Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Ambrosius Lorentzetti, Schilder van Siena.

Ghelijck als ongetwijffelt de Constenaers van edelen gheeste grootlijck zijn ghehouden, dancbaer te wesen der Natueren, desgelijcx zijn wy ooc, oft meer, hun schuldenaers: terwijle wy sien hun fraeye wercken, ons veelsins nut en bevallijck, met welcke sy de Weerelt vercieren, en hun selven toevoeghen eere, fame, en rijckdom, alsoo dat oock gheschiet is desen Ambrosio Lorentzetti, Sieneesche Schilder. Desen hadde veel aendachticheyt en gratie in zijn Historien te ordineren. Hy was d'eerste, die tempeest, en reghen, en dergelijcke * dingen wist uyt te beelden. In Eyverwe en op't natte kalc was hy goet Meester: veel wercken heeft hy gedaen: was oock wel gheleert: hiel hem seer statich en matich, en in alles verduldich: geleeck beter een Edelman oft Philosooph, als een Constenaer. Hy was oock in de regeringhe der Stadt voortghetrocken, en ghebesight. Starf t'zijnen 83. Iaren.