De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jakop Reugers Blok]

'T waar onverschoonbaar, daar wy nu al verscheidenmalen Oudtydze Goudze Schilders hebben ten Toneel gevoert, nu ook aan

JAKOP REUGERS BLOK, niet te gedenken, alschoon ons zyne geboorten en sterftyd onbekent blyft. Vermits bekent is dat de groote P.P. Rubbens (wanneer hy de Nederlandsche Steeden doorreisde om de Konstschilders te bezoeken) ook inzonderheid tot Gouda by hem op zyn Schilderkamer is geweest, en tot zyn roem getuigde; dat hy onder al de Konstenaren in Nederland geen gevonden had, die hem in 't schilderen en teekenen van Doorzigt- en Bouwkundegelyk was.

In zyn jeugt had hy Italien en Rome bezogt, en met vlyt zig in de Konst geoeffent. En alzoo hy zig ook op de Vestingbouwkonst verstond, raakte hy in dienst van de Koning van Polen, die hem inzonderheid beminde; maar dit was ook met een de rede dat de Hovelingen hem haatte, en alzins (gelyk men zeit) den voet dwars zetten, waarom hy afscheit verzogt, en naar zyn Vaderland vertrok; daar hy gelegenheid vond om den Oversten Persival (die by Prins Fredrik Hendrik in grootagting was) de Wiskonst te leeren.

Naderhand quam hy in dienst by den Hertog

[p. 93]origineel

Leopoldus, die hem ook byzonder bezinde en hem boven zyne gewone soldy, in 't Velt zynde, des daags nog zeven gulden toeleide. Omtrent Winoxbergen (willende hy over een plank ryden) struikelde zyn Paert, waar door hy ongelukkig ter aarde stortte. Hy werd in de Stad gebragt, en op het bevel des Hertogs alle vlyt tot zyn herstelling en genezinge aangewend, dog het was te vergeefs. Want hy reisde, naar zo veel reizens en tobbens naar d' Eeuwige rust, en werd in de Kerk der Predikheeren begraven. Zyn Weduwe Geertje Davids trok naar Braband, bezorgt met een jaarlykze wedde, voor haar leven; en hare Zoon volgde in de plaats van zyn Vader. Dog hy werd gekwetst en stierf.