De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jakob Moelaert]

JAKOB MOELAERT geboren te Dordrecht in 't jaar 1649, op den 15 van Herfstmaand, werd, tot zyn jaren gekomen, zoodanig door een onverzettelyke natuurdrift, tot het leeren van de Schilderkonst gedreven, dat zyn ouders genoodzaakt wierden hem in dien yver te laaten voortgaan, gelyk zy dan gevolglyk hem bestelden by den Konstschilder Nicolaas Maas, daar hy in weinig jaren zoodanig toenam dat hy een goed pourtret konde maken. Maar door zeker geval werd hy daar van afgescheurt en naar Amsterdam verzonden, om zyn ooms winkel op te passen; daar hy vele jaren in dien slaafschen dienst zyn tyd sleet, tot dat hy kwam te trouwen, waar door hy egter van den winkellast wel niet ontheft wierd (want hy dat beroep bleef aan de hand houden) maar toen zyn buytentyd vry, en tot zyn wil had, om dien aan de Konstoeffening en Konstbehandelinge te besteden. En het is te verwonderen, hoe veer hy 't zelve nog in zyn gestoolen uuren gebragt heeft.

De Printkonst van alle berugte meesters op te gaderen was steets zyne verlustiging. Hier door werd zyn oordeel van tyd tot tyd ryper; en door zoo veel brave voorwerpen gespoort, sloeg hy meer als eenmaal de hand aan 't verbeelden van voorname Historien, als daar Pharao met zyn volk in 't Roode meir verdrinkt, daar Moses, door 't slaan met zyn staf op de rots, een waterbron uyt de zelve doet ontspruiten om het byna van dorst versmacht Israël in de dorre woesteny te drenken enz.

Thans woont hy te Dordrecht daar hy zyn meesten tyd doorbrengt in zyn konstkabinet, alwaar yder konstboek hem strekt tot een lusthof, vol

[p. 253]origineel

van de beste, Italiaansche, Fransche, en Nederduitsche konstbloemen.