Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663


auteur: Constantijn Huygens


bron: Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1916


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

5624. Vondel7).

Men zeght, dat er geen onbeschaemder dier ter weerelt gevonden wert dan een ondanckbaer mensch. Ick zoude my hierom met reden mogen beschuldigen te traegh te zijn in het beantwoorden van uwe Ed. brief8), ten waere my ontschuldighde een donckere nevel van weereltsche

[p. 326]

moeielyckheit1), die, juist omtrent dien tyt, mynen onmaghtigen geest benevelde, en belette door te schynen met een dun straeltje van schuldige danckbaerheit voor d'onverdiende genade en eere der doorluchtighste en miltdaedighste Princesse douagiere my bewezen; waerom ick uwe Ed. by dezen toezende eene geringe blyck van myne zucht, om my eenighzins te wreecken over het ongelyck, my onverdient van haere hooghgemelte Hoogheit aengedaen, met dien heerlycken genadepenning en levende afbeelding van den grooten Frederick, by my altyt ter eere gedacht2). Uwe Ed. gelieve dan deze weinige vaerzen3), hoedanige die zijn, aen de voeten der doorluchtighste mevrouwe mynenhalve op te offeren, en myne gebiedenis t'haerwaert te bekleeden, met mynen wensch van eeuwigh te mogen blyven ..... t'Amsterdam, 1659, den 16 van Wintermaent.

Hierby gaen de gedichten van Jan Vos4), tot een kleen bewys van danckbaerheit, en zyne gebiedenis aen haere doorluchtighste Hoogheit, in wiens dienst hy wenscht te leven en te sterven.