De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jaques Francart]

Nu volgt de Konstschilder en Bouwmeester JAQUES FRANCART geboren te Brussel; maar het jaar zyner geboorte is my onbekent, aangezien Fl. le Comte en Korn. de Bie, daar ontrent niets hebben geboekt. Dus voeren wy hem ten Toneel tusschen den jare 1560, en 1621. zynde het geboorte- en sterfjaar van den Aartshertoog Albertus, Zoon van Keizer Ferdinand den tweeden, die zyn Mecenas is geweest en hem veel gonst heeft bewezen om zyne byzondere bekwaamheden in verscheide konsten en wetenschappen. Hy was Bouw- en Vestingbouwmeester van Brussel, in welken tyd hy ook de Kerk der Jesuiten heeft gebouwd. Hy verstond zig daar en boven op de Schilderkonst, Meetkonst, Doorzigtkonst, Dichtkonst, en Wellevenskonst, welke t'zamen gepaart een man gelukkig konnen maken; want hoe groot de talenten en het vernuft eenes mans mag wezen, het zyn slegs halve talenten (zeit Gratiaan.) Maar als de Wellevenskonst daar by komt, heeft alles meer aanzien. Zy vervult alles, zelf het gebrek van de rede. Zy vergult de misslagen. Zy bedekt de onvolmaaktheid, enz. Zo veel geeft het die hoedanigheid te bezitten.

Francart was ook inzonderheid bemind by

[p. 163]origineel

de Infante Isabelle, voor welke hy geschildert heeft de Misterien, of verborgentheden van den Rozekrans, die gezonden zyn aan Paus Paulus den vyfden, en naderhand in koper gesneden.

Anna Françoise de Bruns, die hem in maagschap bestond, heeft hy de Schilderkonst geleerd; zoo dat zy alle Schilderessen van dien tyd overtrof.

Naderhand ontsloeg hy zig van alle zyne oeffeningen, en gaf zig over aan de liefhebbery der bloemen; die hem verstrekte tot een Zinnespiegel van zyn vergankelyke leven, dat ook kort daar aan verging.