De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Roelant Rogman]

Nu volgt ROELANT ROGMAN geboren tot Amsterdam in 't jaar 1597. Deze was een braaf landschapschilder, bragt een goede houding in zyn werk, maar schilderde ruuw, en wat te veel gebraden, of getaant: of dit nu hier by kwam dat het hem aan zyn gezigt scheelde, (want hy had maar een oog) weet ik niet.

Hy was inzonderheid yverig in het teekenen naar 't leven, en men ziet heden nog veele vervalle Kloosters en Borghten in print, welke naar zyne teekeningen uitgegaan zyn. My gedenkt een geheel boek met teekeningen gezien te hebben, waar in de meeste Hollandsche stamhuizen, en bemuurde, of omwaterde sloten afgeschetst stonden. De geneigtheid tot de Konst bleef hem tot zyn ouderdom by; maar hy plag gemeenlyk te zeggen: Als men de dingen komt te weten, is men versleten. Hy was in den jare 1686 nog in 't leven en woonde t'Amsterdam in 't Oude-Man-

[p. 174]origineel

huis, oud zynde 88 jaren; en stierf zonder getrouwd geweest te hebben; het geen men gemeenlyk, zegt Micio by Terentius, voor een geluk rekend. Hy was in zyn tyd, met Gerbrant van den Eekhout, een groot vriend van Rembrant van Ryn.

Hem volgt THEODOOR ROMBOUTS, die door uitstekenden vlyt en leeryver zoodanig in de Konst gevordert is geweest, dat hy den eernaam van een groot meester gehad heeft, hy had Italien en meer andere landen bereist, en is gestorven te Antwerpen in 't jaar 1637. waar hy ook geboren was op den jare 1597.

 
De Konstgodes laat zig niet in heur neiging dwingen.
 
Men pleit vergeefs by haar, op 't oude voorregt, dat
 
Eerst Griekenland, daar na Oud Rome heeft gehad;
 
Haar Konstvuur broed, en teelt, wel eens uit dorpelingen
 
Verheven geesten, die uit zuiv're zucht tot loon,
 
De Konst vercieren met een blinkende eerekroon.