Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[fol. 98r] origineel

T'leven van Pieter Laurati, Schilder van Siena.

T'is jeughlijck voor deuchtsaem fraey gheesten, te beleven, dat sy sien hun wercken binnen en buyten hun Vaderlandt in weerden, geacht, en zy over al begeert, en welcomen te wesen: het welck gheschiedt en gheluckt is met Pieter Laurati, die over al Tuscanen was geroepen, en wel ghesien. Veel fraey wercken zijn van hem te sien, beginnende te Siena, zijn ghebooorten Stadt, daer men haest bemerckte, dat hy Cimabue en Giotten haest te boven soude gaen, alst nae gheschiedde: Want hy een History maeckte, daer Maria jongh in den Tempel de trappen opclimt, verselschapt met Ioachim en Anna, en van den Priester wort ontfangen. Daer by is oock het Houwelijck: de figueren zijn wel toegemaeckt, seer wel ghelakent, en in hun cleederen soo tamelijcken gewonden, datse in de wesens der aensichten toonen een treffelijckheyt, en in de stellinghe der beelden een seer schoon bevallijcke maniere. Om cort te maken, en veel onnoodichs voorby te gaen: soo heeft hy tot Aretso ghemaeckt een Marien Hemelvaert op't natte kalck, onder met groote Apostelen vier ellen hoogh: maer t'bysonderste en t'beste werck, dat is in't welfsel, daer de Engelen om de Maria in eenen ringh, met een vrolijcke beweginge dansen, en schijnen te singen: daer sietmen geschildert een gewisse Engelsche en Godlijcke vreuchde: Daer toe had hy ghemaeckt de ooghen der Engelen, die op Musijck instrumenten spelen, al verheven, en opmerckich naer eenen anderen Choor Engelen, die haer op voeren ten Hemel, alle schoon actien doende: een werck, dat hem veel ander dingen veroorsaecte te maken. Hy heeft zijn wercken meest ghedaen, ontrent het Iaer ons Heeren 1350.