De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Mathys Neveu]

MATHYS NEVEU, geboren te Leyden in 't jaar 1647, heeft de Konst van Tekenen geleert eerst by Abraham Torenvliet, naderhand, en voorts de Schilderkonst, by Gerard Dou. Thans woont hy tot Amsterdam, alwaar hy (schoon Keurmeester van de Hop, en tot een goeden ouderdom gekomen) nog dagelyks de Konst met grooten lust, en yver, oeffent. De voorwerpen zyner Konst zyn doorgaans bevallig voor 't oog, aangezien hy het meest vrolyke gezelschapjes, Juffertjes en Heertjes die Tee-drinken, met de kaart spelen, of anderzins elkander onthalen; ook wel kraamkamertjes, en dergelyke vertoonselen doet zien.

[p. 229]origineel

Het voornaamste proefstuk zyner Konst 't geen ik gezien heb, bestaande in een groot gewoel van beeltjes, en bywerk, verbeeld de zeven werken van Barmhertigheid, het geen byzonder uytvoerig en kragtig in zyn koleuren geschildert is.

Zyn Jaargenoot en Leerling van Erasmus Quellinus,