De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Theodoor van Tulden]

Op hem volgt zyn yverige tydgenoot THEODOOR van TULDEN. Deze heeft door zyn onvermoeit blokken genoeg te verstaan gegeven dat het hem om een onverwelkelyken roem te doen was; gelyk hy daar van ook proeven gegeven heeft, welke ten spyt zyner hateren, zyn vermogen in de Konst melden zullen, zoo lang zy in wezen zyn. Hy heeft vele roemwaardige Altaarstukken geschildert: dog daar zyne neiginge wel meest naar helde, was het verbeelden van Boerekermissen, Bruiloften, en alle soort van geestige bootseryen. Hy heeft ook een goede handelinge van 't etsen gehad, als men zien kan aan den Ulisses van Primatisco van Bolonien, dien hy te Parys gemaakt heeft. 1662 woonde hy in

[p. 291]origineel

's Hertogenbosch, zyne geboorteplaats, en was om zyne Konst by yder geagt. Zoo ook

JUSTUS ZUSTERMANS van Antwerpen; die om zyn brave Konst by den Groothertog van Florencen in groot aanzien is geweest, en by alle de hovelingen bemind. Zoo werd ook

JAKOB SANDRAART van Amsterdam, zyn tyd- en konstgenoot, om zyn welstandig ordoneren, en bevallig schilderen aan 't Keurvorstelyk Hof van Beijeren geagt, en geëert.

Nu verschynt de berugte.