Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Rogier van Brugghe, Schilder.

Aleer de wijt vermaerde stadt Brugghe in afgangh en verminderinge is ghecomen, door dat Ao. 1485. den Coophandel van daer gheweken is nae Sluys en Antwerpen, ghelijck t'gheluck en d'avontuer deser Weerelt wanckelbaer is: Soo hebben in dese bloeyende Stadt, ten tijde, en nae het leven van Ioannes, noch eenighe fraey edel gheesten gheweest. Onder ander eenen Rogier gheheeten, die een Discipel is gheworden van den voornoemden Ioannes. Nochtans schijnt wel, dat het is gheweest ter tijdt, doe Ioannes al redelijck oudt was gheworden: want Ioannes zijn Oly-verwe Const en vindinghe tot in zijnen ouderdom heeft verborghen ghehouden, niemant latende by hem comen daer hy wrocht, maer heeft eyndlijck dese zijn Const zijn Discipel Rogier deelachtich gemaeckt. Van desen Rogier zijn te Brugge in Kercken en huysen veel dinghen gheweest te sien: Hy was cloeck van teyckeninge, en van schilderen seer gracelijck, soo van Lijm-verwe, Ey-verwe, als Oly-verwe. In desen tijt had men de maniere, te maken groote doecken, met groote beelden in, die men ghebruyckte om Camers mede te behangen, als met Tapijtserije, en waren van Ey-verwe oft Lijm-verwe ghedaen. Hier in was hy

[fol. 203v] origineel

een goet Meester: en ick meen wel van hem te Brugge eenighe van dese doecken gesien te hebben, die wonderlijck (nae den tijt) te achten en te prijsen waren: want soo in't groot wat te doen, daer moet teyckeninge en verstandt by zijn, oft het soude hem licht loochenen, dat hem in't cleen so licht niet en weyghert eenen welstant te laten geven. Van zijn doot weet ick niet te verhalen, dewijle t'gherucht hem noch te leven betuyght, om d'uytnementheyt zijner Consten, die zijnen naem der onsterflijckheyt heeft op gheoffert.