De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 753]

1308 Aen mijn Heer mijn Heer Pieter C. Hooft Ridder, Balliu van Goeijlant & Drost tot Muijden

Port

 

1Mijn Heer, ick kan niet naar laten UE te adviseren als dat ons Leger1 2 noch te Loockeren leijt. Daer is voor alsnoch geen apparentie om2 3 iet groots te verrichten, door het verloop van den tijt, door de3 4 indispositie van Sijn Hoocht, ende oock om dat de vijant langh4 5 gewaerschout zijnde in goede posture van defensie is. uijt ons Leger5 6 wort geschreven, als dat den Hertoch van Lorainen vergeven is,6 7 dan die van Antwerpen schrijven, dat hij de sieckaert maeckt, ende7 8 zijn troepen onder Piccolomini ende Caraçha verdeelt heeft. Hij is8 9 bij die zijde heel suspect en niet vertrout. Wijnoxbergen hebben de9 10 Fransen in, maer off daerop de belegeringhe van Duijnkerken 11 gevolght zij, is noch onseker. T' gene men seght te Munster 12 verhandelt te zijn wort hier bij de eene wel bij d'andere qualijck12 13 genomen, niet alleen bij het volck, maer oock bij steden en pro-1314vincien, waer van eenighe wat meer andere wat minder fransch14 15 spreecken. Den Ambassadeur van Vranckrijck Mr la Thuillery 16 vertreckt toecomende weecke. heeft geklaeght over gearresteerde16 17 handelinghen sonder Vranckrijck. Wil weeten off de H. Staten bij 18 het Contract met de Croon gemaeckt willen blijven off niet. De18 19 Fransche assistentie van 6000 man, sal weer vertrecken, soo se 20 met versekertheijt kan vertrecken. De Prinse van Spaengien trout20 21 met de dochter van de keijser. De kust van Duijnkerken is van de 22 onse noch niet beset. Den oorloch is geweest van grooten opheff,22 23 dan slabackt int vervolgh. Torstenson is te Straelsont, scheijt uijt23 24 den oorlooch door zijn indispositie. Den Oversten Wrangel 25 commandeert de Sweetsche troepen. Men disputeert hier in de25 26 vergaderinghen hoe veer dat de verbintenissen met Vranckrijck 27 gaen. Prins Willem heeft eenighe van de vijant geslagen en gevan-28gen, heeft een schansien te Molenstraten overrompelt, dat de vijant 29 opgeworpen hadde aen d'oversij van Antwerpen bij 't Borcht. Wij29 30 hebben hier gesien de Thresorier Kettingh, waer uijt wij besluijten 31 dat UEd. swager Mr vander Meijde thuijs gecomen is. alsoo sij31

[p. 754]

32samen sijn te Spaa geweest. Vale et saluta coniugem et liberos. 33 Raptim 9 Aug. 1646.

34Tuus C. Barlaeus.

 

Oorlogsnieuws.