Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

T'leven van Margaritone van Aretso, Schilder, Beeldtsnijder, en Bouwmeester.

Onder d'oudt-vreemdsche Schilders, die hun verbaesden, aenhoorende den lof, die van den volcke behoorlijck Cimabue, Giotto, en ander hun Discipulen worde ghegheven, door de goede wercken in de Const van Schildery, met groot geroep over gantsch Italien, was oock eenen genoemt Mar-

[fol. 95v] origineel

garitone, Schilder van Aretso: den welcken, met ander van zijnder Eeuwe, die in dien onghevalligen tijdt de hoogh plaetse der Schilder-const besat, wel bemerckte, dat zijn gherucht van dese voornoemde verdonckert wert. Soo is te weten, dat desen Margaritone op de Griecksche wijse binnen Aretso een deel Tafereelen van Eyverwe maeckte, oock veel op den natten kalck, en alles met grooten arbeydt, de welcke wercken al te vertellen niet noodich en is: want ick wil vermijden wijtloopende redenen, sonderlinghe van dinghen, daer ons niet aen gelegen en is. Dan dit is t'Aenmercken, dat hy d'eerste was, * die toesicht hadde, dat de penneelen, daer hy op wrocht, niet souden ontlijmen, oft in de vergaderinghe van een gaen: Daerom hy over al t'penneel eenen lijnen doeck spande, en met stercken lijm vestichde, daer op met lijm van schappelinghen ghesoden wittende, heeft also daer nae ghewrocht. Dat hy oock den Inventeur was, van op den Bolus met blat-gout te vergulden, en ghebruyneert * Gout te maken, t'welck noyt te vooren is ghesien gheweest. Hy maeckte oock een Marber Sepulture, en een Marber Conterfeytsel van eenen Paus: en ooc van verwe, t'welck gheacht worde t'beste werck, dat hy oyt dede. Hy maeckte t'patroon van t'Gouverneurs van Anconen Paleys op de Griecksche maniere, Anno 1270. en wrochter aen van Beeldt-snijdery eenighe Historien van half taeille. Hy sterf oudt 77. Iaer, en hadde dit Graf-schrift:

 
Hic jacet ille bonus picturâ Margaritonus,
 
Cui requiem Dominus tradat ubique pius.