Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Pieter Cavallini, Roomsch Schilder.

Doe het oudt vermaert Roome veel Eeuwen berooft hadde geweest van geleertheyt, wapen-roem, en alle goede Consten, soo is in haer gheboren gheweest Pieter Cavallini, welcken doe Giotto (die de Schilder-const ghenoech het leven hergheven hadde) daer ghecomen was, is zijn Discipel gheworden, heeft met hem veel wercken ghedaen, oock helpen maken die History met het Schip van Mosaick, in den voorhof van S. Pieters, oock veel wercken op sich selven, te lang om verhalen: maer dat meest aenmercklijck is, is tot Alcesi, daer hy een Crucifix maeckte, daer men siet veel verscheyden Volck te Peerde, met veelderley tuygh van wapenen, en cleedinghe van veel vreemde Natien: oock Enghelen in de locht, die op de vlogelen rusten, met veelderley actien, schreyende, en droefheyt bewijsende, eenighe de handen wringhende, oft druckende de borst cruyswijs, en dergelijcke gesten, en alle dese van den middel nederwaert zijn verandert in locht: Dit is soo wel ghewrocht in zijn nat kalck, en soo schoon ghebleven, al haddet al op eenen dagh ghedaen gheweest. Eenighe willen segghen, dat hy oock wel gewrocht heeft van ronde Beelden, en dat van zijnder handt is het Crucifix buyten Room in S. Pauli Kerck, t'welck men seght Ao. 1370. tot S. Brigitta soude hebben ghesproken. Hy was oock ghehouden voor eenen Sant, soo devotich van leven wesende. Hy over/

[fol. 100r] origineel

leedt t'zijnen 85. Iaren, van pijn in de huepen: zijn wercken waren meest Ao. 1364. Was begraven tot S. Pauwels buyten Room, met dit Graf-schrift.

 
Quantum Romanae Petrus decus addidit urbi
 
Picturâ, tantum dat decus ipse polo.