Lang is blijven hangen onder de handen der Letterzetters, daarop van den Boekverkoper, Vondels vertaling van mijn Medicea, waaraan ge ook uw bijval en Drostelijke stem als Wettensteller voor het Diets idioom hebt bijgedragen. Ik had bijgevoegd exemplaar persoonlijk willen ter hand stellen aan uw luisterrijke heroïne, toen zij hier was, maar het talmen van de werklui heeft belet, te doen, wat ik had voorgenomen. Nu zend ik dan per schipper het papieren geschenkje en deemoedig vraag ik, dat de verheven vrouwe het met de aanraking van heur eigen welwillende hand verwaardige. Ik verlang niet, dat zij het leze, opdat ze niet aan bagatellen den tijd verdoe, die naderliggende zorg voor het huisgezin voor zich opeist. Met sober speltmeel offeren, mijn waarde Hooft, wie wierook niet bezitten. Zij, die mij, toen ik ziek was en herstellende en aan de voormalige gezondheid door Gods genade weergegeven, bij herhaling heeft bezocht, vertroeteld en als een bezorgde moeder in leven gehouden met de innemendste gesprekken, met delicatessen, ter streling van een vrij verwend verhemelte, ja tot benijding voor de keuken van een koningshof op 't kruidigst toebereid, zij zou het hebben verdiend te worden vereerd met een complete Pandora. Maar daar deze een geschenk van Goden, niet van mensen is, geef ik een te kwader uur geboren en onder koortsen geschreven boekske, waarin de feestelijkheden ter ere van de telg der Medici worden beschreven. Moge uw Leonora deze κτησει (in bezitting) voor zich behouden, de χρησις (het vruchtgebruik) echter aan haar dochteren Susanna en Constantia, die uitgelezen maagden, genadig toestaan. Die hebben overvloed van ledige uren en zolang zij niet de lezing hiervan bezig zijn, zullen zij zich een rustpoze opleggen van het opmerkzaam denken aan vereerders. Hesdin is in de macht van den Allerchristelijksten Koning overgegaan op 29 juni. Gevonden in stad 54 stuks oorlogsgeschut; aftocht verleend aan 1500 garnizoensoldaten. De koning houdt zelf de stad bezet, toekomstig strijdtoneel. Het godsdienstige geschil, dat tussen Engelsman en Schot in volle hevigheid woedde, is bijgelegd door de verbluffende souplesse in optreden van den goeden groten Koning. In de kerken is God publiekelijk dank gebracht.

Vaarwel, uitblinkende intelligente man en omstrengel mij verder met de gunst van UEn uw innemende vrouw.

 

9 juli 1639