De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Palamedes Palamedesz. Stevers]

Nevens deze verschynt

PALAMEDES PALAMEDESZ STEVERS. Deze word onder de Konstschilders van Delf geteld, alhoewel hy te Londen geboren is. Zyn vader die een Vlaming, en konstig werkbaas, om kroezen, koppen, vazen, enz. van Jaspis, Porphier, Agaat en diergelyke kostbare gesteenten te maken, was, woonde te Delf, als hy wegens zyn Koning Jakob van Schotland, wierd ontboden; en alzoo hy eenen geruimen tyd aan 't hof opgehouden wierd, kwam zyn vrouw die hy mee genomen hadde, in de kraam van dezen Palamedes, dog hy kwam met zyne ouders weder te Delf, daar hy voorts is opgevoed, en zyn leven lang is blyven wonen. Hy is genoegzaam zonder meester, meester geworden, hebbende zig alleen geoeffent met de konststukken van den vermaarden Esaias vanden Velde, na te schilderen, waar door hy met den tyd zodanig, niet alleen aan die

[p. 304]origineel

handeling, maar ook aan dezelve wyze van ordonantien, gewent werd, zoo dat hy Ruitergevegten, roerende en stilstaande legers, en andere krygsgevallen zoo wel heeft weten te verbeelden, dat hy by alle konstkenners in zyn tyd roem behaalde.

In de Plaat N staat zyn Beeltenis op de lage zy van J. Lievensz.

Hy had zoodanigen zugt, en begeerten om grooter te worden in Konst, dat hy altoos voor een spreekwoord hadde: nog eerst te zullen beginnen, dog zyn edelmoedig voorneemen is door de alvernielende dood voor altoos belet geworden, op den 26 van Lentemaand 1638, nog maar 31 jaar oud zynde. Hy liet een ouder broeder na, Antony Palamedesz Stevers genaamt, die ook een goed schilder was, zoo in Pourtretten, als gezelschappen. Deze kwam in 't jaar 1636 tot Delf in 't St. Lucas Gild, en was 1673 voor de laatste maal Hoofdman van gemelde Gild.