Uit Roemer Visscher's Brabbeling. Deel 1


auteur: N. van der Laan


bron: N. van der Laan, Uit Roemer Visscher's Brabbeling. Deel 1. A. Oosthoek, Utrecht 1918


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 91]

Het tweede schock van de Rommelsoo.

Cleyne ghedichten uyt Cato, om op Tafelborden te schryven.

2.aant.

 
Gheduldich leert draghen des armoets last,
 
Naeckt zijt ghy gheworden des Werelts gast.

3.aant.

 
Voor de leste ure weest niet al te beducht,
 
Die de doot vreest, verliest des levens vrucht.

9.aant.

 
Wilt ghy leven langh, sterck en ghesont,
 
Steeckt het leckere beetgen dick besyden u mont.

15.aant.

 
Ghebruyckt dat ghy hebt of weet te werven,
 
En leeft niet armelijck, om rijck te sterven.

Boertighe. 18.aant.

 
Ghy zijt goet ronts, merck ick aen dy:
 
Want veeltijt vinde ick u by my.
[p. 92]

23.aant.

 
Ghy hout veel van de gracy, soo u aensicht bewijst,
 
Maer veel liever noch hoort ghy de benedijst.

24.aant.

 
Die zijn knip set om te vanghen vreemde Meesen,
 
Die wil bedrieghen, of bedroghen wesen.

26.aant.

 
Dat ghy soo Meesterlijck een Hoen cont breecken,
 
En hebt ghy Sondaechs niet gheleert inde preecken.

27.aant.

 
Als een alleen by eene ghepaert is,
 
Toont eene en een wat elcks aert is.

33.aant.

 
Laet ghy u ghenoeghen met dat de natuer behoeft,
 
Soo sult ghy door armoet niet worden bedroeft,
 
Dan soeckt ghy u begheeren te cryghen met pracktijck,
 
Soo sult ghy nimmermeer worden rijck.

34. Op Paesdach aen H.L. Spieghel.aant.

 
Seght Hendrick, wout ghy niet dattet al morghen was?
 
Want by de Vrysters te gaen geeft huyden gheen pas,
 
En inde Herberch ist schand, ja by de Catholijcken,
 
By der straten te wandelen seer qualijck staet,
5
Caetsen, dobbelen, of spelen is oock gheen raet,
 
Inde Kerck sout ghy al te langh sitten kijcken,
 
Buyten op den dijck sout ghy u seer beslijcken,
 
Gesont t' huys blyven can ick so qualijck doen als ghy:
 
Weet ghy nerghens te gaen? soo comt dan by my.
[p. 93]

35. Antwoort van H.L. Spieghel.aant.

 
Wist ick nergens te gaen, en quam ick u dan besoecken,
 
So had ick luttel dancks van sulck bedrijf:
 
Dan nu heb ick 't huys wel gheselschap aen mijn boecken,
 
En op straet daer loop ick niemant opt lijf:
5
Lust my mijn Lief te sien, tot mijn gherijf,
 
Dat paste noyt beter als op desen dach,
 
Inde Kerck zijnde, en soo ick daer wat blijf,
 
Daer is ghespel en ghesangh, oock geen quaet ghelach,
 
Nochtans coom ick u by, als die wel beter mach.

41.aant.

 
Die als sterffelijck Mensch verteert zijn goet,
 
En spaertet ghelijck of hy noch een tijt sou leven,
 
Sulck man is wijs, en van een recht ghemoet,
 
En weet wel waer hijt sal nemen en gheven.