De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Soutman]

Onder een groate meenigte Konstschilders, die Rubbens door zyne Leerlessen aangeteelt heeft, word ookgetelt PIETER SOUTMAN. Dezen alzoo wy noch zyn geboorte of sterftyd hebben konnen ontdekken, hebben wy niet voeglyker konnen plaatsen, dan achter zyn meester.

 

Pieter Klaasze Soutman noemt hem Samuel Ampzing, en gedenkt hem ook in de beschryving van Haarlem, daar hy geboren en gestorven is, met dit Vaarsje.

 
Hoe zou hier ook de naam van Soutman zyn verzwegen,
 
Die door zyn kloek penceel, zig heeft dien staat verkregen,
 
Zig heeft door zyne Konst die eer en roem bereit,
 
Dat hy de Schilder is der Pruische Majesteit,

Hy word geoordeelt meê van de beste geweest te zyn, die uit die school voortgesprooten is. Hy was, toen hy aan de Konst kwam, een borst van een grooten geest, en doordringend vernuft, 't geen meer en meer door goed onderwys geslepen, hem heeft doen klimmen tot den roem van een groot meester.

De stalen, die hy ook van zyne Konst naargelaten heeft, toonen dat hy niet door gonst, maar door zyne verdiensten, aan 't Poolsche Hof bemint en geëerd is geweest. Hy schilderde Pourtretten, en groote ordonnantien.

[p. 77]origineel

KORNELIS SCHUT, uit dezelve School voortgesprooten, was te Antwerpen geboren. De zangberg had zyn geest begunstigt, met Poëtische vindingen, het geen in zyn Ordonnantien doorstak, en zyne Konst te meer bemind dede zyn. Hy zette zig tot kloeke en woelige voorwerpen te vertoonen: en heeft beneffens het schilderen ook den Etsnaald gehanteert, als te zien is aan de menigte Printen, die van zyne hand uitkomen, die schoon zy niet in allen deelen even beschaaft en vast van omtrek zyn, nochtans zyn vlugge geest te kennen geven. Kornelis de bie zinspeelt mede op zyne Etskonst, daar hy zegt:

 
Het werk betoont de daat, wat hoeft'er meer gezeit?
 
De Drukpers wyst ook aan zyn Konst vol aardigheit.
 
De groote van Dyk heeft zyne Beeltenis ter liefde van zyn Konst, nevens zyn Konstgenooten ten dienst des Plaatsnyders, meê in 't klein geschildert, en wy om dezelve reden zyn borstbeeld geplaatst in de Plaat E, by Fr. Snyders en Joan Breugel, onder aan. Nu volgt