Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

T'leven van Gaddo Gaddi, Florensch Schilder.

Dat Gaddo Gaddi in desen selven tijdt beter teyckeninghe hadde op de Grieksche wijse te wercken, en in Mosaick, als den voorverhaelden Tafi, magh oorsake wesen de vriendtschap, en den ghemeensamen omgang, die hy stadich hadde met Cimabue, dewijle sy dickmael t'samen spraeck hielden over de swaerste stucken, die der Consten waren belanghende, waer door in hunnen gheest ontstonden veel en schoon aenslagen, die sy seer loflijcken uytvoerden: Waer toe hun misschien vorderlijck was de goede dunne Florensche locht, welcke stadich veel subtijle gheesten voortbrengt. Hy heeft tot Florencen veel van Mosaick ghewrocht, met meer teyckeninghe en oordeels, dan in eenighe plaetse van Italien mocht ghesien worden: soo dat zijn gherucht uytbreedende, hy te Room werdt gheroepen in't Iaer 1308. welck was t'Iaer nae den brandt, welcken de Kerck van S. Ian Lateranen, en t'Paleys van Clemens de vijfde verbrande. Te Room heeft hy verscheyden wercken van Mosaick ghedaen, hem van de Griecksche maniere al wat verscheydende: daer na in Tuscanen comende, noch alsoo in eenighe Steden hebbende ghewrocht, keerde weder te Florencen, met voorneem hem voorts te rusten: Alwaer ghecomen, begaf hem tot cleen werckskens, als eenighe Tafelkens van Mosaick, ooc met Eyerschalen, gebruyckende uytnemende patientie, ooc maecte hy eenige Schildery. Summa, in beyde was hy tamelijck goet Meester, winnende goeden loon, en name. Hy starf t'zijnen 73. Iaren, Anno 1312.