Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Barent, Schilder van Brussel.

Hooghlijck verdient onder den vermaerde Mannen onser Schilder-const in ghedacht behouden te blijven den seer constighen Schilder Bernardt van Brussel, den welcken is gheweest een seer veerdigh en gheestigh Constenaer, soo in Oly als in water-verwe, seer vast in zijn stellinghe en teyckeninghe. Hy is gheweest in dienst van Vrouw Margriete, die t'zijnen tijde de Nederlanden gouverneerde, en is oock geworden Schilder van den Keyser Carolus de vijfde. T'Antwerpen in d'Daelmosseniers Capelle is van hem een Tafel van het Oordeel, die hy te vooren gantsch liet over vergulden, op dat alles te schoonder en gheduerigher mocht blijven: dit quam hem oock te pas om den Hemel te maken doorschijnigh. In de Kercken te Brussel, te S. Goelen, en elder, was van zijn werck. Te Mechelen heeft hy ghemaeckt d'Altaer-tafel van den Schilders, daer S. Lucas ons Vrouw schildert, een seer constigh stuck van Oly-verwe, waer van Michiel Cocxie naemaels de deuren heeft geschildert. Hy heeft voor Vrouw Margriete, en ander groote Heeren, oock voor den Keyser, veel heerlijcke schoon patroonen van tapijten gheteyckent, en geschildert, waer in hy hadde een sonderlinge vast en veerdige handelinge, en wierdter seer heerlijck van betaelt. Hy maeckte onder ander voor den Keyser verscheyden Iachten, met de Bosschen en plaetsen ontrent Brussel, daer dese Iachten van den Keyser gheschieden: in welcke den Keyser, en meer Princen en Princessen nae t'leven quamen, t'welck seer costlijck in tapijt wiert ghewrocht. Daer zijn oock cortlinghe in Hollandt in den Haghe gebracht, by zijn Excellentie Graef Maurus, sesthien stucken geschilderde Tapijt-patroonen, die van Bernardt seer wel en constigh zijn gehandelt: op elck deser comt een Man oft Vrouw te Peerde groot als t'leven, wesende het gheslacht en afcomst van het huys van Nassouwe nae t'leven. Dese liet zijn Excellentie Graef Maurus van Oly-verwe conterfeyten door Hans Iordaen van Antwerpen, constigh Schilder, woonende te Delft. Dese patroonen by dat de datum uytwijst, souden nu schier ontrent de hondert Iaren oudt wesen. Waer by men te bedencken heeft en te rekenen, in wat tijt desen Meester in de Const gebloeyt en gheleeft heeft: ick acht hy tot goeden ouderdom moet ghecomen wesen. Sijn gheboort en sterf-tijt heb ick niet connen vernemen, dewijle eenigh schrijver niet sorghvuldich is geweest sulcker Mannen levens omstandicheden aen te teyckenen.