De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan Duive]

Thans verschynt ook de Gouwenaar JAN DUIVE, Leerling van Wouter Crabeth. Deze was een vaardig en goed schilder van pourtretten. Hy heeft in zyn tyd den Minnebroer Gregorius Simpernel na zyn dood geschildert, 't geen wel gelukte, en overzulks hem groot voordeel bybragt,

[p. 91]origineel

niet van den genen die 't hem had doen schilderen; maar door dien hy 'er zoo menigte schilderde voor zyne vrienden en kennissen; uit welk inzigt hy ook het eerste pourtret om niet geschildert had, dankende dat die Doode, vele levenden verwekken zoude, gelyk ook geschiede. Hy stierf tot Gouda van een schielyke beroertheid in 't jaar 1649. En zyn medeleerling JAN GOVERTSZ. VERBYL volgde hem na, op den weg naar d'Eeuwigheid, gelyk ook mede zyn yverige Leergezel, AART van WAAS. Deze had Italien en Vrankryk bezogt, en wedergekeert zynde te Gouda om de vrugten van zyn arbeid te doen zien, stierf weinig Maanden na den eerstgemelden zynen medeyveraar in de Konst. Hy ordoneerde en schilderde aardige Boerteryen. Hy had ook by den Plaatsnyder Reynier Parzyn, 't Etzen geleerd, en liet verscheiden printen van zyn snakeryen uitkomen, en men ziet nog verscheide teekeningen van hem met potloot geteekent.