De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 297]

1042 Aen mijnen Heere, Mijnen Heere Constantijn Hujghens, Ridder, Heere van Zujlichem, Raedsheere ende Geheimschrijver zijner Hooghejt.

(Huygens: Rc 15.7b: 40. Grave.)

 

1Mijn' Heere,

 

2De bedenking van U. Ed. Gestr. op het gebrujk der Orghelen vind2 3 ik t'eenenmael opgelejdt van onverwrikkelijke redenen, zoo in 't3 4 beweeren als in 't wederleggen: maer dit getempert met een'4 5 beschejdenhejt, zoo omzightigh en ontziende, dat het der tegen-56parthije niet alleen de maght maer ook de wil tot strijden, benee-7men moet.

Animo quoque subjugat hostes.8

9Hierbij gaen eenighe vejrsen, zoo maegher en ongedaen als hun9 10 dichter, die ujt zijn' tweede ziekte, sedert twee maenden herwaerts,10 11 komt. Maer Johannes Rulaeus, Predicant, beroepen van hier tot11 12 Rotterdam, raekte onlanx met mij te kouten van deze stof; in 't 13 bezonder van de kracht der gulle klanken, die geene, ofte ('t welk13 14 eeven veel is) onverstaenlijke woorden vervatten: en verhaelde mij 15 deze geschiedenis. Een Roomsgezint schipper van Hoorn quam te 16 Lande gerejst, ujt Italie, over Geneve; en hier ter preeke van den16 17 Heere Beza, ujt enkle nieuwsgierighejt, oft om tijdtverdrijf, alzoo17 18 hij 't Franchojs niet beter kende dan 't Hebreeuwsch. De voeghlijke18 19 lejding der stemme, de beweeghende lieflijkhejt van 't gelujdt (het19 20 gelaet moght 'er toe helpen) wracht, in den goeden man, een' 21 graetighejt nae onderwijz in de Leere, die hum docht nae gelijke21 22 zoetighejt te moeten smaeken. Hij liet zich berichten, en verliet het22 23 Pausdoom. Oft dit voorbeeldt ergens een hoexken verdient in 't23 24 werk van U. Ed. Gestr. zij haeren oordeele bevolen: samt in haere24 25 beste gunste:

26Mijn' Heere,

27U. Ed. Gestr.

28Onderdaenste, ootmoedighste

29dienaer,

30P.C. Hóóft.

31Van den Hujze te Mujde,

32den 6en in Herfstmaent, 1640.

[p. 298]

Lof en ingesloten een lofdicht voor Huygens' vertoog over het orgelgebruik.