Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel


auteur: Lambert ten Kate Hz.


editeur: Marijke J. van der Wal en Jan Noordegraaf


bron: Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel (eds. Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal). Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn 2001 (fotomechanische herdruk van uitgave 1723)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 579]origineel

Tweede proeve Van geregelde afleiding,
Hebbende tot Onderwerp de ongemeenzame oude ongelykvloeyende verba,
Uit de Gelykstammige Talen byeen-gezamelt en herstelt.

[p. 581]origineel

Tweede proeve Van geregelde afleiding,
Hebbende tot Onderwerp de ongemeenzame oude ongelykvloeyende verba,
Uit de Gelykstammige Talen by-een-verzamelt en herstelt.

+Voor-bericht.

TEn opzigte van de orde zullen we de onze van de EERSTE PROEVE blijven vervolgen, en onze Wortel-deelen, na vereisch van yders Dialect-verandering herstelt, na 't vervolg van 't A-Bee vooraenplaetsen; alleenlijk met dit onderscheid, dat deze PROEVE niet dan haer eigene soort van Wortel-deelen vervat, terwijle de eerste Proeve de Wortel-deelen inheeft van beide de PROEVEN na den rang van 't A-Bee geschikt; waer door dan de eerste en niet deze PROEVE voor een Zoek-lijst kan verstrekken van al 't gene dat men in deze beide PROEVEN wegens de AFLEIDINGE begeert nae te zoeken. Het getal van deze Ongemeenzame en Verouderde ONGELYK-VLOEYENDE VERBA, die ik, onder het naespooren en 't verdeelen onzer Werkwoorden in Classes ontmoet heb, is vry groot, en weinig minder in hoop

[p. 582]origineel

dan de Gemeenzame, die by ons nog in gebruik en in onze EERSTE PROEVE verhandelt zijn. Ik stel hier by-één, alle die genen welke my niet ontslipt zijn. Van meest allen gaen 'er nog eenige Takken onder ons in zwang; dog van sommigen ken ik by Ons geene spruiten; egter laet ik die elk hier hare plaetsen bekleeden, op dat ook anderen bereid timmerhout en gereede Stamwoorden voor zig hebben, om te beproeven, of zy ook eigene telgen daer toe weten uit te vorschen. Wijders, gelijk 'er tot het bewerpen van deze Afleidingen scherper doorzicht vereischt wierd, zo behoort 'er ook een scherper toeverzicht toe om niet misleid te worden; 't gene dan den Lezer in dezen word aenbevolen.illustratie