De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Michiel Willemans]

Thans lust het ons met de pen te weiden tot Pruissen daar MICHIEL WILLEMANS geboren werd in 't jaar 1630; om dat hy Amsterdam voor Rome tot de Hoogeschool van zyne Konstoeffeninge verkozen heeft, om door 't beschouwen van loflyke voorbeelden, en uit den omgang met de braafste vernuftelingen, zig in den opbouw van zyn Konst te bedienen.

Zyn Vader was een gemeen schilder, en te Lubek geboren.

Hy tot de Konst gekomen nam daar zoodanig in toe, dat hy met zyn twintigste jaar zyn tyd- en lantgenooten overtrof. Dit was hem niet genoeg, maar hy vertrok naar Holland, daar hy om zyn beleeft gedrag en Konst, by de Konstoeffenaars en konstlievenden welkom was. Hy voegde zig in gezelschap zynde, wel meest by J. Backer en Rembrant, in wier Konst, byzyn, en Redenvoeringen hy zoo veel genoegen nam, dat hy zyn voornemen van naar Italien te reizen schortte, maar besloot een ruimen omtrek door Duitschland te doen, gelyk hy ook deed, en heeft in de meeste Hoven, inzonderheid de Keizerlyke Stad Praag, zyn brave Konst doen zien, en kwam naar een tienjarige reis te Lubek, daar hy zyn naam van wegen zyn Konst berugt maakte.

Onder zyne veeltallige Konstwerken word geteld de verbeelding van Vulkaan, smedende in zyn be-

[p. 234]origineel

rookte grot de Wapenen voor den Krygsgod Mars, 't geen hy geschildert heeft voor de Keurvorst van Brandenburg. Ook twee groote Tafereelen te Wrateslau, verbeeldende het oordeel van Salomon, en van Kambises. De meeste Kerken en Paleizen van Duitschland (om kort te gaan) pronken met zyne penceelkonst.

De liefde tot de Konst drong hem nog in zyn Zestigste jaar aan, om zyn Schoonzoon Kristoffel Luca daar in t' onderwyzen, gelyk hy zyn Dochter Anna Elizabet Willemans gedaan had, waar van men in Duitschland vele fraaije stukken ziet.