De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Abraham Willaerts]

Adam Willaerts waar van wy op pag: 60 gedagt hebben, was een braaf Schilder en zyn Zoon ABRAHAM WILLAERTS was daar meê toegeneigt, van der jeugt af aan. Hy is geboren tot Utrecht in 't jaar 1613, heeft de eerste fondamenten van de Konst by zyn Vader geleerd; daar na nog een jaar by Jan Bylert. Na dien tyd by Simon Voët te Parys, daar hy zyn tyd zoo wel heeft waargenomen, en zoodanig in de Konst door yver en naarstigheid gevordert is, dat hy weder tot Utrecht gekomen by Graaf Maurits tot Brussel ontboden wierd, om voor hem sommige dingen te teekenen en te schilderen. Maar wat 'er aan scheelde, of wat de reden was, dat hy voor soldaat met de Vloot die toenmaals naar Africa zeilde, en te land gezet meê naar de Stad St. Paulo in Angola trok, is wat twyffelagtig. Dog men zeit dat hy weder gekomen, meer aangezien was by den Graaf dan wel voorheen. Naderhand heeft hy langen tyd de Konst geoeffent te Amesfoort, ook op de plaats van Jakob van Kampen, die een vermaart Bouwmeester, en konstkundige was: daar en boven geneigt, om de jeugt waar in hy een goeden geest zag, voort te helpen, en haar van zyn vernuft gulhartig meê te deelen. Gelyk wy hem daar over ook in 't levensverhaal van Mathias Withoos zullen pryzen. Willarts was 1660 nog in leven, en woonde binnen Utrecht.