De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

[Kornelis de Waal]

'T gaat in de Konstschool als in den Bloemhof van Flora, daar ter zelver tyd, wanneer d'een afvalt, d'ander weer te voorschyn komt, en dus, zo de luister aan den eenen kant afneemt, neemt hy op een anderen kant weder aan. Ingolstadt verliest een konstbloem aan Schovarts, Antwerpen wind ter zelver tyd een andere aan KORNELIS de WAAL, broeder van Lukas, en Zoon van Jande Waal. Hy heeft naar allen schyn de Konst by zyn Vader geleerd, 't welk een groot voordeel is, om dat de spreuk: Men moet niet zoo leeren dat men uitgeleert is, omtrent Vader en Kind niet gelt. Hy begaf zig naar Italien, of om in Konst aan te winnen, of om dat hy de spreuk kende die zeit: Het vaderland is een stiefmoeder voor uitmuntende geesten, de Nyd heerst in hare geboorteplaats. Vele voorname Konstwerken heeft hy voor Philips den III, ook voor den Hertog van Aarschot die ter zelver tyd in Spanje was, gemaakt. Hy was 1662 nog in leven en woonde te Romen, oud zynde 68 jaren.

Zyn penceeloeffening bestond in 't verbeelden

[p. 154]origineel

van allerhande Oorlogs gewoel, Zeeslagen, Veldslagen, en aftochten, met hun ganschen nasleep in 't klein.

Ik heb in den jare 1715 een voornaam stuk van hem tot Amsterdam op een Boelhuis gezien, daar een Vesting bestormt word vol gewoel van beelden en konstig geschildert. Hier zagmen het Krygsvolk vol moed de stormladders beklimmen; ginder weer anderen verminkt naar beneden buitelen. De Vesting scheen byna overweldigt. Men zag 'er 's Vyands Vaandel op geplant, en den Bevelhebber op den voorgront te Paerd, de Stormers aanvoeren.