De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Kloosterman]

Dit jaar 1656 brengt ons ook indagtig den braven pourtretschilder KLOOSTERMAN. Deze was gebooren te Hanover, en heeft zyn meesten levenstyd doorgebragt in Engeland, daar hy ook zyn grafsteê gevonden heeft. De lukgodes was hem gunstig in zyne onderneemingen, en zyn Konst, die aan 't Brittannische Hof gewilt was, deed hem veel geld en roem opleggen. In den jare 1696 ging hy, ontboden zynde, naar Spanje, om den Koning en Koningin te schilderen, en kwam met een styve goudbeurs weer te rug. Maar 't was niet lang daar na ('t zyn sterke beenen, die weelde konnen dragen) of hy verslingerde zig aan een Venuswicht, dat hy by zig in huys nam. Deze meer op geld, als trouw en min gezet, nam haar slag waar, roofde zyn goud, zilver, juweelen, en andere kostelykheden, en ging daar stil meê heen stryken, zonder dat hy haar heeft konnen agterhalen, 't geen hem zoodanig aan 't hart ging dat het hem in zyn zinnen sloeg, en hy 'er af stierf.

Dit doet my gedenken aan de spreuk die zeit: Dat een begaan misdryf een mensch voor zyn leven ongelukkig kan maken. Buiten dit was hy een man die van elk een bemind was, die ook, dat al wat zeldsaam is, aan alle Konstenaars goed deed.

[p. 357]origineel

Verscheiden van zyn konstig geschilderde pourtretten zyn in koper gebragt, als onder andere Mr. Gibbons met zyn Vrouw, door J. Smith.