De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 364]

1078 Aen den Heere Caspar Barlaeus

1Mijn' Heere,

 

2Op, op. U.E. leirze, spoore, en *rustte*+ zich toe ter herwaertsrejze.2 3 'T is op lestleden dinxdagh nieuwe maen geweest: op naest-4koomenden Dinxdagh zal 't nieuwe zon zijn. Wat dunkt U.E. van 5 zoo een' starrekijker, die dat afzien kan? Zoud' hij 't Galileo5 6 Galilëi niet wel te raeden geeven? Een ander wonder: in 't Noorde6 7 zal ze rijzen, aen de zujder zee dalen; 't en zij dat wolk oft onweêr 8 haer 't hooft eer doe onder halen. Ik leg haer dapper op onze8 9 prujmen te vlammen; en op haer, uwe E., die ik zie een gat in den9 10 hemel slaen, om dat Alkmaer in Ormus verandert schijnt, jae rijker,10 11 dan dat, van blinkende waere. Zoo U.E. vlijtigh opwaekt; daer11 12 waer wel nieuwer ding gebeurt, dan oft U.E. eens priester wierde 13 in bonae mentis sacello. Doch in dit stuk kijk ik zoo klaer niet; ende13 14 zoud' 'er geen Almanacken af darren ujtgeeven. Het is nochtans14 15 wel eer geschiedt, dat een vrijer om den deun, oft om welstaens15 16 wil, zich zengde aen 't vuur, daer hij meê meende te speelen.

Factus amor verus, qui modò fictus erat.17

18Wij hoopen, ujt U.E. monde te hooren, waer zich mijn' Heer ende 19 Neef van Wikkevoort bevindt; en t'zaemen t' overleggen, tegens 20 welken tijdt wij de eere van zijner Ed. Gestr. jeghenwoordighejt 21 hier zouden moghen genieten: en, in verlangen daernae, blijft,

22Mijn' Heere,

 

23Van den Hujze te Mujde,

24den 9en in Oestmaent.

251641.

23U.E.

24Onderdaene, toegedaene dienaer,

25P.C. Hóóft.

[p. 365]

Oproep om, tegelijk met Tesselschade, te Muiden te komen.