De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Antoni Waterloo]

Om en omtrent dezen tyd wierd geboren de Konstschilder ANTONI WATERLOO. Zommigen zeggen dat hy te Amsterdam, de meesten dat hy te Utrecht geboren is. Zyn penceelkonst by de konstlievenden alom bekent doet zien, dat hy in 't schilderen zyner landschappen, de natuur der zelve, eenvoudig zonder eenig vercierzel daar aan te voegen, gevolgt heeft. Gelyk ook een menigte van zyne teekeningen, en een goed getal van zyn zelf geëtste Konstprinten klaar doen blyken dat de zelve naar 't leven gevolgt zyn, en omstreeks Utrecht geteekent. De luchten agter zyn landschappen zyn helder, de verschieten klaar, het groen der boomen verschillig naar den onderscheiden aart der zelve, als ook de stammen en inzonderheid de spiegelingen in 't water natuurlyk geschildert.

Den Konstschilder Johan Weeninks nog in leven, heeft my verhaald, dat hy hem in het byzonder gekent, en omgang met hem gehad heeft over 45 jaren, by gelegenheid dat hy eenige van zyne stukken met beeldjes en beesjes heeft opgeciert, tot welken einde hy gemelde Weeninks verzogt op zyn woning, gelegen tusschen Maarsen en Breukelen, buiten Utrecht, te komen; daar hy vele jaren agter den anderen gewoont heeft in ongetrouwden staat. De voordeelen die hem de konst-oeffening aanbragt, en het geen hy van zyne Ouders bezat, was maar even genoeg om Borgerlyk van te konnen leven. Dus hy al meê een van de genen geweest is die de Fortuin van agteren zagen.

In wat jaar hy gestorven is weet ik niet: maar wel dat hy buiten Utrecht in St. Jobs Gasthuis overleden is, en aldaar begraven.

[p. 52]origineel

Onder zyne tyd- en Konstgenooten is 'er een N. Kraanevelt geweest daar J. van den Vondel dit volgende Grafdigt op maakte.

 
Hier rust Kraanevelt, wiens gunst,
 
Blaakte, uit lust tot Schilderkunst,
 
Die de hand hield braaf en eêl
 
Aan zyn levendig peneeel,
 
Eert den geest in 't kunstig werk.
 
Hout een Veltkraan op den zerk.